تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - چگونه یك رابطه جنسی خوب داشته باشیم
جمعه 27 آبان 1390

چگونه یك رابطه جنسی خوب داشته باشیم

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

چگونه یك رابطه جنسی خوب داشته باشیم


زن و مرد باید قبلا عالم ھر یک را به خوبی شناخته باشند یعنی باید بدانند در دنیای جنس مخالف چه میگذرد
وقتی زنھا و مردھا با ھم ازدواج کرده و وارد دنیای جدید زندگی مشترک میشوند ھر دو، اھداف و برنامهھای
مشترکی دارند: ھر دو میخواھند که روابطشان عاشقانه و دوستانه باشد و این ارتباط قوی ھمچنان ادامه پیدا
کند. تا اینجای مسئله که ظاھرا مشکلی وجود دارد اما یک موضوع مھم و اجتنابناپذیر ھم وجود دارد و آن ھم
رابطه جنسی است که جزء جدایی ناپذیر زندگی مشترک محسوب میشود، و درست در ھمین مورد بسیاری
از مشکلات شروع میشود وزن یا مرد حس میکنند رابطه آنھا در زندگی مشترک مورد دلخواهشان نیست و یا
در زندگی خود موفق نبودهاند. برقراری رابطه جنسی سالم در دوران زندگی مشترک موضوع بسیار مفصلی
است و ما در این قسمت تنھا به بخشی از آن میپردازیم یعنی شروع رابطه جنسی در اوایل ازدواج که ممکن
است برای زن و شوھر (ھردو) کمی مشکلساز باشد.
معمولا علت مشکل بودن این شروع و آغاز این است که زن و مرد ھنوز به ھم عادت نکرده و به عبارتی کمی از
ھم خجالت میکشند. گاھی این وضعیت در ابتدا باعث ناامیدی طرفین میشود چون ھنوز نمیدانند که از نظر
روحی به چه آمادگیھایی احتیاج دارند. در این شرایط اگر نسبت به جنس مخالف (زن نسبت به شوھر و
بالعکس) حس خوبی وجود داشته باشد به راحتی میتوان ارتباط موثر برقرار کرد و گر نه کار مشکلتر خواھد
شد. نکته مھم دیگر این است که زن و مرد باید قبلا عالم جنس مخالف را به خوبی شناخته باشند یعنی باید با
مطالعه بدانند در دنیای جنس مخالف چه میگذرد؟ احساساتش چگونه است؟ بهعنوان یک زن یا مرد چگونه
باید با عواطف او برخوردی مناسب داشته و ھزاران مورد دیگر که باید قبل از ازدواج و در دوران آشنایی برای
ازدواج برای این سئوالات پاسخی مناسبی پیدا شود. اگر شناخت شرایط روحی و عاطفی طرف مقابل به طور
کامل انجام نشده باشد در این صورت رابطه جنسی به یکی از بزرگترین سرچشمهھای سوء تفسیر از شریک
زندگی تبدیل خواھد شد.
شاید بھتر باشد مدت کمی از ازدواج بگذرد و بعد طرفین از یکدیگر انتظار داشته باشند؛ چون اقدام فوری برای
رابطه جنسی در بعد از ازدواج ممکن است برای شریک زندگی و بهخصوص خانمھا با احساس و تجربه بدی
ھمراه باشد. اگر مراحل پس ازدواج را به چھار مرحله آشنایی بیشتر، ارزشیابی طرف مقابل، ایجاد احساس
قوی و ثابت و ورود به خلوت و حالات روحی خصوصی طرف مقابل تقسیم کنیم، رابطه جنسی باید در مرحله
چھارم صورت بگیرد. یعنی باید بتوان با صمیمیت به خلوت و شرایط روحی کاملا منحصر به فرد طرف مقابل وارد
شد، یک رابطه جنسی خوب و موثر برقرار کرد در غیر این صورت به یک تجربه ناگوار و ناخوشایند اجباری تبدیل
میشود. در این مرحله بسیار مھم است که ھر دو طرف بدانند دیگری نسبت به حوزه خصوصی زندگی خودش
و طرف مقابل چه حسی دارد؟
متاسفانه اکثر خانمھا و آقایان فکر میکنند تنھا جذابیت ظاھر برای ایجاد رابطه جنسی موفق کافیست. البته
آمادگی ظاھری شرط مھمی است اما کافی نیست. ممکن است آقا یا خانم حس کنند با وجود آمادگی ظاھری
دیگر مشکلی وجود ندارد، اما این طرز فکر صحیح نیست و ممکن است طرف مقابل (اکثرا خانمھا) آماده نبوده و
شدیدا از نظر روحی آسیب ببیند. خانمھا معمولا به مدت زمان بیشتری احتیاج دارند تا آمادگی این کار را پیدا
کنند و معمولا بعد از ازدواج بیشتر به این مسئله فکر میکنند که چطور میتوان زندگی مشترک را تقویت کرد و
چطور میتوان رابطهای محکمتر و قویتر برقرار کرد. در نتیجه برای برقراری روابط جنسی باید به آنھا فرصت داد.
در اوایل ازدواج مھم نیست که چقدر زن و مرد جذابیت جنسی دارند بلکه نکته قابل توجه آن است که اگر در این
دوران به سرعت و بدون دادن فرصت به طرف مقابل وارد مرحله جنسی شوید عین آن است که آب یخ روی سر
یکدیگر ریخته باشید! مثل اینکه ھنوز شروع جاده و راه را طی نکرده یکباره به آخر راه برسید. باید آقایان این
فرصت را به خود بدھند تا کاملا مورد تایید ھمسرشان قرار گرفته و مھلتی ھم به خانمھا داده شود تا فارغ از
تفکرات جدی در مورد زندگی و آینده برای برقراری رابطه جنسی آماده شوید. اگر این اتفاق خیلی سریع و زود
رخ دھد امکان دارد تا مدتی طرفین از ھم رانده شوند. معمولا ھورمونھای مردانه باعث میشود آقایان خیلی
سریع برای رابطه جنسی آماده شوند و گاھی این آمادگی سریع باعث میشود به ناچار بدون آمادگی لازم تن
به این کار داده و به ھیچ وجه از این رابطه لذت نبرند.
البته منظور ما این نیست که به ھیچ وجه در اوایل زندگی مشترک (بخصوص روزھای اول) نباید رابطه جنسی
برقرار شود. گاھی طرفین به خوبی برای اینکار آمادگی دارند و مشکلی پیش نمیآید. اما اگر تمایل برقرار شود.
گاھی طرفین به خوبی برای این کار آمادگی دارند و مشکلی پیشنمیآید. اما اگر تمایل دارید رابطه زناشویی
شما پایدار بوده و طولانی مدت از قدرت کافی برخوردار باشد بھتر است کار را مرحله به مرحله انجام دھید. اگر
ذھنتان را باز و آزاد نگھدارید و فقط تفکر برقراری رابطه جنسی فکرتان را پر نکرده باشد آن وقت خودتان و طرف
مقابل را بھتر ارزیابی کرده و فرصت کافی به خودتان و او میدھید. ھر چه ھمدیگر را بیشتر بشناسید برقراری
رابطه جنسی راحتتر بوده و مشکلاتتان کمتر میشود. حتی اگر در آن زمان آنقدر از خودتان مطمئن باشید که
فکر کنید شما یک روح در دو جسم ھستید باز ھم باید مدت زمان لازم سپری شود تا واقعا با روحیات یکدیگر
آشنا شوید.
اگر ھم حس کردید در این رابطه با مشکلاتی روبرو ھستید یا احساس رضایت نمیکنید باز ھم راه چاره وجود
دارد. فکر نکنید علم ارتباطات زناشویی مثل پرواز یک آپولو سخت و دشوار است! وقتی زن و مرد در این زمینه
احساس ناراحتی میکنند بر این تصور ھستند که به آخر خط رسیدهاند. این در حالی است که در مورد مسائل
جنسی ھم میتوانید از دیگران کمک بگیرید. پزشکان و مشاوران مسائل جنسی راھنمای خوبی در این مورد
ھستند