تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - انتخاب ھمسر، زیبایی یا تفكر ؟
جمعه 27 آبان 1390

انتخاب ھمسر، زیبایی یا تفكر ؟

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

انتخاب ھمسر، زیبایی یا تفكر ؟


متأسفانه مردان ما بسیار معتقدند كه ھمسری زیبا داشته باشند در حالی كه در آمار
جھانی بھداشت زیبایی نمره ٢٥ و تفكر ٣٠٠ نمره دارد ، زیبایی دوره محدودی دارد
ولی ما نمی توانیم تفكر و تعلیم و تربیت را انكار كنیم . اولین چیزی كه در حوزه تفكر
جلوه گر می شود ھوش است. زندگی یك زوج با اختلاف ھوش فاحش بسیار مشكل
است. افرادی كه ضریب ھوشی پایینی دارند از رفتار و كردارشان مشخص است
پختگی كامل را ندارند عامل دیگر تشخیص ھوش انتزاعی است، انتزاعی یعنی:
توانایی درك و استنباط موقعیت ھای كلی.
افرادی كه تفكر انتزاعی دارند خیلی زود شما را می فھمند و لازم نیست برایشان
تكرار كنید. جنبه دیگر تفكر، توانایی حل مسأله است. یعنی تفكری كه انسان می
تواند درآن مسائل خودش را حل كند. گاھی یك نفر از روی ترحم با فردی ازدواج می
كند كه از نظر ھوش در سطح پائینی است. زندگی با کسی که با شما اختلاف
ھوشی دارد مشکل است یکی از ارکان اصلی مدیریت تفکر خوب است.