تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - تفسیر عشق ( در اختلاف ھمسران )
جمعه 27 آبان 1390

تفسیر عشق ( در اختلاف ھمسران )

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

تفسیر عشق ( در اختلاف ھمسران )


تا به حال فکر کردید چرا برخی زوجین نمیتوانند بر سر مسائل مختلف و اختلافات خود به نتیجه برسند
یا سازگار شوند؟ گاه شدت رودررویی به حدی است که به نظر میرسد رسیدن به ھر گونه مصالحه
برای آنھا دشوار باشد .
پا بر زمین میکوبند و در دفاع از نقطه نظراتشون سماجت میکنند. ھر کدام نظر خود را صحیح
میدانند و توجھیات طرف مقابل را غیر منطقی و بی اساس می دانند و متوجه نیستند که ممکن است
خواستهھای طرف مقابل به جا و بر حق باشد .
اغلب اوقات زوجھا اگر بتوانند با چشمانداز ھمسرشان نگاه کنند و به دلیل منطقی ھمسرشان توجه
کنند به این نتیجه میرسند که حق با اوست .
در ھنگام اختلافات بھتر است از دلیل موضعگیری طرف مقابل مطلع شوید و راه حلھای مفید پیدا کنید .
ھر حادثه را تعریف کنید نوع اختلاف را مشخص کنید در صدد یافتن راه حل برآیید و راه حل مناسبتر را
انتخاب کنید .
اختلافاتی از قبیل اختلاف در خواستهھا، سلایق و یا وجود حساسیتھا در صورتی که تنشھای
پیشین وجود نداشته باشد میتواند به راحتی قابل حل باشد .
اغلب اوقات زوجھا اگر بتوانند با چشمانداز ھمسرشان نگاه کنند و به دلایل منطقی ھمسرشان توجه
کنند به این نتیجه میرسند که حق با اوست .
گاھی از اوقات در نحوه سوال کردن خود تجدید نظر کنید :فرض کنید اوقات فراغتی دارید و شما مایلید
این زمان را به منزل یکی از اقوام بروید. بھتر است ابتدا چگونگی گذران این وقت را از او سوال کنید و در
صورت تمایل او به بیرون رفتن، موضوع مورد نظر را با طرح سوال پیشنھاد دھید. با دادن حق انتخاب،
گفتگو را با تدبیری بیشتر طرح ریزی کردهاید .
انعطافپذیر باشید :خیلی اوقات ما با ایجاد بایدھایی در نحوه زندگی باعث ایجاد اختلافات و رنجیده
خاطر شدن خود و ھمسرمان میشویم . لازمه ایجاد تغییرات و انعطاف در مسائل، توافق و سازگاری
کافی میان زن و مرد است. فراموش نکنید که جملاتی مثل "ھمیشه من باید تسلیم شوم. تسلیم
شدن به مفھوم فدا کردن ارزشھاست و "... ممکن است ضربهای در جھت منعطف بودن شما به
در ذھن مرور کنید . « ممکن است من ھم اشتباه کنم » حساب آید. باید ھراز گاھی این عبارت را که
تفاوتھا را بپذیرید و اشکالات جزیی را نادیده بگیرید :باید این نکته را مد نظر داشته باشید که قرار
نیست زن و شوھر در کوچک ترین مسائل مثل ھم فکر و رفتار کنند. تفاوتھا با ایجاد چالش فکری به
رشد ما کمک می کنند .
سعی کنید دریچه نگاهتان را به قضایا تغییر دھید :شرایط لذت بخشتر میشود. شاید اگر ما شیوه فکر
کردن خود را تغیی دھیم خیلی از مسائل راحت تر حل شود و یا به مانع تبدیل نشود .
باید این نکته را مد نظر داشته باشید که قرار نیست زن و شوھر در کوچک ترین مسائل مثل ھم فکر و
رفتار کنند. تفاوتھا با ایجاد چالش فکری به رشد ما کمک می کنند .
علاقمندی ھای او را در نظر داشته باشید :در روابط زناشویی موفق زن و شوھر مشارکت در
فعالیتھای مورد علاقه یکدیگر را یاد میگیرند و خصوصیات شریک زندگی را میپذیرند و در صورت ادامه
روابط به رفتارھای مشابه میرسند .
:http://www.tebyan.net منبع