تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - چگونه دختران مجرد را تشخیص دھیم؟
جمعه 27 آبان 1390

چگونه دختران مجرد را تشخیص دھیم؟

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

چگونه دختران مجرد را تشخیص دھیم؟


حالات ظاھری زنان مجرد

به اطراف نگاه می کند: در مھمانی ھا و کلوب ھا زنان متاھل معمولاً علاقه ای به اینطرف و آنطرف نگاه کردن
نداشته و به دنبال ھمراھی برای خود نمی گردند. اما دخترھای مجرد پیوسته مشغول نگاه کردن به اطراف در
جستجوی مردی برای ھمراھی ھستند. به شما نگاه می کند و لبخند می زند: نگاه کردن معمولاً جزء اولین
علائم علاقه است. و اگر می بینید که زنی شما را عمیقاً نگاه می کند و لبخندی روی لبانش است، به این
معنی است که دوست دارد شما را ھم امتحان کند. پس جلو بروید. با مردھا در مھمانی صحبت می کند: اگر
می بینید که زنی با مردھا در فاصله ھای مختلف صحبت می کند، نشاندھنده ی این است که طالب گفتگو
است. جلو رفته و سر صحبت را باز کنید تا بیشتر در مورد او بفھمید. با سایر زوج ھا با ناراحتی نگاه می کند: اگر
از دور مشغول نگاه کردن به او ھستید و می بینید که با ناراحتی به سایر زوج ھا نگاه می کند، احتمالاً یاد زمان
ھایی افتاده است که خود نیز کسی را در کنارش برای ھمراھی داشته است. اینجاست که شما باید وارد عمل
شوید. حرکاتش به خوبی بیان می کند که مجرد است: زبان جسمانی یک فرد خیلی چیزھا می تواند در مورد او
بازگو کند. مطمئناً اگر زنی متاھل باشد موھای خود را افشان نمی کند و اینقدر به سادگی سمت مردھا نمی
رود. اگر اینقدر شجاعت دارید که به او نزدیک شوید، جلو رفته و ببینید که زبان جسمانی او چه می گوید:
کسی که به صندلی تکیه داده و دست به سینه نشسته است: "جلو نیا وگرنه با پاشنه ی کفشم 
می کوبم توی صورتت."
کسی که به آرامی بازو و پایش را لمس می کند: " بیا با ھم صحبت کنیم." 
زیاد صحبت میكند: اگر مثلاً با یکی از زنان ھمکارتان شروع به صحبت می کنید، و در یکی از این گفتگوھا به
شما می گوید که سگی به اسم جولی دارد، آشپزی زیاد می کند، ھر ھفته به باشگاه می رود، و به کلاس
ھای ھنری نیز می رود به این معنی است که مجرد است و ھمه ی این کارھا را برای مشغول نگاه داشتن خود
انجام می دھد. معمولاً با دخترھا برای گردش بیرون می رود: زنان متاھل اگرچه با دوستان دحترشان ھم بیرون
می روند اما وقت زیادی را ھم برای بیرون رفتن با مردشان صرف می کنند. اگر می بینید که زنی فقط و فقط با
دخترھا بیرون می رود نشان دھنده این است که مردی برای بیرون رفتن با خود ندارد. با سایر مردھا می
رقصد: اگر می بینید که زنی در یک میھمانی با مردھای متعدد و مختلفی می رقصد (و می دانید که با یک گروه
دختر به آن مھمانی آمده است) می تواند نشاندھنده ی این باشد که با مردی رابطه ندارد و در صدد برقراری
ارتباط و شروع یک رابطه است. رفتاری بسیار دوستانه دارد: تجربه نشان می دھد که زنان متاھل در مقایسه با
زنان مجرد رفتاری کمتر دوستانه با سایر مردھا دارند. وقتی می بینید که زنی با ھمه مردھا بسیار دوستانه و
مھربانانه برخورد می کند، احتمال این وجود دارد که مجرد باشد.
خودتان بفھمید...

اگر فرد خاصی را در ذھن خود دارید، لزومی ندارد که ھمه ی این نکات را تند تند در مورد او امتحان کنید تا
بفھمید که مجرد است یا خیر. می توانید این مسئله را خودتان به راحتی با نزدیک شدن به او و درخواست
شماره تلفنش متوجه شوید. ممکن است بگوید که دوست پسر دارد، اما شما باید تلاشتان را بکنید. اگر چنین
چیزی گفت می توانید از او بپرسید که دوست پسرش چطور به او اجازه می دھد که تنھا بیرون برود و با عکس
العمل او می توانید پی به راست یا دروغ بودن حرفش ببرید. در مواجه با یکی از ھمکاران این کار سختی است.
چون نمی توانید مستقیماً جلو رفته و بپرسید دوست پسر دارد یا نه. برای چنین افرادی می توانید از ھمان راه
ھایی که قبلاً ذکر شد استفاده کرده و از حرکاتش پی به قضیه ببرید.
پس اگر دیدید که ھمه ی علائم در مورد او نشاندھنده ی این بود که مجرد است، ھمه علاقه و اشتیاق و توان
خود را جمع کرده و به سمتش بروید. اگر شما را رد کرد، ناراحت نشوید و فکر کنید که متاھل بوده است. زنان
دیگری ھم برای انتخاب کردن ھستند.