تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - تفاوت عشق و ھوس{ در ارتباط دختر و پسر یا در ازدواج}

تفاوت عشق و ھوس{ در ارتباط دختر و پسر یا در ازدواج}


– عشق معطوف به غیر از خود است. در حالیكه محور ھوس خود فرد و لذت اوست. جملات زیر را مقایسه كنید:

- ( من) دوستت دارم
- ( من) برات می میرم
- (برای من) ھیچكس مثل تو نمیشه
- ( من ) ھمیشه به فكر توام
-( من) را فراموش نكن
- ( من ) از تو رنجیدم
در حالیكه در عشق، توجه به حالتھا و لذتھای خود نیست. و خواست و شرایط معشوق جایگزین خودخواھی فرد می شود.
توجه دارید! یك فقدان تعادل ساده میتواند به بحرانی جدی بینجامد. بنابراین، زن با علامت فرستادن و به طور غیرمستقیم سكس خواستن، به درستی
میتواند از بخش مردانهی شوھرش حمایت كند- بخشی كه زن آرزوی آن را دارد و در خیالِ دنبال شدن توسط آن به سر میبرد.
جالب است كه خود مردان نیز نمیدانند سماجت زیاد زن یا پیشدستیاش در سكس میتواند موجب افول انگیزهی آنان شود. بعضی از مردان در ابتدا از
سماجت زن خیلی خوششان میآید؛ منتھا پس از چندی متحیر میشوند كه چرا دیگر مجذوب آن زن نیستند یا چرا ناگھان زنان دیگر برایشان جذابتر
میشوند. زنی كه در سكس سمج است، در ابتدا عالی به نظر میرسد. شاید به خاطر این كه مرد به این طریق از خطر رد شدن و طرد شدن در امان
میماند؛ ولی این كافی نیست. مرد از ماھیت خود دور شده، مسیر اشتباھی را جلوی خود گرفته، پس صدمهاش را خواھد دید.
زنان معمولاً شكایت میكنند كه مایل به پیشدستی برای شروع سكس نیستند، ولی وقتی میبینند مرد ھم منتظر ھمین نشسته، خود را ناگزیر به آن
میبینند. توصیهام این است كه به جای شروع كردن سكس، زن میتواند توجهاش را به فرستادن این پیام برای مرد معطوف كند كه اگر مرد سكس را شروع
كند، با خطر طرد شدن رو به رو نیست.
ھر از گاه شروع كردن سكس برای زن مسئلهای ندارد. مسئله وقتی آغاز میشود كه شروع كردنھایش مستمر شود. در این صورت، سكس خواستن مرد
كمتر و كمتر شده، و در طی زمان، علاقهاش را از دست میدھد.
چه موقع زنان به سكس بیعلاقه میشوند؟
سكس چقدر برای زن مھم است؟ آیا زن ھمپایهی مرد آن را میخواھد؟ آیا به اندازهی مرد از آن لذت میبرد؟ وقتی به نظر شوھر بیاید كه ھمسرش
اھمیتی ھمسان با او برای سكس قائل نیست، ناخواسته سرد میشود. بدون پیامھای واضح و مستمر زن، كه سكس را میخواھد و از آن لذت میبرد،
مرد شیفتگی جنسیاش را به او از دست میدھد؛ و ناگھان زنان ناآشنا، زنانی كه دست رد به سینهاش نگذاشتهاند، برایش جذابتر میشوند.
در طول تاریخ، مردان در خارج از چارچوب ازدواج فعالیت جنسی بیشتری نسبت به زنان داشتهاند. بدون ارتباط خوب و بدون مھارتھای عشقبازی و
عشقورزی، زوجھا پس از مدتی با ھم بودن روابط جنسیشان رو به كاھش میگذارد. در این وضعیت، اگر زن كمبودش را در خیالپردازیھایش جبران كند،
مرد چنین نیست. او آنچه میخواھد، و آن امیال شھوانی سركوب شدهاش، را در روابط نامشروع باز میجوید.
پیشترھا زن فقدان را به راحتی میپذیرفت. برای زنان قدیم، بسیار آسانتر از زنان امروزین بود كه نیازھای جنسیشان را فدای حفظ خانه و خانواده كنند.
برای آنھا كانون خانواده حرف اول را میزد؛ و در این میان، خواھش جنسی امری تجملی بود كه امكانش را نداشتند. متأسفانه، بر حسب آنچه گذشت،
مردان وقتی شور جنسی را آن گونه كه میخواستند، در زن نمیدیدند، محتاطانه سكس را در جای دیگری میجستند.
با چرخش انرژی جنسی مرد به سمت دیگر، برای زن ھمهچیز مشكلتر میشد؛ و دیگر برایش دشوارتر بود آن اندازه احساس رضایت عاطفی كند كه شور و
شھوتش را برای مرد زنده نگه دارد. در نتیجه، او در تنگنای خویش میفرسود. كانون خانواده حفظ میشد، ولی عشقبازی و مھر جسمانی رنگ میباخت.
مردان نمیدانستند واقعاً میتوانند زن را دوباره برانگیزند. آنان فوت و فنھایی كه ما اكنون بلدیم، در اختیار نداشتند. راز ونوسیھا سر به مھر بود و امكانی
برای گشودن آن وجود نداشت. اما، امروز با شناخت عمیقتر جنس مخالف، ما میتوانیم آتش شھوت را، حتی وقتی خاموش شده، شعلهور سازیم. در فصل
بعد، شعلهور ساختن مجدد آتش عشق را مورد بررسی قرار میدھیم