تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - چگونه آتش شور و شھوت را دوباره شعله ور سازیم؟
جمعه 27 آبان 1390

چگونه آتش شور و شھوت را دوباره شعله ور سازیم؟

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

چگونه آتش شور و شھوت را دوباره شعله ور سازیم؟


زوجھا طی روز كه از ھم دورند، احساس میل و نیاز به ھم میكنند؛ ولی به خانه كه
میآیند آن احساس از دست میرود. شوھر سر كار، جای زنش را خالی میبیند و
برانگیخته میشود. او بسیار حیرت میكند كه آن شوق وقت رسیدن به خانه چه میشود.
زن نیز شاید احساس كند دلش عشقبازی طولانی میخواھد، اما به ھنگام رسیدن به
خانه ھمهچیز فرق میكند، اثری از آن شور و عشق نیست.
یكی از دلایل، شاید دلخوریھای كوچك بر طرف نشده از جر و بحثی باشد كه روز قبل یا
پیش از آن داشتهاند. شاید مسئله تا حد زیادی ھم حل و فصل شده باشد، ولی با دل چه
میشود كرد؟
چون سطح احساسات جارو كشیده نشده، گرد و خاك و خاطرهی به جا مانده نیز میتواند
كار خود را بكند. عدم توافق در ھنگام دوری از ھم به آسانی فراموش میشود؛ اما وقتی به
خانه بر میگردند، آن احساس ناخوشایند، به شكل مبھمی بیدار میشود و ناگھان
جذابیت را از بینشان محو میكند. از مزایای شعلهور شدن شور و شھوت تأثیرش بر بھبود
رابطه است. عشقی كه در رابطهی جنسی اوج میگیرد، گرد و خاك را میشوید و
لبهھای ناصاف را ھموار میكند.
ھرچند بر مبنای قانون مبتنی بر تجربه، رابطه باید برقرار شود تا بتوان از سكسلذت برد؛
گاھی سكس پرمحبت و پر عطوفت میتواند رابطه را به طور فاحشی بھبود بخشد.
پذیرش سكس از طرف زن، عشق مرد را نسبت به وی به جریان میاندازد؛ و از طرف دیگر،
حتی اگر زن سرد ھم باشد، پرداختن به سكسبا شوھر و احساس عشق مرد در حین
رابطهی جنسی باعث ذوب شدن یخھا شده و شور و گرمی سابق را برایش باز میگرداند.
ضمناً، شاید زوج عادت به سكس مرتب نداشته باشند. پس، در ھنگام دوری از ھم آزاد
میشوند كه امیال جنسی خود را احساس كنند، ولی ھنگام برگشت به خانه ھمان
عادت ھمیشگی به سكس نداشتن بر آنھا حاكم میشود. یك بار كه سكس جامهی
فراموش شدن میپوشد، بدون مھارتھای پیشرفته، بازگرداندن آن به حالت عادی مشكلتر
میشود؛ اما با آگاھی از این كه چه فوت و فنھایی مورد نیاز است، حتی وقتی شھوت
خوابیده، غالباً به آسانی میتوان آن را دوباره بیدار كرد.
یكی از سادهترین و موثرترین روشھا برای شعلهور ساختن دوبارهی شور و شھوت
جنسی، بیرون زدن از خانه و دست زدن به گریز رمانتیك است. شب را در ھتل بگذرانید. از
ھوای صاف طبیعت و یا منظرهای زیبا لذت ببرید. تفریح كنید. خلاصه، از روزمرگی و ھرچیز
آشنا و مأنوس گریز بزنید، مسئولیتھا را رھا كنید و به تازگی برسید. اوقاتتان ھر چه در
محیط بكرتر و زیباتری بگذرد، برایتان بھتر است.
توصیه میكنم دست كم ماھی یك شب را بیرون از خانه بگذرانید. اگر رفتن به مكان
تفریحی یا شھر مجاور برایتان مقدور نیست، به ھتل محلی بروید. گاھی رفتن به
تختخواب متفاوت، میتواند بسیار موثر باشد.
به خصوص، زنان برای برانگیخته شدن نیاز به تغییر محیط دارند. تغییر آنان را به طور موقت از
احساس مسئولیت در قبال خانه و خانواده رھا میكند. محیط زیبا دل زن را به روی طراوت
و زیبایی درونیاش میگشاید.
چه موقع باید گریز زد؟ 
اشتباه مردھا این است كه برنامهریزی برای رفتن به گردش و تفریح را میگذارند برای
وقتی كه زن آمادگی برای سكس پیدا كند. این اشتباه بزرگی است، چون گریز و گردش
است كه زن را سر خلق میآورد و گرمی را به او برمیگرداند. اگر مرد برنامهریزی برای
تفریح را تا وقت میل جنسی یافتن زن به تعویق اندازد، ممكن است انتظارش به پایان
نرسد و اوضاع روز به روز بدتر شود.
اگر زن برای مدت طولانی فرصت گریز نیابد و مجالی برای آزادی و بروز احساسات
رمانتیكش پیدا نكند، خلق و خویش به طور روزافزونی ضد سكس خواھد شد. خرمن شور و
شھوت زن در صورتی شعلهی آتش را لمسمیكند و به او دوباره احساس زیبا بودن و
دوست داشتنی بودن دست میدھد كه گھگاھی از زندگی روزمره و مسئولیتھای روزانه
خلاص شود. تنھا گنجاندن برنامهی تفریح و گردش در جریان زندگی مشترك است كه
احساسات رمانتیك زن را سرزنده نگه میدارد.
به ھنگام رفتن به تفریح، این را به خاطر داشته باشید كه زن شما پیش از یافتن میل به
عشق و عشقبازی نیاز به صحبت كردن دارد. اگر راه طولانی است، بگذارید تا در آرامش
حرف بزند. زنان، به خصوص، وقت حرف زدن امكان مییابند از استرس رھا شده و آن را
پشت سر بگذارند.
بعد از چنین سفر طولانیای، زن تمدد اعصاب یافته و به احتمال زیاد با روحیهی خوبی به
مقصد و تختخواب نو میرسد. به او ناگھان احساس تازهای دست میدھد كه در خانه
ھرگز دست نمیداد. شاید فوراً سكس بخواھد. شاید ھم ابتدا دلش ھوای پیادهروی كند
یا بخواھد از غذا خوردن لذت ببرد. به ھر حال، وقتی احساس كند از او مراقبت میشود،
احساس مسئولیت برای مراقبت از دیگران در او متوقف میشود و شھوت درونیاش فرصت
مییابد تا خود را نشان دھد.
راه دیگر برای ایجاد آرامش در زن، در صورتی كه از خرید خوشش بیاید، بردن او به خرید
است. ھرچند خرید برای مردان خیلی خستهكننده است، اكثر فروشگاهھای زنانه
صندلیھایی برای مردان دارند كه وقتی زن مشغول آزمودن انواع لباسھاست، در آن
بیاسایند. صرفاً گشت و گذار در فروشگاه و فكر كردن به چیزھایی كه دوست دارد، زن را
آرام میكند تا از دلواپسی درآید و به احساس كردن نیازھای خود بپردازد. حتی اگر خرید
ھم نكند، بازھم این كار برایش سودمند و خوشحال كننده است.
برای زن كاوش درون و كشف خواھشھا مفید است. با این كار خواستهھا و امیال خود را
میشناسد و به صراحت فرصت مییابد آنان را تجربه كند. یك خرید كوتاه برایش شاید
ھمین كار را بكند. زن به ھنگام خرید نیازھا و میلھایش را بیدار میكند ومجال مییابد به
خوشیھا گریز بزند.
اگر به زن خوش بگذرد و ھمهچیز را تحسین كند، ممكن است مرد نیز سر حال آید. وقتی
زن از محیط لذت میبرد، مرد از نظر عاطفی احساس افتخار كرده و خوشحال میشود. این
حس موفقیت نیز چه بسا مرد را برانگیزد و كاملاً تحریك كند. به این شكل، با پشت سر
نھادن مسائل، زن و مرد میتوانند با صمیمیت به لذت بردن از ھم بپردازند.
كسی منكر تأثیر رفتار بدیع و خودجوش نیست. اگر گریز خودجوشی به دست آید، بیشك
میتواند اوقاتی از عشق و عشقبازی غیرقابل توصیف را برایمان به ھمراه داشته باشد؛
ولی غالباً ما چنان مشغول دیگران میشویم یا در برابر دیگران احساس مسئولیت میكنیم
كه دست زدن به چنین رفتار غیرمترقبهای برایمان به ھیچوجه آسان نیست. از این رو، گریز
زدن برنامهریزی شده ھم به عنوان یك برنامه، تحققپذیر میشود و ھم به زن فرصت
بیشتری برای در تماس بودن با امیالش را میدھد و او را مطمئنتر میكند كه به آینده با
امید به كامیابی لبخند بزند.