تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - با چه خانمھایی ازدواج نکنیم ؟؟
جمعه 27 آبان 1390

با چه خانمھایی ازدواج نکنیم ؟؟

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

با چه خانمھایی ازدواج نکنیم ؟؟

در این مقاله میخواھیم شما را با خانمھایی آشنا کنیم که شاید در ظاھر مجذوب و ایده ال باشند اما
به ھیچ وجه ازدواج با آنان را به آقایان محترم پیشنھاد نمی کنیم .

١- خانمھای فمینیست

این دست از خانمھا تصور میکنند که تمام ناخوشیھای زندگی از مردھا نشئت میگیرد . آنھا تصور
میکنند که وجود خانمھا ، فرشته وار است و میتوانند تمام دنیا را عوض کنند ، البته فقط در صورتیکه
معضل "مردسالاری" از جلوی پای آنھا برداشته شود . رفتار این مدل خانمھا با آقایون اصلا مناسب و
قابل قبول نمی باشد." بھتر است در ھر شرایطی از آنھا دوری کنید .

٢- خانمھای پولکی

خیلی ساده و راحت بگوییم آنھا تنھا به خاطر پول با شما ازدواج میکنند و از آقایون انتظار دارند که
تمام ھزینهھای غیر ضروری زندگی آنھا را برآورده سازند ، او ھیچ چیز نیست جز یک انسان مادی .
فکر میکند که تمام وجودش از طلا درست شده است . او فقط به فکر بر آورده کردن نیازھای خودش
است و برای دیگران ھیچ اھمیتی قائل نیست . و بھتر است که حواس خود را جمع کنید ، چراکه عده
بسیاری از دخترھای جوان جزء این گروه قرار دارند .
خانمھای مغرور افراد نا مطبوعی ھستند که به دیگران با چشم حقارت نگاه میکنند و فقط به خودشان
اھمیت میدھند و اصلا مھم نیست که قلب دیگران را بشکنند و آنھا را آزرده خاطر سازند . او
میخواھد که ھمیشه مرکز توجه قرار گیرد و ھر کاری که میخواھد، انجام دھد و ھر کجا که
میخواھد ، برود .

٣- خانمھای رمانتیک

این نوع خانمھا زندگی خود را بر طبق فیلمھای عاشقانه و کتابھای رمان سپری میکنند . و در
عین حال در انتظار شاھزاده ای ھستند که با اسب سفیدش از میان آسمان به زمین فرود آید و او را
سوار بر اسب سفیدش کرده ، به جایی ببرد که ھیچ مشکلی وجود نداشته باشد ، تا بتوانند به خوبی
زندگی کنند . آنھا دخترھایی ھستند که توسط پدر و مادرھا و خانوادهھایشان نازپرورده بار آمده اند و
چیزی از واقعیات زندگی نمی دانند . او انتظار دارد کسی تمام مدت از او مراقبت و نگھداری کند ، تا
مبادا او خواب بدی ببیند و بترسد . فرار کنید

٤- خانمھای بدگمان

این خانمھا تمام خصوصیات منفی افراد رمانتیک را با خود به ھمراه دارند . و ھمیشه جزء "زخم
خوردگان" اجتماعند . افراد احساساتی که از ازدواج گذشته خود شکست خورده و به طور ناخودآگاه از
ازدواج مجدد واھمه دارند . ارتباط شما با این افراد به جایی راه نمی برد ، چرا که آنھا در ابتدا علاقه
فراوانی از خود نسبت به شما نشان میدھند ، اما پس از چندی اثری از آن باقی نخواھد ماند . شما
ھمیشه در رابطه خود با او سردر گم ھستید . تنھا چیزی که تحویل شما میدھد یک مشت معذرت
خواھی بیھوده است . ھیچ وقت به اندازه کافی برای شما زمان ندارد ؛ پس بھتر است با چنین زنی
ازدواج نکنید .

٥- خانمھای عصبانی

مثل خانمھای فمینیست خانمھای عصبانی نیز دل خوشی از مردھا ندارند . آنھا به مردھا اھانت
میکنند، و میتوانند بدیھا و خطاھای تمام مردان را به سادگی به خاطر بیاورند . برای خانم عصبانی
چیزی به عنوان "مرد خوب" وجود ندارد. خون آنھا از دست مردھا به جوش میآید و در ھر لحظه
میتوانند مانند یک کوه آتشفشان منفجر شوند. ازدواج با این نوع خانمھا مساوی است با ورود به
تراژدی و داد و فریاد ، پس بھتر است عقب بایستید !

٦- خانمھای نامطمئن

در نگاه اول چنین خانمھایی خیلی خوب جلوه میکنند ؛ با شما به مھربانی رفتار میکنند و خوش
مشرب ھستند . اما چیزی نمی گذرد که ترسھای درونی آنھا پدیدار میشوند . روزی چند مرتبه به
شما تلفن میزند . او میخواھد مطمئن شود که به اندازه کافی جذاب و پذیرفتنی است ؛ او محتاج و
نیازمند است و ھمواره با این ترس زندگی میکند که مبادا در نظر ھمسرشمثبت نباشند .

٧- خانمھای مغرور

اخلاق این خانمھا واقعا عجیب و غریب است . آنھا افراد نا مطبوعی ھستند که به دیگران با چشم
حقارت نگاه میکنند و فقط به خودشان اھمیت میدھند و اصلا مھم نیست که قلب دیگران را بشکنند
و آنھا را آزرده خاطر سازند . او میخواھد که ھمیشه مرکز توجه قرار گیرد و ھر کاری که میخواھد،
انجام دھد و ھر کجا که میخواھد ، برود . او خود خواه و خود محور است . شیفته خودش میباشد و
به عنوان "دختر کوچولوی بابایی" بزرگ شده ، و انتظار ھمان توجھات را از شما دارد . بیشتر آنھا به فکر
پول و مال و منال نیز ھستند . درست مثل خانمھای پولکی . آنھا معمولا خوش قیافه و خوش لباس
ھستند و به راحتی با اخمی که در چھره دارند قابل شناسایی میباشند . لذا باید تا آنجا که میتوانید
خود را از آنھا دور نگاه دارید .

٨- خانمھای قدرت طلب

آنھا انسانھایی ھستند که میخواھند قدرت کنترل تمام امور زندگی شما را به دست گیرند . آنھا به
شما میگویند چه لباسی بپوشید ، کجا بروید ، با چه کسی صحبت کنید ، و خلاصه ھمه چیز ... و اگر
بخواھید در مقابل عقاید آنھا از خود مقاومت نشان دھید ، اخمھایشان در ھم فرو میرود ، و چاره
دیگری جز سر فرود آوردن در مقابل خواستھایشان را برایتان باقی نخواھند گذاشت .
ما به شما اخطار دادیم!
اینھا بدترین نمونهھا بودند. مطمئنا خانمھای خوبی ھم ھستند. اما بھتر است که ھمیشه مراقب
خانمھایی که در لیست بالا به شما معرفی کردیم باشید .
http://www.seemorgh.com : منبع