تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - تبعات طولانی شدن دوران عقد
جمعه 27 آبان 1390

تبعات طولانی شدن دوران عقد

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

تبعات طولانی شدن دوران عقد


مسئول اتاق فكر نھاد نمایندگی مقام معظم رھبری در دانشگاه ھا با اشاره به اینكه
نمی توان گفت به درازا كشده شدن دوران عقد بد است، اظھار داشت: طولانی شدن
این دوران آثار و تبعاتی دارد كه معلوم نیست دختران و پسران امروزی بتوانند به خوبی
آن را تحمل كنند.
وی درباره آسیبھای طولانی شدن دوران عقد گفت: از نظر عاطفی ممكن است
برای دخترخانم ھا طولانی شدن دوران عقد مشكلاتی بوجود آورد. خانمی که
علاقمند به تشكیل زندگی و ارتباط عاطفی با ھمسر خود باشد، ممكن است دچار
مشكلاتی شود كه مردان به خوبی آن ضرورت ھا را درك نكنند و به این ترتیب سوء
تفاھم ھایی برای خانواده ھای نوپا بوجود آید.
حجت الاسلام پناھیان شکل نگرفتن عواطف و احساسات خانم ھا به طور کامل
نسبت به ھمسر و زندگی مشترك در دوران عقد را دلیل دیگر بوجود آمدن این آسیب
دانست و گفت: به ھمین علت ممکن است كه دختران، بعضی اوقات در تمایل خود به
آغاز زندگی مشترك دچار نوساناتی شوند و ناراحتی ھای خاصی پیش آید و حتی از
ھمسر خود بدون دلیل خاصی احساس تنفر كنند.
وی در ادامه تصریح کرد: این برخورد در برخی خانم ھا حتی ممكن است طبیعی ھم
باشد در حالی كه اگر زیر یك سقف زندگی كنند نوسانات در مرزھای منفی زیاد اوج
نمی گیرد. یا ممكن است آقایان و خانم ھا دچار محاسبه ھایی شوند اینكه درست
انتخاب كردند یا نه.
وی با اشاره به اینکه زوج در دوران عقد ممکن است ھنوز خود را در موقعیت انتخاب
ببیند، گفت: خیلی وقت ھا ممكن است زوجین در اثر برخورد با كوچكترین نا ملایماتی
به انتخاب خود شك كنند و وقتی در انتخاب تردید ایجاد شد دلسردی ھایی ممكن
است بوجود آید كه به آسیبھا دامن بزند یا به طلاق منجر شود