تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - تاریكی نیمه شب در اتاق خواب
جمعه 27 آبان 1390

تاریكی نیمه شب در اتاق خواب

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

تاریكی نیمه شب در اتاق خواب


در نیمه شب، میتوان تركیبی از سكس عالی و سكس سریع را داشت. مرد بسیار خرسند میشود كھ زن با فشردن خود
بھ او بیدارش كند.
نیمه شب است و مرد بھ خواب عمیقی فرو رفتھ. آیا زن احساس سر خلق بودن میكند؟ بسیار خوب، او بھتر است ابتدا
خود را آماده كند. بیست تا سی دقیقھ برای خود انگیزی و رسیدن بھ آستانھی ارگاسم نیاز است؛ و سپس میتواند در
تختخواب بغلتد و خود را بھ ھمسرش بفشارد. شوھر این را روش بسیار عالیای برای بیدار شدن از خواب خواھد
یافت.
چون مرد فقط نیاز بھ چند دقیقھ دارد تا برانگیختھ شود و زن از قبل خود را آماده كرده، ھر دوی آنھا تجربھی عالیای
از سكس خواھند داشت. بھ ھر حال، اگر شرایط بھ گونھی دیگری باشد و مرد بخواھد نیمھ شب با زن سكس داشتھ
باشد، قضیھ فرق میكند؛ زیرا زن نمیتواند بیدار شود و بیدرنگ خود را مھیای سكس كند.
البتھ تجربھی باور نكردنی و رھایی بخشی است كھ مرد آزادی آن را داشتھ باشد نیمھ شب بھ سراغ ھمسرش برود و با
او سكس داشتھ باشد. این آزادی عمل برای مرد حقیقتاً خارقالعاده است؛ ولی پیششرطھایی دارد كھ باید رعایت شود.
قبل از آزمودن این فن باید راه بھ سوی سكس مرتب و ارتباط عاشقانھ باز باشد؛ و پیش از پرداختن بھ آن باید زن را در
جریان قرار داد تا از نظر او اشكالی نداشتھ باشد. زن شاید نمیخواھد بیدار شود، مگر آن كھ مرخصی باشد یا بھ
اندازهی كافی استراحت كرده باشد یا اگر دیر وقت است، خیلی بیدار نماند. او، حتی اگر رضایت داد، باید بسیار ملایمتر
از وقتی كھ خودش مرد را بیدار میكند، بیدار شود. شوھر میتواند بھ سراغش برود و آرام نوازشش كند یا در آغوشش
امشب » : بگیرد. اگر زن پذیرفت، كھ ھمھچیز رو بھ راه است؛ اما شاید زن احساس میكند دلش حقیقتاً میخواھد بگوید
.« نھ
اگر مرد این جملھ را بتواند بدون احساس طردشدگی بشنود، زن در ھنگام لزوم با ایمنی آن را میگوید؛ ولی اگر مرد
توان نھ شنیدن نداشتھ باشد، ھمسرش ظرفیت آری گفتنھای واقعی بھ سكس را از دست میدھد. ھیچچیز مانند پرداختن
اجباری بھ سكس نمیتواند جذابیت جنسی را كاھش دھد.
زوج با احترام گذاشتن بھ نیازھای منحصر بھ فرد ھم، میتوانند حمایتی را كھ نیاز دارند از ھم داشتھ باشند. در فصل
بعد، بھ رویكردی میپردازیم كھ تداوم برخورداری زوج از سكس را تضمین میكند