تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - چگونه پیشنھاد ازدواج دھیم؟
جمعه 27 آبان 1390

چگونه پیشنھاد ازدواج دھیم؟

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

چگونه پیشنھاد ازدواج دھیم؟


پیشنھاد ازدواج دادن بی شك یكی از مھمترین و بزرگترین گامھایی میباشد كه تا به حال برداشته
اید. شما خواھان آن ھستید كه در آن لحظه ھمه چیز عالی و به بھترین نحو پیش رود و از آن
مھمتر كه میخواھید پاسخ وی مثبت باشد! این نكات را ھنگام دادن پیشنھاد ازدواج مد نظر قرار
دھید تا شانس موفقیت شما افزایش یابد:
١- مطمئن گردید كه فرد مناسبی را برگزیده اید: واضح است نه! اما حقیقت امر آن است كه
ازدواج چیزی نیست كه بخواھید بخاطر انگیزه ھای آنی وارد آن گردید. ممكن است شما
دیوانه وار ھمدیگر را دوست داشته باشید اما اگر ھمسرتان خواھان فرزند باشد اما شما نه،
ازدواج شما قطعا زیاد دوام نخواھد آورد و یا آنكه ارزشھای شما با ارزشھای ھمسرتان متفاوت
باشد. اگر در مورد فردی كه میخواھید با وی ازدواج كنید تردید دارید، بھتر است بیشتر درباره آن
بیاندیشید.
٢- مطمئن شوید ھر دوی شما آمادگی دارید: پیش از آنكه پیشنھاد ازدواج دھید درباره آن كه در
زندگی بدنبال چه اھدافی میباشید، حتی اھداف ٥٠ سال آینده خود با یكدیگر صحبت كنید. ھر
چه بیشتر با یكدیگر در مورد آن چه برای شما حائز اھمیت میباشد گفتگو كنید بیشتر متوجه
آن میگردید كه آیا با یكدیگر تفاھم و سازگاری دارید یا خیر. ھمچنین باید از لحاظ مالی آمادگی
داشته باشید. اگر شما قادر نیستید كه مخارج خود را تامین كنید، بھتر است نامزدی خود را به
تعویق بیاندازید.
٣- از پدر و مادر وی اجازه بگیرید: شما ابتدا باید بدانید كه آیا اگر پیش از ازدواج با پدر و مادر وی
مشورت كرده و اجازه بخواھید، آنھا را خوشنود میسازد یا خیر. این نكته شاید عجیب بنظر آید
اما شما كه نمی خواھید پدر زن و مادر ھمسر آینده خود را برنجانید؟ این عمل برای آنكه دلشان
را بدست بیاورید بسیار موثر خواھد بود.
٤- بطریقی پیشنھاد بدھید كه خوشایند وی باشد: به پیشنھاد ازدواج ھمچون یك ھدیه به بانوی
زندگی خود بنگرید. آن را بطریقی طرح ریزی كنید كه باب میل و سلیقه وی بوده و مطابق با
شخصیتش باشد. آیا وی رومانتیك است و یا اھل تفریح و شوخ طبعی؟ آیا میل دارد بطور
محرمانه از وی خواستگاری كنید و یا روی دیوار درخواست خود را بنوسید؟
٥- در باره ھدیه دادن به وی تصمیم بگیرید: برای دخترھا و زنان ھیچ چیز مبھوت كننده تر از یك
ھدیه غیر منتظره و غافلگیر كننده حلقه برلیان نمی باشد. اما اگر توان مالی شما اجازه این كار
را به شما نمیدھد، برای یك حلقه مناسب بودجه شما كفایت میكند. اما حتما پیش از آنكه حلقه را
خریداری كنید از نوع سلیقه وی اطلاع یابید. این كار را میتوانید با سوال كردن از دوستان و یا
خانواده وی و یا مشاھده نوع جواھرآلاتی كه وی استفاده می كند انجام دھید. اما بسیاری از
دختران تمایل دارند ھنگام انتخاب حلقه خودشان حضور داشته باشند. بھرحال باید به خواسته
ھای وی احترام بگذارید.
٦- مطمئن گردید پاسخ وی مثبت میباشد: ھنگامیكه پیشنھاد ازدواج میدھید، باید مطمئن باشید
كه پاسخ وی "بله" خواھد بود. شما میباست از قبل در مورد ازدواج به اندازه كافی صحبت
كرده و كاملا از آن چه طرف مقابل از یك شریك زندگی بلند مدت انتظار دارد، آگاھی یافته
باشید. درست است كه میخواھید پیشنھاد ازدواج شما برای او سورپریز باشد اما نباید بی
مقدمه دست به این كار بزنید.
٧- افراد زیادی را از قصد و تصمیم خود آگاه نسازید: شما ممكن است وسوسه شوید كه قصد
خود را با دوستان و خانواده خود در میان بگذارید. اما عاقلانه تر آن است كه این خبر را تنھا با یكی
دو تا ازدوستان و یا نزدیكان صمیمی خود در میان گذاشته و به آنھا اطمینان داشته باشید كه
رازدار و محرم اسرار شما میباشند.
٨- پیشنھاد خود را از حفظ نكنید: صرفنظر از آنكه كجا و چگونه پیشنھاد ازدواج می دھید،
باید آن با نھایت صداقت و ابراز عشق حقیقی شما نسبت به وی ھمراه باشد. از قبل در مورد
حرفھایی كه میخواھید به او بزنید یادداشت بردارید اما دقیقا آنھا را از بر نكنید. در آن لحظه به وی
بگویید كه چرا وی یك فرد استثنایی بوده و چرا شما خواھان آن میباشید كه باقی عمر خود را با
وی سپری كنید. باید جملات شما از دلتان برآید او میخواھد با یك مرد ازدواج كند و نه یك ربات!
٩- مكان و زمان مناسب را بیابید: مكانی كه پیشنھاد ازدواج می دھید می تواند: رستوران،
پارك، سینما و یا لب دریا باشد.اما بھتر است مكانی انتخاب گردد كه برای ھر دوی شما خاطره
انگیز بوده و شما را به یاد خاطرات گذشته بیندازد. فاكتور زمان نیز بسیار مھم می باشد اگر وی
شرایط سختی را سپری می كند، اگر خسته و یا گرفتار دغدغه ھای شخصی و شغلی خود
میباشد و یا آنكه از دست كسی عصبانی است، زمان مناسبی برای این كار نمیباشد.
١٠ - او را دستپاچه نكنید: شما ممكن است بخواھید پیشنھاد خود را برای جھانیان فریاد بزنید و
یا حداقل برای ھمسایگان مجاور خود! اما مراقب باشید اشتیاق بی حد شما كار دستتان
ندھد. اگر وی شخص درونگرا بوده و از آن كه مركز توجه دیگران واقع گردید بیزار میباشد، بھتر
است این كار را بطور خصوصی با وی در میان بگذارید.
١١ - انتظار ھمه نوع پیشامدی را داشته باشید: صرفنظر از ھمه نقشه ھا و طرح ریزی ھا، امكان
دارد امور دقیقا آن طوری كه شما و یا وی تصور میكردید پیش نرود. خود را برای واكنشھای
احتمالی آماده كنید.او ممكن است دستپاچه شده و یا ھیجان زده گردد و یا آن كه كاملا آرام و
بی تفاوت باقی بماند. وی ممكن است بگوید: "بله- خیر" و یا "شاید". شما ممكن است تصور
كنید وی را كاملا می شناسید اما از پیش داوری و آنكه پاسخ وی چگونه خواھد بود پرھیز كنید
چون ممكن است مایوس گردید.
١٢ - اگر پاسخ وی منفی بود مایوس نشوید: ھمواره احتمال آن كه وی "نه"بگوید وجود دارد. اما
دلسرد نشوید با او صحبت كنید و علت عدم آمادگی وی را جویا گردید. وی ممكن است تنھا
به زمان بیشتری نیاز داشته باشد و یا آن كه اصلا وی دختر مناسبی برای شما نباشد. اگر
این طور باشد بھتر است ھمین حالا پی به آن ببرید تا آنكه پس از ازدواج.
١٣ - خیلی زود و یا خیلی دیر پیشنھاد ندھید: زمان معینی برای پیشنھاد ازدواج وجود ندارد اما
بھتر است پس از تنھا گذشت ٢ ھفته از آشنایی خود با وی پیشنھاد ازدواج ندھید! زمان
پیشنھاد ازدواج ھنگامی است كه شما برای مدتی كافی به یكدیگر متعھد شده باشید.
ھمچنین زیاد وقت را تلف نكنید شجاع باشید و حرف دلتان را بزنید. اگر ھم خیلی ھم كمرو می
باشید، می توانید پیشنھاد خود را در قالب نامه برای دختر مورد علاقه خود ارسال كنید