تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - تحول و تکامل ھمسر گزینی در انسان
جمعه 27 آبان 1390

تحول و تکامل ھمسر گزینی در انسان

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

تحول و تکامل ھمسر گزینی در انسان


جذابیت جسمانی و ژنھای خوب در ادبیات كلاسیك و نوولھای رومانتیك و عاشقانه، مرد نخست داستان تقریباً
ھمیشه مردی تندرست، غالب (چیره) در جامعه و خوش تیپ و جذاب است. در واقع، یك ترجیح برای ھمسر
جذاب مفھومیزیست شناختی را پدید میآورد.چنین باوری وجود دارد كه نه تنھا فرزندان مردان خوش قیافه تر،
زیباتر خواھند شد و در آینده احتمالاً بھتر ازدواج خواھد كرد، بلكه احتمالاً فرزندان سالم تری ھم نسبت به دیگران
خواھد بود.به بیان دیگر، ویژگیھای جسمانیای راكه زنان در مردان جذاب تشخیص میدھند، نشان دھندهھای
سلامتی ژنتیك و جسمانی مردان است، درست مانند بلندی پرھای مرغ مگس خوار.زنان به ویژه به دنبال قد
(WHR) بلندتر از متوسط، جثهی ورزشكارانه (ولی نه بیش ازاندازه عضلانی)، تناسباندام (نسبت كمر به باسن
٠) وشانهھای عریضتر از باسن ھستند. آنھا صورتھایی با چشمان بزرگتر از متوسط، ناحیهی لبخند / برابر با ٩
بزرگ و استخوانھای گونه و چانهی برجسته را میپسندند.به نظر آنھا این ویژگیھای جسمانی نشانهی تنوع
ژنتیكی كامل تر، مقاومت بیشتر به عفونتھا و بیماریھا و سلامتی فیزیك بالاتر است.برای نمونه، استخوانھا
برجسته گونه نشانهی سطوح آندروژن بالاتر در سنین بلوغ است. بروز عفونتھا در این سنین میتواند این سطوح
آندروژنی را سركوب كند و بدین ترتیب برجستگی گونهھا را كاھش دھد.ثابت شده كه فردی كه صورتی با نمای
نامتقارنتری داشته باشد، كمتر فعالیت فیزیكی داشته و بیشتر در معرض افسردگی و اضطراب و... بوده
است.بدین گونه مردان كوچكتر و كم زورتر کمتر احتمال دارد كه از سوی زنان به عنوان شریك جنسی ویژه ازدواج
ھا از وضعیت برتری (pheromone) پذیرفته شوند.زنان به طور غیرمستقیم با مكانیزی شبیه به بوكردن رایحهھا
ایمنی مردان آگاه میشوند، به ویژه در دومین ھفتهی چرخهی عادت ماھیانه شان كه زایاتر میشوند.ھرچند
شیوهی ھمسان شدن سیستم ایمنی مردان انتخاب شده از سوی زنان با این زنان مشخص نیست. در جایگاه
مقاومت به بیماریھا، بھترین فرزندان حاصل تنوع بالا در ژنھای سیستم ایمنی ھستند. زنانی كه قرصھای
پیشگیری از بارداری خوراكی مصرف نمیكنند(به عبارت دیگر تخمك گذاری داشته و آمادهی لقاحاند)، مردانی را
دلپذیرتر و آمیزشیتر گزارش كردهاند كه ژنھای سیستم ایمنی شان غیر شبیهتر (متفاوت تر) از آنان ژنھا بوده
است.چنین گزارش شده كه زنانی كه با مردی با سیستم ایمنی غیر شبیهتر ازدواج كردهاند، سریعتر آبستن
شده(در عرض ٢ تا ٥ ماه) و سقطھای خود به خودی كمتری داشتهاند.ارزیابی یك زن از جذابیت جسمانی مردان
تحتتأثیر ارزیابی دیگر ھمتایان اوست. به ویژه در مواردی كه ارزیابی دیگر زنان ھمردهی او در مورد مردی منفی
باشد.
ھمچنین دیده شده كه ارزیابی زن در مورد جذابیت فیزیكی مردان تحتتأثیر چیرگی اجتماعی قابل مشاھده مردان
قرار میگیرد