تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - خصوصیاتی که شعله تحریک جنسی مردھا و زن ھا را خاموش میکند

خصوصیاتی که شعله تحریک جنسی مردھا و زن ھا را خاموش میکند


خانم ھا آیا می دانید که چه چیزھایی شعله جنسی آقایون را خاموش می کند؟ خیلی
چیزھا البته ممکن است رفتار یا خصوصیتی که شعله جنسی یک مرد را خاموش می کند،
برای مرد دیگر اینطور نباشد. بعد از انجام تحقیقات مختلف، ما به این نتایج رسیده ایم. در این
مقاله لیستی ١٠ موردی از مھمترین چیزھا و رفتارھایی که تحریک جنسی آقایون را متوقف
می کند، گرد آورده ایم. خانم ھا ھمیشه به یاد داشته باشید ممکن است ھمه این موارد
شعله تحریک ھمسر شما را خاموش نکند اما در ھر حال از جمله متداولترین مسائلی است
که می تواند منجر به آن شود.
زن ھایی که مثل پلیس ھای ترافیک عمل می کنند. 
یعنی زنھایی که حین عمل جنسی از مردشان می خواھند کاری را انجام دھد. مثلاً می
گویند، لباسم را آرام دربیار، حالا گردنبندمو دربیار، نه نه نه اینقدر تند، با دستت موھامو نوازش
کن، و و و.... بله خیلی از خانم ھا ھستند که موقع سکسچنین رفتاری دارند. در تحقیقاتی
که ما انجام دادیم مردھا واقعاً از این رفتار متنفر بودند. البته ابراز احساستان درمورد سکس
بااینکه مثل یک پلیس ترافیک دستور بدھید، خیلی فرق می کند.
٢. زنھایی که در بستر، بی تحرک ھستند (واکنش نمی دھند). 
کاملاً واضح است که این کدام دسته از خانم ھا می باشند. خیلی از زنھا ھستند که فقط در
تختخواب دراز می کشند و بقیه کارھا مسئولیتش با مرد است. قدیم عرف به این شکل بوده
است اما امروز اصلاً برای ھیچ مردی قابل قبول نیست. مردھا دوست دارند خانمشان به آنھا
واکنش دھد. این مھمترین شکایتی بود که در این تحقیقات مردھا از خانم ھایشان داشتند.
٣. زنھایی که به خودشان نمی رسند. 
این مسئله بیشتر مربوط به خانم ھای متاھل است. خیلی از ما اینطور ھستیم. بعد از ازدواج
چندان به خودمان رسیدگی نمی کنیم. چند نفر از شما تا به حال این جمله به ذھنتان خطور
کرده که "الان دیگر زنش ھستم لازم نیست تحت تاثیرش بگذارم."؟ مطمئن باشید نظر مردھا
چیز دیگری است. در این تحقیقات، مردھا از زنھایی که خودشان را ول کرده و دیگر رسیدگی
ھای لازم را به خودشان نمی کنند، بدگویی می کردند. مثلاً اصلاح نکردن بدن، درست نکردن
موھا، پوشیدن لباسھای زیر پاره، بوی بد دھان، رسیدگی نکردن به ناخن ھا و از این قبیل. پس
کمی برای خودتان وقت بگذارید و ھمیشه خودتان را مرتب و سرحال نگه دارید.
٤. زنھایی که مداوم از خودشان و بدنشان بدگویی می کنند. 
باید یاد بگیرید که جسمتان را دوست داشته باشید. این شوھرتان را خیلی تحریک می کند.
آنھا از اینکه بخواھید مدام در مورد نواقص و اشکالاتتان غر بزنید خسته می شوند.
٥. زنھایی که فقط به وضعیت مادی مرد توجه دارند. 
میدانم که خیلی از شما ممکن است بگویید که این آخرین چیزی است که به ذھنتان خطور
می کند. اما خیلی از زنھا ھم ھستند که فقط به خاطر پول مرد با او ھمخوابه می شوند.
مردھا واقعاً از این رفتار متنفر ھستند و مطمئناً حق ھم دارند. این خیلی سنگدلانه است.
٦. زنھایی که درمورد دوست پسرھای قبلیشان حرف می زنند. 
این مسئله برای مردھا بسیار ناراحت کننده است و آیا می توانید حق را به آنھا ندھید؟
خواھشاً تاریخچه روابط خودتان را با مردھای دیگر برای خودتان نگه دارید. اگر شما ھم جای او
بودید، مطمئناً دوست نداشتید بایستید و او از دوست دخترھایش برایتان تعریف کند.
٧. زنھایی که لباس زیر ھای زیبا نمی پوشند. 
مردھا اصلاً شبیه ھم نیستند و سلیقه آنھا در لباس زیر ھم شبیه به ھم نیست. ھمه چیز به
سلیقه مرد شما بستگی دارد. پس با خود او در این باره صحبت کنید و ببینید او چه دوست
دارد. طبق تحقیقات، لباس زیر نقش بسیار مھمی در تحریک مردھا دارد.
٨. زنھایی که خیلی در بستر حرف می زنند. 
این مسئله کمی برای من عجیب بود چون اصلاً نمی توانم به ذھنم راه بدھم که ممکن است
فکر کنید، صحبت کردن درمورد پرداخت قبض ھا می تواند باعث تحریک ھمسرتان در تخت
شود. اما خیلی افراد ھستند که این رفتار را دارند و خیلی از مردھا این را بعنوان یکی از
مھمترین رفتارھایی که تحریک جنسی آنھا را متوقف می کند، گزارش کرده اند.
٩. زنھایی که تظاھر می کنند. 
مطمئنم ھمه ما یکی دو بار ھم که شده اینکار را انجام داده ایم. دربرخی از مراحل زندگی
برای اینکه مردمان فکر نکند اشکالی دارد، نقش بازی کرده ایم. اما برای او بھتر است که به او
حقیقت را بگویید و بگویید که فعلاً حال و حوصله سکسندارید تا اینکه بخواھید برایش تظاھر
کنید. خیلی اوقات زنھا آنقدر فکر و خیال در سرشان است که نمی توانند روی آن موضوع تمرکز
کنند و حوصله سکس ندارند و بنابر تحقیقات اکثر مردھا می توانند این مشکل شما را بپذیرند.
پس دفعه بعدی که حوصله سکس نداشتید، به جای نقش بازی کردن حقیقت را به ھمسرتان
بگویید.
١٠ . زنھایی که ھیچوقت شروع کننده سکس نیستند. 
این رفتار ھم از جمله رفتارھایی است که قدیم کاملاً طبیعی بوده است. قدیم این مردھا بودند
که ھمیشه باید سکس را شروع می کردند و اولین حرکات را انجام می دادند اما در این دنیای
جدید، ھمه چیز فرق کرده است. مردھای ما دوست دارند که ھر از گاھی ھم خانمشان
شروع کننده باشد. اینکار برای خیلی از خانم ھا سخت است چون از آن اول تصورشان این بوده
که نباید خودشان را پایین بکشند و پیشقدم شوند. اما من این اطمینان را به شما می دھم که
بااینکار نه تنھا خودتان را کوچک نمی کنید، بلکه ھمسرتان را ھم به ادامه رابطه بیشتر تحریک
می کنید.
ھمانطور که قبلاً گفتیم مردھا خیلی با ھم تفاوت دارند. این شما ھستید که باید روحیات آنھا را
شناخته و ببینید کدامیک از این خصوصیات شعله تحریک جنسی آنھا را خاموش می کند. در
این زمینه با خود او حرف بزنید و از جوابی که ممکن است به شما بدھد اصلاً ناراحت نشوید.
فقط سعی کنید که خودتان را اصلاح کرده و برای بھبود رابطه تان بکوشید.
خصوصیاتی که شعله تحریک جنسی خانم ھا را خاموش می کند 
اگر می خواھید ھمسرتان را از سکس بیزار کنید، یا او را به آن علاقه مند کنید، باید ھمه
اینکارھا را انجام دھید.
اما اگر می خواھید یک زندگی جنسی کاملاً راضی کننده و خلاق داشته باشید، پس به ھیچ
عنوان نباید کارھای زیر را انجام دھید.
اول اینکه، اگر می خواھید واقعاً حال و ھوای یک سکس عالی را از بین ببرید، باید آن را ھر
ھفته، شب جمعه ھا ساعت ١٠ انجام دھید. این می تواند خیلی خسته کننده باشد.
با ایجاد برنامه برای زندگی جنسی خودتان، ھمه لذت و تفریح آنھا را از بین می برید و آن را ھم
به یکی دیگر از کارھای روزمره تبدیل می کنید. درعوض باید کاری بکنید که ھمسرتان را به
شوق بیاورید.
یک نباید دیگر برای سکس این است که فقط زمانی به ھمسرتان دست بزنید که می خواھید
سکس داشته باشید. اگر برای ابراز احساس به ھمسرتان به خودتان زحمت ندھید، ھمسرتان
خیلی زود سکس با شما را کنار خواھد گذاشت. چون دیگر برای او آشکار خواھد شد که شما
او را فقط به خاطر رابطه جنسی می خواھید نه چیز دیگر.
احساس چیزی است که باید ھمیشه و در ھمه اوقات بین شما رد و بدل شود نه فقط حین
رابطه جنسی. ھمچنین اگر ھمیشه به یک طریق سکس کنید، ھمان کارھای ھمیشگی و
پیشنوازی ھای ھمیشگی را داشته باشید، این ھم برای ھمسرتان خسته کننده خواھد شد.
تنوع دادن به رفتارھایتان حین سکس و اضافه کردن عنصر ھیجان به زندگی جنسیتان، آتش آن
را ھمیشه شعله ور نگه می دارد. نباید به ھمسرتان بگویید که چون در یک رابطه متعھدانه
ھستید، از او انتظار دارید که با شما سکس داشته باشد. اینکار مسلماً تحریک او را متوقف
می کند. چون رابطه جنسی نباید به شکل یک اجبار و وظیفه درآید.
رابطه جنسی تجربه ای است که باید با رضایت دو طرف انجام شود. اگر بخواھید ھمسرتان را
مجبور به سکس کنید، وقتی که به ھیچ وجه تمایلی به آن ندارد، مطمئن باشید که دیگر ھیچ
تمایلی به سکس با شما پیدا نخواھد کرد. اگر ھمسرتان خسته است یا حال و حوصله ندارد،
به ھیچ وجه نباید او را مجبور به اینکار کنید.
یک مسئله دیگر که میل جنسی ھمسرتان را به کلی کور می کند، این است که بدون ھیچ
مقدمه سازی و پیش نوازی یک راست به سراغ بخشی از سکس بروید که بیشتر از ھمه به
آن علاقه دارید. صادقانه باید بگویم که اینکار یکی از مھمترین رفتارھایی است که ھمسرتان را
از سکس با شما بیزار می کند.
بھداشت ضعیف 
زنھا از اینکه مردشان بوی بد بدھد بیزارند. قبل از اینکه حتی فکر رفتن در رختخواب با ھمسرتان
به ذھنتان خطور کند، باید حتماً دوش بگیرید. علاوه بر این، کارھایی مثل اصلاح صورت، زدن
عطر، تمیز کردن گوش ھا، و مسواک زدن دندانھا نیز نباید فراموش شود. بااینکه خیلی از زنھا
ممکن است از بوی بدن شما خوششان بیاید اما بیش از اندازه آن ھم نفرت انگیز است. بوی
بد دھان، به خصوص بوی سیر یا پیاز، یکی از مھمترین دلایل متوقف شدن تحریک خانم ھاست.
سست نباشید 
یک حقیقت ساده درمورد سکس این است که زنھا دوست دارند با مردھایی سکس داشته
باشند که واقعاً مثل مردھا رفتار کنند. اگر در اتاق خواب مثل اواخواھرھا برخورد کنید، مطمئن
باشید که ھیچ کششی به شما پیدا نخواھد کرد. از جمله این رفتارھا این است که از او
بپرسید، آیا لذت می برد یا نه یا اینکه از انجام کارھای جدید واھمه داشته باشید.
خشونت بیش از حد 
خشونت بیش از حد ھم از جمله خصوصیات بدی است که می تواند کشش خانمتان را تحت
تاثیر قرار دھد. اگر او تصور کند که فقط به فکر لذت خودتان ھستید مطمئن باشید که ھیچ
لذتی از سکس با شما نخواھد برد. بااینکه زنھا از مردھایی خوششان می آید که با اعتماد به
نفس عمل می کنند اما نباید ھیچوقت در برخورد خود با آنھا بیش از حد خشونت به خرج دھید.
ملایم و در عین حال محکم باشید و قبل ازاینکه ھر نوع رفتار خشونت آمیز را شروع کنید،
اطمینان یابید که او به آن علاقه دارد. در غیر اینصورت شعله کشش او را به کلی خاموش
خواھید کرد.
رفتارھای عجله ای 
بدون مقدمه رفتن سر سکس یکی از عواملی است که کشش طرف شما به رابطه جنسی
کاھش می دھد. اگر شما ھم یکی از آن مردھایی ھستید که فکر می کنید سکس اصلاً نیازی
به مقدمه و پیش نوازی ندارد، و می توانید بدون آن سریعاً به سراغ قسمتی بروید که خودتان
بیشتر می خواھید، مطمئن باشید که فقط ھمسرتان را ناراحت خواھید کرد. پس اگر او ھم
خیلی در رفتارش با شما خوب نبود، دیگر گلایه نکنید چون این عمل واقعاً برای او رنج آور است.
زنھا برای تحریک شدن نیاز به عشق دارند و برای آنھا پیش نوازی و مقدمه به ھمان اندازه
عمل اصلی اھمیت دارد