تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - انواع سکس: ١- سکس کامل ٢- سکس تمام یا تام
جمعه 27 آبان 1390

انواع سکس: ١- سکس کامل ٢- سکس تمام یا تام

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

انواع سکس: ١- سکس کامل ٢- سکس تمام یا تام


سکس کامل : یعنی بیننده سکس می تواند ھمه نقاط بدن جنس مخالف خود را ببیند.

سکس تمام: یعنی بیننده سکس نه تنھا می تواند بدن جنس مخالف را ببیند بلکه می تواند به تمام نقاط بدن جنس
مخالف دسترسی ھم داشته باشد و به آن نقاط دست بزند. و لمس نماید.
نمونه سکس کامل، دیدن فیلمھای مبتذل و سوپر است که بیننده آن حقیقتاً با یک دنیا عقده فیلم را به اتمام می رساند.
دوست دارد دستش را دراز کند و باسینه ھای آن خانم عریان بازی کند بوسه از لبھایش بگیرد و او را در آغوش خود
بفشارد ولی افسوس که شیشه ھای تلویزیون یا مانیتور مانع می شود و او ناکام می ماند. قطعاً اگر شخص متأھلی
بعد از دیدن این صحنه ھای شھوت برانگیز به سراغ ھمسر خود برود و بخواھد با خیالات آن زن یا مرد کذایی ، شھوت
خود را در آخرین لحظات انزال یا ارگاسم توسط ھمسرش تخلیه نماید شیطان در این میانه بھره عظیمی خواھد داشت و
قطعاً فرزندی که از این طریق متولد می شود با شیطان سھیم خواھد بود چرا که چنین طفلی شبھه زنا زاده بودن را
دارد. زنایی که توسط پدر یا مادر، آن ھم از طریق عضو چشم صورت پذیرفته . ھم اکنون که در جامعه ما وجود ماھواره ھا
بر فراز پشت بامھا بیداد می کند و با فشردن چند دکمه می توان در دنیای بیکران اینترنت ھر صحنه شھوت انگیزی را
مشاھده نمود و... ھمه اینھا نمونه ھایی از سکس کامل یا نیمه کامل را در اختیار بیننده قرار می دھند.
درسکس تمام ..
روابط آزادانه تری ایجاد می شود ولی آن ھم در صورتی که مطابق موازین شرع نباشد اثرات منفی به مراتب بدتری را به
ھمراه خواھد داشت چرا که با ھر عضوی که لذت غیر مشروع ببریم در واقع مرتکب زنای آن عضو شده ایم. یعنی در
سکس کامل فقط زنای چشم انجام می گردد ولی در سکس تمام به تعداد اعضایی که تماس پیدا می کند زنای آن عضو
انجام می گیرد.

آیا مسائل جنسی زشت و کثیف ھستند؟

درواقع پاسخ به این سؤال به نوع روابط جنسی بر میگردد. اگر روابط جنسی از نوع نامشروع و خیانت آمیز باشد باطن و
ملکوت این عمل چرک و خون و نجاست وکثیفی است که درسرای آخرت بروز و ظھور کامل خواھد یافت بگونه ای که در
روایات که واسطه ما و جھان ماورائی آخرت ھستند به این موضوع اشاره شده که شخص زناکار از آلتش چرک و خون
بیرون می ریزد بگونه ای که اھالی جھنم از بوی بد آن متأذی می شوند. پیداست که فطرت سلیم ھم تا حدی بوی گند
این چرک و خون را از آن مسافت طولانی دنیا تا آخرت استشمام می کند. ولی فطرتھای ناپاک که مطیع غرایز حیوانی
خویش اند و قوای باطنی و ملکوتی خود را ازدست داده اند نسبت به این روابط نامشروع بی تفاوت ھستند . این
احساس ناپاکی از روابط نامشروع که تا اینجا صحیح است مانند ھمه حقایق دیگرمی تواند دستخوش تحریف گردد و به
شکل ظالمانه ای سایه برروابط مشروع موقت ( که ظاھری شبیه به روابط نامشروع دارد ولی در واقع نه تنھا گناه نیست
بلکه موجب قرب الھی نیز می گردد ) نیز بیندازد.
انسانھای الھی که مطیع اوامر و نواھی پروردگار ھستند، از جسمی لطیف و نورانی برخوردارند چرا که آن معنویت و
نورانیت روح آنان در جسمشان نیز اثر می گذارد تاحدی که دیده شده که برخی از مؤمنین حتی پس از مرگ نیز
جسمشان سالم مانده است. و یا اینکه در روایت آورده شده که دم خورده دھان مؤمن شفاست. بگذریم از اینکه ھم
اکنون ته مانده لیوان آب دیگری را اول خالی می کنند بعد کمی با آب می شورند تا میکروبھایش تخلیه شود. آنچنان که از
روایات برداشت می شود اینست که دستگاه گوارش ما فقط ھمین ظاھر مادی نیست بلکه در امر گوارش غذای ما
ملائکه ھم دخیل ھستند بعبارتی انسانی که گناه می کند ملائکه از او دور می شوند و در عملکرد بدن این فرد خلل
ایجاد می شود و قطعاً یکی از دلایل بیماریھا ھمین امر است.نشانه این خلل در عملکرد گوارشی بوی باد معده انسان
است که در زمانی که مرتکب گناه می شود بوی بسیار بد و آزار دھنده ای دارد و وقتی انسان توبه می کند از شدت
بوی بد معده کاسته می شود. یا بکلی بوی بد از بین می رود. ھرکس خودش می تواند این مسئله را تجربه کند . و در
روایت ھست که وقتی پیامبراکرم (ص) از بیت الخلاء خارج می شدند فردی که پشت سر ایشان به بیت الخلاء می رفت
بوی عطر استشمام می کرد.
قطعاً آلت تناسلی انسان مؤمن و الھی با آلت تناسلی فرد خیانت کاری که از حرام الھی ابا ندارد متفاوت است . آلت
تناسلی انسان مؤمن و متعبد مانند سایر اجزاء و جوارحش دارای باطنی نورانی است. و آلت تناسلی فرد گنھکار که با آن
آلت مرتکب گناه شده ھمانطور که گفته شد کثیف و چرکین است.
ازدواج موقت برای انسان گنھکاری که به آن قانع نمی شود و مقررات آن را رعایت نمی کند مثلاً زمان عده را زیر پا می
گذارد یا روابط خارج از ضوابط شرعی دارد دردی را دوا نمی کند. ازدواج موقت برای انسانی که به گناھان دیگر ھم آلوده
میشود مثلاً ربا میخورد یا نماز نمی خواند یا دزدی می کند یا مرتباً غیبت می کند دردی را دوا نمی کند چرا که او را از در
دیگر جھنم به جھنم می برند .
ازدواج موقت مطابق روایت جایزه ای است که خداوند در دنیا برای مؤمنین قرار داده است.