تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - تفاوت زن و مرد از لحاظ خلقی/ارتباط مؤثربا ھمسر
جمعه 27 آبان 1390

تفاوت زن و مرد از لحاظ خلقی/ارتباط مؤثربا ھمسر

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

تفاوت زن و مرد از لحاظ خلقی/ارتباط مؤثربا ھمسر


یكی از تفاوت ھای عمده زن و مرد نحوه برخورد آنھا با فشارھای عصبی و روحی است . مردھا در این مواقع
بیشتر گوشه گیر شده و در خود فرو می روند ؛ در صورتی كه زن ھا به ھیجان آمده مسئله را مطرح می كنند.
برای دستیابی به آرامش و حالت عادی ، مرد در جھت حل مسئله می كوشد ، و زمانی كه مسئله حل شد از
لاك خود بیرون می آید . ولی زن بیشتر نیاز به ھمدردی دارد.
زنان بیش از مردان افسرده می شوند و ظاھر افسرده پیدا می كنند اما افسردگی آنھا سطحی و موقتی
است.
مردان علاقه مندند مسائل شان را به تنھایی حل نمایند ؛ لذا سعی می كنند مشكلاتشان را برای كسی
مطرح نكرده و صحبتی از آن به میان نیاورند در صورتی كه زن ھا دوست دارند در مواقع ناراحتی با كسی حرف
بزنند. زن ھا روابط حمایتی را جستجو می كنند. زن ھا رابطه گرا ھستند و مردھا ھدف گرا.
در دوستی ، زنان علاقه مندتر می شوند و عاطفی تر برخورد می كنند در حالی كه دوستی مردان قوی تر و
عمیق تر است.
تفاوت عمده زن و مرد در دوستی آنھاست. زنان نسبت به مردان با دوستان خود نزدیك تر و صمیمی تر می
شوند و بیشتر درد دل می كنند، یعنی مسائل درونی را بیشتر بازگو می نمایند؛ در حالی كه مردان با دوستان
خود بیشتر در فعالیتی مشاركت می كنند. مردان نسبت به دوستان خود احساس مسئولیت بیشتری دارند و
نسبت به زنان در این مورد با گذشت ترند.
یکی از جنبه ھای تفاوت ھای زن و مرد ، در مھرورزی نسبت به دیگران است. در این مورد دیدگاه قالبی
مھرورزی زنان بیش از مردان می داند
(منبع مطلب بالا: مقدمه ای بر روان شناسی ازدواج /تألیف : زھره رئیسی)
ارتباط مؤثربا ھمسر 
ازدواج موفق ، سرچشمه و اساس یك زندگی سالم فردی و اجتماعی است . چنانچه ازدواج با
موفقیت ھمراه باشد نه فقط زوجین بلكه فرزندان خانواده نیز از سلامت روانی برخوردار می گردند و
حالاتی نظیر احساس امنیت و آرامش ، دوستی و صمیمیت متقابل ، امیدواری به زندگی ، و شعف در
آنان به وجود می آید.
رابطه زناشویی می تواند دستمایه شادی ، و در غیر این صورت منبع بزرگ رنج و تألم باشد .اما
عوامل موفقیت و روابط صمیمانه كدامند؟ بعضی ھا می گویند موفقیت ازدواج بستگی به این دارد كه
تا چه اندازه به عشق متعھد باشید. جمعی دیگر موفقیت روابط صمیمانه را به بخت و اقبال نسبت
می دھند و این كه بتوانید شخص مناسب خود را پیدا كنید، كسی كه با او ھمخوانی داشته باشید.
جمعی دیگر ھم به شور و اشتیاق و به وجود علایق و یا ارزش ھای مشترك اشاره می كنند .
بعد از بررسی صدھا رابطه به این نتیجه می رسیم، كسانی در روابط صمیمانه خود موفق می شوند
كه از مھارت ھای ویژه ای برخوردارند. این بررسی نشان می دھد كه روابط پایا و پُر دوام را زوج ھایی
تحقق می بخشند كه با مھارت ھای میان فردی آشنایی دارند: گوش دادن، ارتباط روشن، مذاكره ،
برخورد مؤثر با خشم و….
مھارت ھای ارتباط مؤثر 
گوش دادن واقعی به ھمسر دشوار است ، اما خود را به نشنیدن زدن ، جواب از قبل حاضر و آماده
داشتن ، به نشانه ھای خطر توجه كردن ، جمع آوری دلیل و مدرك برای اثبات ادعای خویش ، داوری
كردن و نظایر آن كار به مراتب ساده تری است . ولی گوش دادن مھمترین مھارت ارتباطی است كه
می تواند صمیمیت را به وجود آورد و آن را حفظ نماید . وقتی خوب گوش می دھید ھمسرتان را بھتر
درك می كنید ، با او ھماھنگ می شوید ، از روابط خود بیشتر لذت می برید و بی آن كه مجبور به
ذھن خوانی باشید می فھمید كه ھمسرتان چرا چنین می گوید و چنین می كند. و با چشمان
ھمسرتان به مسائل نگاه می كنید.در ضمن گوش دادن ، نشانگر مھر و محبت شما نسبت به
ھمسرتان است.
گوش دادن مؤثر صرفاً به سكوت كردن و شنیدن حرف ھای ھمسر خلاصه نمی شود . گوش دادن
واقعی به قصد و نیّت شما بستگی دارد. اگر نیت شما فھمیدن، لذت بردن، آموختن و یا كمك كردن به
ھمسرتان است ، در این صورت به واقع گوش می دھید.
وقتی ھمسرتان موضوع مھمی را با شما در میان می گذارد باید به زبان خود و به طور خلاصه ، درك و
برداشت خود را از گفته ھای او بیان كنید. این مھم ترین بخش خوب گوش دادن است .
خلاصه كردن حرف ھای طرف صحبت به زبان خود معمولاً به شفاف شدن منظور گوینده و درك مطلب
منتھی می شود.بعد از خلاصه كردن مطلب و طرح سؤال به منظور روشن نمودن ھر چه بیشتر موضوع
، نوبت به باز خورد می رسد. به عبارت دیگر واكنش خودتان را نشان می دھید . در این مرحله باید بی
آن كه داوری كنید ، به آرامی افكار ، اندیشه ، احساسات ، نقطه نظرھا و خواسته ھای خود و موارد
دیگر را مطرح سازید . برداشت درونی خود را با ھمسرتان در میان بگذارید. باید مراقب باشید تا اسیر
موانع سر راه ارتباط مؤثر نشوید.
بازخورد سه عمل مھم انجام می دھد . نخست وقتی برداشت خود را با ھمسرتان در میان می
گذارید، درستی آن را محك می زنید .در این زمان اگر برداشت شما از حرف او اشتباه باشد در مقام
اصلاح حرف شما برمی آید. دوم، بازخورد به ھمسر شما كمك می كند تا در زمینه درستی و تأثیر
ارتباط خود اطلاعاتی به دست آورد. سوم، ھمسر شما با برداشت ھای جدید شما آشنا می شود.حالا
جای خود را با ھمسرتان تغییر دھید. كسی كه تاكنون حرف می زده ، تبدیل به شنونده می شود و
شنونده قبلی حالا حرف می زند. این برنامه آن قدر ادامه پیدا می كند تا مطلب به خوبی ایراد و درك
شود .
ھمدلی به شما كمك می كند تا مواضع ھمسرتان را بھتر درك كنید . برای رسیدن به ھمدلی بیشتر
به این نكته توجه بفرمائید كه ھر دوی شما می خواھید در زمینه ھای فیزیكی و احساسی در شرایط
بھتری قرار داشته باشید .
ارتباط مؤثر از عزت نفس حمایت می كند و فضای مناسبی برای حل و فصل مسائل به وجود می
آورد. در ارتباط مؤثر ، طرفین درباره تأثیر حرفشان قبول مسئولیت می كنند. ارتباط مؤثر زمانی برقرار
می شود كه صداقت حاكم باشد و طرفین از گفتن دروغ اجتناب كنند . ارتباط مؤثر زمانی برقرار می
شود كه تمام مطلب را به شكلی كه وجود دارد بگویید و از ذكر برخی از حقایق درباره مطلب خودداری
نورزید . از ھمه اینھا مھم تر لازمه ایجاد ارتباط مؤثر رفتار حمایتگرانه است ، باید به جای رفتار انفعالی و
فاصله گرفتن ، نزدیك شدن و درك كردن را انتخاب كنید.
چند توصیه برای رسیدن به ارتباط مؤثر 
ازعبارات داوری كننده ، انتقاد آمیز و باردار اجتناب كنید. 
از برچسب زدن ھای تعمیم آمیز اجتناب نمایید. 
خودداری نمایید. « تو » از مخابره پیام ھای با فاعل 
به سابقه و به گذشته ھا كاری نداشته باشید. 
مقایسه منفی نكنید . 
تھدید نكنید . 
احساسات خود را بیان كنید . 
از پیام ھای كامل و جامع استفاده كنید . 
از پیام ھای روشن استفاده كنید