تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - اگر چنین ھستید، صبر كنید، ازدواج نكنید !!
جمعه 27 آبان 1390

اگر چنین ھستید، صبر كنید، ازدواج نكنید !!

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

اگر چنین ھستید، صبر كنید، ازدواج نكنید !!

 
١
ــ اگر در خانواده پدری و زندگی مجردی خود ، مسئولیت كاری را به عھده نمیگیرید یا در مسئولیت
محوله تعلل میورزید . ( تنبلی و بیمسئولیتی)
٢ – اگر با پدر، مادر، برادر و خواھر خود ( كه به نظر شما غیر منطقی بوده یا اخلاق دلخواه شما را
ندارند ) ارتباط سازنده و راضی كننده ندارید و نتوانسته اید تعامل قابل قبولی ایجاد نمائید . (عدم
تعامل و ارتباط اجتماعی صحیح با دیگران )
٣ – اگر در زندگی ، مرتب شغل خود را عوض كرده اید ، با دوستان زیادی به خاطر مشكلاتی قطع
رابطه نموده اید ، رشته تحصیلی خود را تغییر داده یا ترك تحصیل كرده اید ، علائق خود را نیمه كاره
رھا كرده اید و ثبات فكری ، احساسی و رفتاری ندارید . ( عدم ثبات فكری ، احساسی و رفتاری )
٤ – اگر تصور میكنید ؛ افكار ، احساس و رفتار ھمسرتان را در آینده به دلخواه خود تغییر میدھید . (
خطای شناختی )
٥ – اگر به دنبال ھمسر مناسبی ھستید به نحوی كه در زندگی مشتركتان در آینده با ھیچ گونه
مشكلی مواجه نشوید . ( خطای شناختی )
٦ – اگر در پی كسب لذت و علائق خود ، كارھا و مسئولیت ھایتان بر دوش دیگران قرار میگیرد . (
اصالت لذت ، و عدم مسئولیت پذیری )
٧ – اگر فقط منطق و طرز نگرش خویش را قبول دارید و در برابر دیگران حالت دفاعی یا حالت تھاجمی
میگیرید و قادر به درك افكار ، احساس و رفتار دیگران نیستید . ( واكنش دفاعی و خود میان بینی )
٨ – اگر نقاط ضعف و نقاط قوت خود را به صورت شفاف نمی بینید . ( عدم خودآگاھی )
٩ – اگر تا كنون با نظرات ، انتقادات و پیشنھادات دیگران ، تغییری در رفتار ھای شما ایجاد نشده است.
(عدم مدیریت خود یا خود مدیریتی)
١٠ – اگر مسائل كاری شما مانع ارتباط دوستانه ، و ارتباط دوستان شما مانع ارتباط صمیمی در
خانواده ( خانواده پدری ) میشود یا مسائل و مشكلات شخصی شما در تمام حوزه ھای زندگیتان
تاثیر میگذارد و در ھم تنیده میگردد . ( مشكل در تقسیم وظایف و تعارض نقش ھا )
١١ – اگر به ھیچ وجه قادر به تغییر برنامه ھای از قبل طراحی شده خود نیستید ( حتی اگر شرایط
تغییر كند ) و بسیار متعصب ، خشك و غیر قابل انعطاف ھستید . ( عدم انعطاف پذیری لازم )
١٢ – اگر قادر به درك احساسات ، رفتار و افكار خانواده ، دوستان و ھمكارانتان ( كه متفاوت از شما
عمل میكنند ) ، نمی باشید . ( عدم اگاھی اجتماعی )
١٣ – اگر بیشتر به جای گوش كردن ، صحبت میكنید و بیشتر از آنكه سعی كنید دیگران را بفھمید ،
سعی دارید كه دیگران شما را درك كنند . ( عدم مدیریت رابطه )
١٤ – اگر بسیار ھیجان طلب ھستید و صرفاً ، ھیجانات شما را به سویی میكشاند و قادر به تعویق
انداختن خواسته ھایتان نیستید . ( خود یا اگو ضعیف ، ھوش ھیجانی پائین )
١٥ – اگر برای رفتار ، احساس و گفتار خود روشو برنامه ای ندارید و منفعلانه و واكنشی نسبت به
دیگران عكس العمل نشان میدھید . ( رفتار بی تعقل یا انعكاسی ، مشكل در شیوه حل مسئله )
١٦ – اگر عادت دارید به جای حل مشكلات از آنھا فرار كنید یا اجتناب بورزید یا واكنش شما به مسائل
بی تفاوتی ھست . ( پاسخ اجتنابی به رویدادھا )
١٧ - اگر در آینه نگاه دیگران، شما فردی غرغرو ، سرزنش گر، وابسته، احساساتی، بدبین، گوشه گیر،
پرخاشگر، دمدمی مزاج، خودخواه، گوشت تلخ، غمگین یا تكانشی ( كسی كه یكباره بدون مقدمه و از
روی احساس دست به عملی میزند و پیامدھای آن را نمی سنجد ) به نظر میآئید . ( اختلال
شخصیت )
١٨ – اگر فكر میكنید ، از میان چند میلیارد ساكنین كره زمین ، فقط و فقط یك شخص مناسب
شماست و ارزش ازدواج دارد و در غیر این صورت زندگی شما بی معنا شده و باید بمیرید یا تا آخر
عمر مجرد بمانید . ( خطای شناختی ، عدم كنترل احساس ، ھوش ھیجانی ضعیف )
١٩ – اگر بدون اینكه خود را دقیقاً ارزیابی كنید و بشناسید ، دنبال ھمسر مناسب میگردید . ( عدم
شناخت خود )
٢٠ – اگر وضعیت فعلی اتان راضی كننده نیست و برای رھایی و فرار از موقعیت ، اقدام به ازدواج
میكنید . ( مشكل در شیوه حل مسئله )
http://www.seemorgh.com : منبع