تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - اگر شما به یک رابطه جدی و بلند مدت (ازدواج) می اندیشید بھتر است رابطه جنسی را به پس از ازدواج موکول کنید.

اگر شما به یک رابطه جدی و بلند مدت (ازدواج) می اندیشید بھتر است رابطه جنسی را به پس از ازدواج موکول
کنید.


به دلایل زیر :
١ -افراد مختلف نسبت به رابطه جنسی دید متفاوتی دارند :
رابطه جنسی برای آنان می تواند به مفھوم تعھد، سرگرمی، لذت صرف، صمیمیت و یا ھیچ چیز باشد. بھتر آنست
که شما تا زمانی که شناخت کافی نسبت به فرد و نحوه نگرش وی به سکس پیدا نکرده اید اقدام به برقراری رابطه
جنسی نکنید. زیرا برای مثال اگر شما به سکس به دید تعھد و صمیمیت بنگرید و به امید آنکه با برقراری رابطه
جنسی محبوب خود را از دست نخواھید داد و به عکس از نظر فرد محبوب شما سکس یک لذتجویی صرف باشد
آنوقت اندوه بزرگ و سرنوشت غم انگیزی را برای خود رقم زده اید .
٢ -صرفنظر از آنکه شما چگونه می اندیشید، رابطه جنسی پیامدھا و تاثیرات شگرف و مھمی را در بر خواھد داشت .
٣ -رابطه جنسی احساسات شما را تحت الشعاع قرار داده و آنھا را تشدید، لجام گسیخته و یا منحرف میسازد :
مغز انسان در سیر تکاملی خود به گونه ای طراحی گردیده است که ھنگام مواجھه با موقعیتھای امکان برقراری
رابطه جنسی ھمچون شرایط تھدید آمیز مواد شیمیایی خاصی را آزاد میسازد که روند اندیشیدن را متوقف میسازند.
در واقع شما را ناخودآگاه به برقراری رابطه جنسی ھدایت میکند تا شما قادر باشید با تولید مثل به بقاء خود ادامه
دھید. اما آیا این موقعیتھا ھمان جایی ست که شما میخواھید با یک فردی که شناخت چندانی از وی ندارید باشید؟
بنابراین در مرحله تعیین کننده شناخت فرد شما از ھوشیاری کافی برای اتخاذ تصمیمات منطقی برخوردار نخواھید
بود .
۴ -رابطه جنسی مواد شیمیایی “پیوند دھنده” و “دلبسته کننده” آزاد میسازد :
برقراری رابطه جنسی در دو جنس موجب آزاد سازی مواد شیمایی میگردد که احساس دلبستگی را در آنھا پدید
می آورد. آیا شما میخواھید اجازه دھید تا مواد شیمیایی مغز شما برای شما تصمیم گیری کنند که به چه کسی
دلبستگی پیدا کنید؟ دست نگه دارید شما با این کار رنج بزرگی را به جان خواھید خرید زمانی که باید از شریک خود
جدا گردید اما به سبب برقراری رابطه جنسی به وی دلبسته شده اید .
۵ -رابطه جنسی دامنه انتخاب شما را محدود میسازد :
رابطه جنسی شما را ملزم میسازد تا شتابزده و خیلی زود ھنگام در مورد رابطه تان تصمیم بگیرید و سناریوی
دھشتناک تر آنکه باردار بودن، شما را در امر تصمیم گیری و انتخاب در تنگنا قرار دھد. ھنگامی که با شریک خود
رابطه جنسی برقرار نکرده باشید آسانتر میتوانید خود را از یک رابطه ناسالم بیرون بکشید .
۶ -انتظار و پیش بینی استرس زاست، اما شیرین و مھیج :
یکدیگر را از آن محروم نسازید. این در سرشت انسان است که چیزی را که با تلاش و انتظار بیشتر بدست می آورد،
بیشتر ھم قدرش را می داند. ھمچنین رابطه جنسی زود ھنگام مرحله خیالپردازیھا و رویاھای ما نسبت به
محبوبمان را عملا حذف میکند و شور و ھیجان عاشقی را کمرنگ و کسالت بار میسازد .
٧ -برقراری رابطه جنسی زود ھنگام و شتابزده بر عدم خویشتنداری و فقدان احترام دلالت دارد :
زمانی که شریک شما این فرصت را به شما نمیدھد تا پس از شناخت کافی و مبتنی بر عقل و رضایت کامل شما
رابطه جنسی آغاز گردد و یا به شما تنھا به یک ابزار جنسی مینگرد در واقع احترامی برای شما قائل نیست.
ھمچنین عدم توانایی در کنترل غرایز در فرد میتواند گواھی بر بی ارادگی و خیانت کار بودن وی نیز باشد. اینگونه
نتیجه گیری ھا ممکن است کاملا غلط و نادرست باشد اما چرا باید یک موضوع پیچیده را بغرنج تر کرد؟
٨ -پیشگیری از بیماریھای مقاربتی :
شما ھنگامی که نسبت به طرف مقابل خود شناخت کافی ندارید ھرگز نباید ریسک کنید و خود را در معرض انواع
بیماریھای آمیزشی قرار دھید .
٩ -مردان بی انگیزه :
یکی از مھمترین انگیزه ھای مردان از برقراری رابطه با جنس مخالف خود امید به برقراری رابطه جنسی با وی است.
بنابراین دختران نباید زود ھنگام و شتابزده اقدام به برقراری رابطه جنسی کنند زیرا با این کار ممکن است شانس
خود را برای ازدواج با فرد به میزان زیادی از دست بدھند. ھمچنین دخترانی که خیلی زود به رابطه جنسی تن
میدھند نزد مردان ارج و قربی نخواھند داشت .