تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - با گذشته جنسی ھمسرتان چگونه برخورد كنید؟
جمعه 27 آبان 1390

با گذشته جنسی ھمسرتان چگونه برخورد كنید؟

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

با گذشته جنسی ھمسرتان چگونه برخورد كنید؟


زوج ھایی که قبل از ازدواج رابطه ی جنسی داشته اند، در زندگی زناشویی خود دچار مشکل خواھند شد."
این جمله از زبان یك کارشناس ازدواج و رئیس موسسه ی پویایی شناسی خانواده خطاب به شنوندگان کثیری از
افراد متاھل می باشد. از طریق کارھای موسسه ی پویاشناسی خانواده روی ھزاران زوج، متوجه شده ایم که
نتایج احساسی روابط جنسی پیش از ازدواج، در اکثر موارد، روی بیشتر جنبه ھای زندگی زناشویی افراد تاثیر
منفی می گذارد.
بیش از نیمی از افرادی که امروزه ازدواج می کنند، سابقه ی روابط جنسی خود را وارد زندگی زناشویی خود می
کنند. و به نظر من فقط با صحبت کردن درمورد این مشکلات کاری از پیش برده نمی شود، و مشکلات این ازدواج
ھا حل نخواھد شد.
پس با این مشکلات چه باید کرد؟ دراینجا توصیه ھایی برای شما زوج ھای عزیز آورده ایم، که به زوج ھای
بسیاری کمک کرده است. این مقاله را با ما دنبال کنید، شاید با کمک گرفتن از این راھنمایی ھا، مشکلات شما
نیز برطرف شود.
١. اعتراف کنید
اعتراف کردن نه تنھا برای روح، بلکه برای ازدواجتان ھم خوب است. اگر ھمسرتان نداند که شما قبل از ازدواج با
او، با کس دیگری نیز رابطه ی جنسی داشته اید، مطمئن باشید که دوست دارد بداند. او ھمچنین باید بداند که آیا
ھمین مسئله دلیل کشمکش ھای موجود در روابط جنسی خودش با شماست، یا خیر. اگر شما خواھان
صمیمیتی واقعی با او ھستید، پس باید ھمه چیز دررابطه با خودتان را با او در میان بگذارید. ھمسرتان احتمالاً با
شنیدن این مسئله خیلی ناراحت و رنجیده خاطر خواھد شد. من نگفتم کار ساده ای است و او راحت با آن کنار
خواھد آمد. مطمئناً مشکلات و درگیری ھایی بینتان ایجاد خواھد شد. اما اگر بخواھید مشکلات مربوط به
صمیمیت در روابط جنسی خود را برطرف کنید، باید اسرار مربوط به گذشته تان را با ھمسرتان در میان بگذارید.
البته منظورم این نیست که ھمه ی جزئیات مربوط به گذشته ی خود را پیش او بریزید، فقط گفتن مسائل اصلی
کفایت می کند. فقط به اندازه ای که خودش میخواھد بداند، با او در میان بگذارید. با اینکار به او نشان خواھید داد
که ھیچ چیز را از او مخفی نکرده اید.
زندگی زناشویی که در ھیچ رازی در آن وجود نداشته باشد، می تواند از پسِ ھمه ی موانع و مشکلات برآید. پس
اولین قدم برای غلبه بر گذشته ی جنسیتان، این است که ھمسرتان را از آن مطلع کنید. البته باید از ھمسرتان
ھم ھمین توقع را داشته باشید، چون این مسئله کاملاً دوطرفه است.
٢. تفاوت ایجاد کنید
گاھی افراد درحالی ازدواج می کنند که در گذشته با افراد دیگری رابطه ی جنسی داشته اند. حتی اگر بدانید که
ھمسر شما نیز مثل خودتان در گذشته چنین عملی را مرتکب شده است، باز ھم مقابله با این احساس گناه و
خیانت بسیار دشوار است.
دلیل اینکه با شنیدن این مسئله ناراحت و رنجیده خاطر می شویم، به خاطر حسی است که خداوند در ھمه ی
ما قرار داده—اینکه می خواھیم طرف مورد نظر تمام و کمال متعلق به ما باشد. ھمه ی ما می خواھیم که
خصوصی ترین لخظات زندگی ھمسرمان با ما گذشته باشد و تجربیاتی را با ما بگذراند که از ھر لحاظ متفاوت
باشد و به ھیچ وجه شبیه به تجربیاتی که با دیگران گذرانده نباشد.
زمانی که متوجه می شویم فرد دیگری عمیق ترین و پنھان ترین قسمت وجودی ھمسرمان را تجربه کرده است،
احساس میکنیم به ما خیانت شده است. احساس می کنیم کسی چیزی را که فقط متعلق به ما بوده از ما
دزدیده است. و به ھیچ وجه دوست نداریم ھمسرمان را با کسی شریک شویم، حتی اگر جریان به سالھا قبل
برگردد.
بنابراین، باید این حق امتیاز را به ھمسرمان ھم بدھیم. باید سعی کنیم لحظاتی را با او بگذرانیم که ھیچ کس
دیگری قبلاً با او تجربه نکرده است. به این بیندیشید که چرا بین این ھمه نفر، ھمسرتان را برای ازدواج انتخاب
کرده اید و چه چیز باعث می شود که ازدواج شما خاص و منحصر به فرد باشد. به دنبل چیزھایی باشید که برای
اولین بار برای ھر دوی شما اتفاق می افتد که تابحال ھیچکدام از شما آن تجربه را با فرد دیگری نگذرانده اید.
٣. به رابطه ی بین زندگی جنسی و سلامت احساسی خود دقت بیشتری داشته باشید
زندگی جنسی شما نشانگر سلامت کلی شما در رابطه تان است. اگر با تصور رابطه جنسی با ھمسرتان
احساس آرامش و راحتی می کنید، به این معناست که رابطه تان در وضعیت خوبی قرار دارد. اما اگر در این رابطه
تفکراتی منفی داشته باشید، به استثنای مشکلات جسمی دوره ای، در اکثر موارد به این معناست که شما و
ھمسرتان از نظر احساسی بسیار از ھم فاصله دارید. زمانی که رابطه ی شما در وضعیت خوبی قرار داشته
باشد، ایجاد رابطه ی جنسی نتیجه ی آن خواھد بود. ھر دوی شما احساس امنیت و آرامش خواھید کرد و این
رابطه جنسی باعث بھبود وضعیت سلامتی روحی و احساسی شما خواھد شد. حتماً در ھمه ی موارد اھمیت
سلامت جنسی و احساسی خود و ھمسرتان را در نظر بگیرید و مطابق با آن رفتار کنید.
با اینکه این موارد نمی تواند بھبودی آنی در روابط شما ایجاد کند، اما به عقیده ی من سریعترین راه حل ھاست.
زوج ھای زیادی از این راھکارھا استفاده کرده و موفق بوده اند. مطمئن ھستم برای شما نیز اثر بخش خواھد بود.
پس امتحان کنید!