تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - بھداشت جنسى
جمعه 27 آبان 1390

بھداشت جنسى

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

بھداشت جنسى


بھداشت جنسى یكى از مھم ترین جنبه ھاى بھداشت فردى است كه افراد را در تمامى مراحل زندگى مى
تواند تحت تاثیر قرار دھد. طبق تعریف سازمان بھداشت جھانى، بھداشت جنسى عبارت است از یكپارچگى
میان ذھن، احساس و جسم كه جنبه ھاى اجتماعى و عقلانى انسان را در مسیر ارتقاى شخصیت او سوق
داده و منجر به ایجاد ارتباط و عشق مى شود. تحقیقات داخلى كشور ما پایین بودن اطلاعات جوانان و نوجوانان
در زمینه بھداشت بارورى و رفتارھاى پرخطر را نشان مى دھد. این در حالى است كه جوانان ھمواره ضمن
اثرپذیرى از عوامل فرھنگى داراى دوستانى با رفتارھاى پرخطر ھستند. گرچه در رابطه با دو جنس زن و مرد
تحقیقات موید این مطلب ھستند كه رفتارھاى جنسى زنان در مقایسه با مردان بیشتر تحت تاثیر مسائل
اجتماعى، فرھنگى قرار دارد و رفتارھاى جنسى زنان در مقایسه با مردان در زمان ھا و شرایط مختلف
تغییرپذیرى بیشترى دارد. ھمچنین رفتارھا و نگرش ھاى جنسى مردان در مقایسه با زنان ثبات بیشترى دارد.
بھداشت جنسى تحت تاثیر عوامل فیزیولوژیكى، اعتماد به نفس، خودپندارى و تصور ذھنى افراد گسترش مى
یابد. در كشور ما باورھا و سنت ھاى مختلفى در مورد بھداشت جنسى وجود دارد كه مى توان با شناسایى
آنھا باورھاى نیازمند اصلاح و یا ترویج را مشخص و اطلاع رسانى جامع در این مورد صورت گیرد.
•بھداشت جنسى در كودكان
در كشور ما اكثریت خانواده ھا صحبت در راستاى جنسیت و مسائل جنسى را زشت برمى شمرند و عدم بحث
در این مقوله ھا لقب ھایى نظیر شرم، حجب و... مى گیرد در حالى كه ھر كودك در سال با صحنه ھاى
جنسى زیادى برخورد مى كند. دكتر حوریه شمشیرى میلانى مسئول پانل بھداشت جنسى در كودك و نوجوان
و جوان در سمینار بھداشت جنسى كه توسط پژوھشكده ابن سینا برگزار شده بود مى گوید: امتناع بحث
مسائل جنسى با كودك منجر به ایمن شدن كودك نمى شود بلكه صحبت در این راستا سبب حفظ كودك از
مى شود. عوارض احتمالى این سوءاستفاده ھاى جنسى شامل موارد زیر ھستند: (Abuse) سوءاستفاده
شوك روحى، عاطفى، خوددارى از مدرسه رفتن، احساس گناه و سرزنش، بدل شدن خود فرد در آینده به
سوءاستفاده گر، اقدام به ارتباط جنسى غیر سالم، پرخاشگرى و... یادگیرى در مورد امور جنسى روندى است
كه ابتداى تولد شروع مى شود و آموزش جنسى فرایندى از به دست آوردن اطلاعات، شكل گیرى آگاھى،
نگرش و رفتار در خصوص جنس، اعتماد به نفس در رابطه با جنس مخالف و... است. پدر و مادر در دادن آگاھى
به كودكان باید پیش قدم باشند. بھترین زمان جھت ارائه اطلاعات جنسى به كودك زمانى است كه خود سئوال
كند. جواب ھا باید كوتاه و روشن باشد. اعتقادات و باورھاى گذشته امروزه موثر نیستند، چرا كه كودك و نوجوان
امروزى با تمام دنیا ارتباط دارد. بھداشت جنسى در كودكى بدین معنا نیست كه اعمال جنسى را به كودكان
بیاموزیم بلكه نیاز بچه ھا در سنین كودكى حفاظت از خود است. اگر فردى سئوالى در ذھن اش ایجاد شود تا
پاسخ آن را نگیرد از پاى نمى نشیند بنابراین به طریق صحیح و... و متناسب با فھم باید جواب سئوالات داده
«. شود
• بھداشت جنسى در نوجوانان
آموزش به نوجوانان در دوره تكاملى بلوغ منجر به كاھش اضطراب احتمالى در این دوره از زندگى مى شود.
عوامل متعدد و پیچیده اجتماعى سبب مى شود كه نوجوانان در معرض خطرات ناشى از رفتارھاى پرخطر
جنسى (بیمارى ھاى مقاربتى، حاملگى ھاى ناخواسته و زود ھنگام، سقط ھاى نامطمئن) قرار گیرند. دكتر
طبق یك بررسى كه در سال ١٣٨٢ در مناطق ٢٢ گانه شھر تھران بر مبناى نمونه گیرى » : شمشیرى مى گوید
تصادفى خوشه اى انجام شده بود نزدیك سى درصد نوجوانان پسر ١٨ تا ١۵ ساله تھرانى سابقه تماس
جنسى داشته اند، كه با توجه به مسائلى نظیر محدودیت ھاى فرھنگى آمارى بیشتر از این انتظار مى رود.
۵ درصد با یكى از انواع فعالیت ھاى پرخطر جنسى درگیر بودند كه عمدتاً به تعدد شركاى / تعداد زیادى از این ٨٠
جنسى مربوط است. این تحقیق ھمكاران مشخص كرد كاھش آگاھى نوجوانان در مورد فیزیولوژى بارورى و سن
كمتر نوجوان ھنگام آغاز ارتباط جنسى احتمال بیشترى براى درگیرى وى با فعالیت ھاى پر خطر جنسى دارد. در
واقع آموزش بلوغ به نوجوان و شروع این آموزش ھا از سنین ابتدایى بلوغ در راستاى فعالیت ھاى پرخطر
جنسى نقشى مھم تر از توجه به اشتغال، استفاده از ماھواره و آشنایى با كاندوم به عنوان یك شیوه
پیشگیرى دارد و در ارتباط با دختران آسیب پذیرى آنھا از نظر زیستى و اجتماعى بیشتر از پسران است. اكثریت
دختران ایرانى ما طورى بزرگ شده اند كه نمى توانند تجزیه و تحلیل مسائل جنسى را داشته باشند. اعتماد به
نفس ندارند، نمى دانند به كدام رابطه بله بگویند، به چه كسى پاسخ بدھند، قدرت نه گفتن در پسران و دختران
ما ضعیف است. كه با آموزش و ایجاد مراكز مشاوره و ارائه خدمات مورد نیاز (نظیر معاینات) مى توانیم كودكان و
«. نوجوانان مان را توانمند كنیم
• بھداشت جنسى در مردان میانسال و مسن
بحث آموزشى بھداشت جنسى از تولد تا سالمندى ادامه » : دكتر ھومن صدرى اردكانى آندرولوژیست مى گوید
پیدا مى كند. نیازھاى جنسى در افراد سالمند باقى مانده باید ضمن آگاھى راھنمایى شوند. در مردان مشابه
زنان با پدیده یائسگى مواجه ھستیم با این تفاوت كه در زنان توقف كامل سیكل تخمك گذارى رخ مى دھد اما
در مردان یك روند تدریجى كاھش ھورمون ھاى جنسى رخ مى دھد كه علائم بالینى به طور متوسط در سنین
۵٨ تا ۶٠ سالگى مشاھده مى شود كه در جوامع مختلف با توجه به شرایطى نظیر سن شروع بلوغ و...
«. متفاوت است
• طرح ناب (نوجوانان آموزش گر بھداشت بلوغ)
آموزش و مشاوره بھداشت جنسى و بارورى از طریق ھم سن و سالان یكى از راه ھاى مناسب و مورد قبول
جوانان و نوجوانان است. با طرح ناب (نوجوانان آموزش گر بھداشت بلوغ) اولین قدم در سال ١٣٨١ در این راستا
برداشته شده است. در این طرح ١٢ نفر از نوجوانان دوازده تا چھارده ساله یكى از مدارس راھنمایى دولتى
انتخاب شدند و آموزش ھاى مباحث علمى بلوغ و تكنولوژى آموزشى در حدى كه این نوجوانان قادر به انتقال
مفاھیم به ھم سالانشان باشند انجام شد. این آموزش ھا در دوازده جلسه دو ساعتى انجام شد. شیما
من » : كوچكى پور ١۵ ساله یكى از این اعضاى دوازده نفره بود كه در این زمینه فعالیت مى كردند. وى مى گوید
بیشتر آموزش ھاى مربوط به بھداشت جنسى و بلوغ را از طریق مادرم به دست آوردم. بعد از وارد شدن به
انجمن تنظیم خانواده و شركت در طرح ناب بر آن شدم تا با آموزش به ھم سالان به این نیاز نوجوانان پاسخ
دھم. ھر كدام از ما ١٢ دانش آموز به حدود سى تا سى وپنج نفر از ھم سالان خود و در مجموع چھارصد نفر از
دانش آموزان مدرسه آموزش دادیم، كه افزایش سطح آگاھى این ١٢ نفر حدود ٧٠ درصد و سطح آگاھى آموزش
«. گیرنده ھا توسط این ھم سالان ٣۴ درصد افزایش داشت