تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - آموزش ھمسرداری
جمعه 27 آبان 1390

آموزش ھمسرداری

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

آموزش ھمسرداری


برای موفقیت و شادكامی در ازدواج نمیتوان راھنماییھای مخصوصی را در نظر گرفت، با این وجود این
پیشنھادات لازم و ضروری به نظر میرسد.
١- قاعده طلایی اول: ھمسر خود را گرامی بدارید. ازدواج یعنی اعلان استقلال، ھنگامی كه ازدواج
میكنید قول میدھید كه در مشقت و راحتی، فقر و ثروت و سلامتی ھمسر خود را دوست و گرامی
بدارید. عشق شما به یكدیگر بر پایه زندگی زناشویی استوار میباشد. لذت عاشق سرور و خوشحالی
معشوق است. ھمسر خود را گرامی بدارید و عقد ازدواج را محكم كنید. زن و شوھر با طناب بسیار
محكمی به ھم متصل ھستند. رشتهھای بسیاری این طناب را به وجود میآورند كه از ھمه مھمتر
رشته عشق و علاقهای است كه نسبت به یكدیگر ابراز میدارند. رشتهھای دیگری چون رشته علایق
مشترك، تجربیات مشترك، وفاداری مشترك و تشریك مساعی در زندگی لازم است. ھر چه رشتهھای
این طناب محكم تر باشند، ازدواج نیز باثباتتر خواھد بود. پس رشتهھایی درست كنید كه ھرگز
گسیخته نشوند.
٢- قاعده طلایی دوم: وقتی ازدواج میكنید با ھمسر خود چون یك روح در دو جسم باشید. پس از
ازدواج به والدین خود متكی نباشید، بلكه باید با زن خود روح جدیدی را به وجود آورید. به پدر و مادر خود
احترام بگذارید. خانوادهای جدا بسازید و شانس موفقیت زیادی در زندگی به وجود آورید.
٣- قاعده طلایی سوم: فن عشقورزی را بیاموزید. ھماھنگی سبب ایجاد علاقه زناشویی میشود. در
روابط خود احساسات و عواطف را توام سازید. ھر چه روابط شما ھماھنگتر باشد شانس موفقیت
شما نیز بیشتر خواھد بود.
٤- قاعده طلایی چھارم: خود را برای پدر و مادر شدن آماده كنید. درباره حقایق مربوط به پدر شدن
اطلاعات كسب كنید، سلامتی روحی و جسمی اطفال شما بستگی به دقتھای اولیه شما دارد. ھر
چه توجه و دقت شما بیشتر باشد سلامتی آنھا بھتر تامین میشود برای آنھا زمینه مستعدی تھیه
كرده و مقدمه خوبی برای زندگی آنھا به وجود آورید.
محیط خانواده، بھترین مكان برای تربیت كودك است. كودكانی كه عضو خانوادهھای مھربان و فداكار
ھستند از نظر روحی بھتر تربیت میشوند. بھترین آمادگی جھت پدر و مادر شدن، ازدواج حقیقی
است.
٥- قاعده طلایی پنجم: در زندگی زناشویی بردبار و صبور باشید! ھرگاه بخواھید به تنھایی حركت كنید
ھر كجا بخواھید قدم میگذارید ولی ھنگامی كه با یك نفر دیگر ھستید قدمھای شما باید با او
ھماھنگ باشد. در ابتدای كار ممكن است پای یكدیگر را لگد كنید ولی سپس تجربه كسب میكنید
كه چگونه خود را با یكدیگر ھماھنگ سازید. در ازدواج نیز برای ایجاد ھماھنگی جسمی و روحی
گذشت زمان لازم است، برای موفق شدن باید صبور و بردبار باشید.
خویشاوندان زن و شوھر نیز باید صبور باشند و برای ایجاد چنین صبر و شكیبایی گذشت زمان لازم
است، وقتی كه دختری عاشق پسری میشود نمیتواند الزاما مادر او را یا پدرش را دوست بدارد.
عروس و داماد نمیتوانند خیلی سریع با زندگی داخلی ھمسرشان پیوستگی ایجاد كنند! برای حل و
فصل این موضوع زمان برای درك، فھم و شعور لازم است.
٦- قاعده طلایی ششم: ریشه ازدواج خود را محكم سازید! به زندگی زناشویی مانند گیاه باید توجه
كرد، به خصوص زمانی كه ھنوز تازه و نورس است ریشه آن را باید با اندیشه مشترك، دقت و توجه،
مھر و محبت و بالاخره حس تفاھم كه به منزله خورشید و باران ھستند سیرآب و تقویت كرد. به یكدیگر
ابراز علاقه كنید، به ھر شكلی كه میتوانید احساسات خود را به یكدیگر نشان دھید.
ممكن است عشق از گفتار عمیقتر باشد ولی گاھی با محبت نمایان میگردد. روابط زناشویی را
پرورش داده و آن را برویانید. برای توجه به گیاه باید علفھای ھرز را چید.
ھرگاه علفھای ھرز رشد و نمو كنند، گیاه مزبور پرورش نیافته و خشك میشود!
چنانچه علفھای ھرز را سریعا از بین ببریم، گیاه رشد كامل خود را به دست میآورد. در ازدواج نیز
علفھای ھرز را به محض پیدایش از بین ببرید. بگذارید گیاه ازدواجتان آن طوری كه شایسته است،
رشد و نمو نماید.
٧- قاعده طلایی ھفتم: در صورت لزوم با افراد مطلع مشورت كنید. مشورت درباره ازدواج به منزله ھنر و
علم اجتماعی ظھور كرده است.
پزشكان، صاحبنظران علوم اجتماعی، متخصصین تعلیم و تربیت و مشاوران ازدواج خود را برای چنین
وظیفه اجتماعی آماده میسازند و مشاور مطلع به شما بصیرت و ادراك كافی داده و شما را از
بیماریھای زناشویی و اختلالات روانی كه ممكن است ھیچ كدام از شما آگاھی و بینش بر منابع
كشمكشھای خود نداشته باشید آگاه میسازد زیرا علت بعضی از نارضایتیھا واضح و آشكار
نمیباشد. ممكن است یك بحث جزئی مربوط و منوط به حسن عدم امنیت، آرزوی قدرت و محرومیت
جنسی باشد.
اگر شما قادر به حل موضوع نباشید، مشاور شما آن را حل خواھد كرد. از دیگران راھنمایی بخواھید و
بر شانس موفقیت خود در زندگی زناشوییتان بیفزایید.
٨- قاعده طلایی ھشتم: از قوانین ھشتگانه طلایی پیروی كنید!
با ھمسر خود ھمان طور رفتار كنید كه میل دارید او با شما رفتار كند. از احساسات یكدیگر مطلع بوده و
به احتیاجات دیگری توجه داشته باشید. ببخشید، ھمان طور كه میل دارید بخشیده شوید. از جسارت،
اھانت و بیوفایی بپرھیزید!
http://takbanoo.wordpress.com: منبع