تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - چگونگی برقراری ارتباط اولیه
جمعه 27 آبان 1390

چگونگی برقراری ارتباط اولیه

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

چگونگی برقراری ارتباط اولیه


این باور كه زنھا فقط به مردھای خوش تیپ و خوش اندام توجه میكنند افسانه ای بیش نیست.
مردانی كه خود را برای تحت تاثیر گذاشتن دیگران آماده میكنند، مھربان و اھل گردش ھستند
و خوش مشربی خویش را به نمایش می گذارند، كسانی ھستند كه برای زنان دیگر جنبه
رقابتی پیدا می كنند. وقتی در مورد آن فكر كنید، به بسیاری از مسائل پی خواھید برد.
از آنجایی كه لباسھا معمولا ٩۵ درصد از بدن یك مرد را میپوشانند، منطقی است كه از زنھا
انتظار داشته باشید كه به آنچه كه بر تن دارید توجه كنند. ھمچنین مردانی كه با مردان و
زنان دیگر معاشرت می كنند، نا امید و افسرده به نظر نمی رسند. زن ھا احساسات خود
را دنبال كرده و به آنھا پاسخ میدھند. خنده برانگیزنده احساس مسرت است، و زنھا عاشق
خندیدن می باشند. این نكته را ھنگامیكه به دنبال ھمسری برای خود میگردید به ذھن
بسپارید
اغلب زنھا می توانند بگویند كه آیا یك مرد چشم ھای خائن، چشم ھای دروغگو، چشم
ھای متقلب، چشم ھای متاھل، چشمھای منحرف و چشمھای صادق دارد یا خیر.
چنانچه مردی از چشمھایش به صورتی نادرست استفاده كند، ممكن است شانس
موفقیت در برگزیدن ھمسر مورد علاقه اش را از دست بدھد. زنھا قوه درك بالایی دارند. آنھا
می توانند از نگاه یك مرد احساس كنند كه آیا او صادق و قابل اعتماد است یا خیر.
اگر مردی از برقرای تماس چشمی با زن مورد علاقه اش خودداری كند، پیغامی
میفرستد مبنی بر نداشتن تجربه كافی درمورد زنھا،خجالتی بودن و عدم اعتماد بنفس و اگر
خیلی شدید به وی خیره شود، باعث ناراحتی او خواھد شد. مردانی كه تجربه زیادی در
مورد زن ھا ندارند بصورت شھوانی و نادرست به آنھا نگاه میكنند. مردانی كه نگاھی مطمئن
حاوی پیغام ” میتوانم ترا داشته باشم!” ، به ھمسر آینده اشان دارند، او را مجذوب خودشان
میكنند.
بغیر از اینكه زن ھا دستان یك مرد را برای اینكه ببیند آیا حلقه ازدواج دارد یا خیر، نگاه
میكنند، یك دلیل دیگر را نیز دنبال میكنند. اگر انگشت انگشتر یك مرد از انگشت سبابه او
بلندتر باشد، مفھومش این است كه سطح تستوسترون ( تستوسترون ھورمونی در بدن است
كه برای تحركات جنسی، تنظیم مقدار چربی، نگھداری عضلات، تعدیل قند و فشار خون و
جلوگیری از افسردگی مورد نیاز است ) بالایی دارد. اگر انگشت انگشتر كوتاه تر از انگشت
سبابه باشد، مقدار تستوسترون كمتر از میزان متوسط آن است.
مردھا به سادگی و به اندازه زنھا لبخند نمی زنند. اگر یك زن خوشحال باشد و یا
احساسات مسرت بخشی را تجربه كند، لبخند میزند. در میھمانی ھای فامیلی خود اگر دقت
كنید كمتر مردی را میبینید كه لبخند بر چھره اش باشد. اغلب آنھا طوری بنظر میرسند كه
گویی از حضورشان در میھمانی خوشنود نیستند.
افرادیكه دارای چھره ای معمولی ھستند و لبخند میزنند اغلب جذاب تر از مردان خوش قیافه و
زنان زیبایی ھستند كه لبخند نمیزنند.
لبخند یك مرد نشان دھنده دلربایی، خوش بینی، مھربانی و با احساسی او است و بیانگر
آن است كه آنچه را كه می بیند دوست دارد و از ھمه مھمتر شخصی است كه می توان با
او ارتباط برقرار نمود. ھنگامیكه ما لبخند میزنیم عضلات صورتمان سیستم عصبی را برای تولید
ھورمون خاصی بنام “مورفین مغزی” تحریك مینماید. این ھورمون در ما احساسی دلپذیر و
آرامش بخش ایجاد میكند. ترشح آن یك اثر بی حسی نیز به دنبال خواھد داشت.
اكنون وقت آن رسیده كه بیشتر از یك مرد معمولی باشید.
نقطه نظر زنھا اغلب مردان افرادی معمولی می باشند اما برخی از مردان از لحاظه درجه و
رتبه ارجحیت دارند. زنان كلاس یك مرد را چگونه تعریف میكنند؟ كلاس مانند یك رنگین كمان
است. زنھا نمی دانند كه كلاس را چطور باید تعریف كنند، اما وقتی آنرا می بینند متوجه
اش میگردند. یك تجلی خاص بھمراه ھر مرد با كلاس وجود دارد. او طوری رفتار می نماید كه
توجه ھر زنی را به خود معطوف میكند.
یك مرد باكلاس ھر چیزی را با استیل انجام می دھد. در عین حال متظاھر و خودنما نمی
باشد. او مجبور نیست كلاسش را به رخ دیگران بكشد. او به ھمان اندازه ای كه به خودش
علاقه دارد، به دیگران نیز علاقمند است. او میتواند متواضع و فروتن باشد.از ھمه مھمتر او با
ھمه زنھا با احترام و عزت رفتار میكند.