تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - چگونه میتوان عشق حقیقی را تشخیص داد؟
جمعه 27 آبان 1390

چگونه میتوان عشق حقیقی را تشخیص داد؟

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

چگونه میتوان عشق حقیقی را تشخیص داد؟


عشق یا شھوت

چگونه می توان عشق حقیقی را تشخیص داد؟
شما از طریق اینترنت با کسی آشنا می شوید، ھر روزی که سپری میشود خاطره ھای شما بیشتر و
بیشتر شده و نسبت به ھم علاقمند می شوید. اما چگونه می توانید تشخیص دھید که آیا واقعا
عاشق شده اید یا رابطه شما تنھا به دلیل یک جاذبه موقتی است؟ یک انسان در طول زندگی خود به
طور میانگین حداقل ٤ مرتبه عاشق میشود. اما آیا واقعا ھر ٤ مرتبه، عشق او حقیقی است؟ ما در
این قسمت علائم مربوط به عشق، احترام و ارتباط را باشما در میان می گذاریم تا قادر به تصمیم
گیری باشید و تشخیص دھید که آیا فردی که با او قرار ملاقات می گذارید شخص مورد نظر شما ھست
یا خیر. ١- ارتباط وجود صداقت در رابطه جزء ضروریات به شمار می رود، ھمچنین پیش از آنکه به
کسی تعھد بدھید باید سعی کنید که در ابتدا او را به خوبی بشناسید. شما تا چه حد یکدیگر را می
شناسید؟ آیا فقط در مورد مسائل جنسی با یکدیگر صحبت می کنید؟
نقاط قوت:
شما در مورد تمام مسائل زندگی از قبیل مال و ثروت، فرزند، چیزھایی که از آن وحشت دارید و 
آرزوھایتان با یکدیگر صحبت می کنید.
شاید با ھم بحث کنید، اما در آخر به مصالحه دست پیدا می کنید. 
در مورد احساساتتان با یکدیگر صادق و روراست ھستید. 
نقاط ضعف :
شما تنھا رنگ مورد علاقه و نام مجله ای را که او می خواند، می دانید و از طرح سوالات عمیق 
تر پرھیز می کنید زیرا تصور می کنید که او جواب شما را نخواھد داد و یا می ترسید که پاسخ او
مطابق میل شما نباشد.
کمتر اتفاق می افتد که احساساتتان را با یکدیگر در میان بگذارید به ھمین دلیل پس از گذشت 
مدت زمان کوتاھی ھر دوی شما اظھار نا امیدی کرده و رفته رفته تنفر و رنجش جایگزین مھر و
محبت می شود.
ھیچ یک از شما حاضر به بخشیدن دیگری نیست. 
٢- عشق
یک رابطه سالم و یا ازدواج بدون وجود عشق برای مدت زمان زیادی دوام ندارد. آیا رابطه شما بر اساس
عشق و علاقه بنا نھاده شده است یا اینکه فقط خودتان را به بازی گرفته اید؟
نقاط قوت :
در زمان بروز ھر نوع بحرانی، بدون توجه به نتیجه کار، در کنار ھم می ایستید. 
از خود گذشتگی نشان می دھید تا بتوانید طرف مقابل خود را شاد کنید. 
صادق و راستگو ھستید و چیزی را از یکدیگر پنھان نمی کنید. 
از نظر عاطفی، جسمی، روحی و ذھنی با یکدیگر ھمخوانی دارید. 
جدا از بحث عاشقی، دوست ھای خوبی نیز برای یکدیگر ھستید. 
نقاط ضعف :
در زمان بروز مشکلات ھر کس راه خودش را پیش می گیرد. 
شریک شما غیر قابل اطمینان است و نسبت به جنس مخالف خود نظر دارد. 
تا زمانیکه نتوانید حقیقت را پیدا کنید او به شما دروغ می گوید. 
سازگاری عاطفی و جسمی و روحی ناچیزی بین شما دو نفر وجود دارد. 
در شرایط مختلف نسبت به شما وفادار نیست. 
٣- احترام
رابطه عاطفی بر اساس رفاقت، احترام و پذیرفتن یکدیگر بنا نھاده می شود. زمانیکه احترامی وجود
نداشته باشد، شک و بد گمانی جایگزین اعتماد و احترام شده و به مرور زمان تنفر و بیزاری به تارو پود
رابطه شما نفوذ پیدا می کنند.
نقاط قوت:
شما از عیوب شریک خود آگاه ھستید و برخی از اشتباھات را قبول می کنید. 
علایق شخصی و ھویت اصلی یکدیگر را تشویق و حمایت می کنید. 
برای گوش کردن به نقطه نظرات یکدیگر وقت می گذارید. 
نقاط ضعف :
در مقابل دیگران از ھم انتقاد می کنید . 
شریکتان به شما اجازه نمی دھد که بر اساس علایق شخصی تان عمل کنید و ھمیشه کلیه 
رفتارھای شما را زیر نظر دارد.
شما دائما بر روی معیارھایی که از یکدیگر انتظار دارید مشاجره می کنید. 
شما نمی توانید اشتباھات یکدیگر را ببخشید یا/و فراموش کنید. 
از نوع ارتباط خود آگاه باشید و برخورد معقولی از خود نشان دھید. اگر نمی توانید آنرا پرورش دھید پس
شاید زمان ترک آن فرارسیده باشد. اما اگر احساس می کنید که رابطه شما محکم و پا بر جاست، می
توانید با کمک گرفتن از عشق دو طرفه، احترام و ارتباط آنرا مستحکم تر نمایید.