تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - درک تفاوتھای زن و مرد
جمعه 27 آبان 1390

درک تفاوتھای زن و مرد

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

درک تفاوتھای زن و مرد


گاھی از وجود تفاوت ھای فردی بین انسان ھا، چه کودکان و چه بزرگسالان، به اندازه
خلقت انسان قدمت دارد. زیرا انسان ھای اولیه زمانی که در غارھا یا جنگل ھا زندگی می
کردند، از متفاوت بودن یکدیگر کاملاً آگاه بودند، بدین صورت که وقتی به ھم می رسیدند
بلافاصله زور بازوی یکدیگر را تخمین می زدند؛ اگر طرف مقابل را ضعیف تر از خود می یافتند
فوراً طعمه اش را از دستش می گرفتند و برعکس، اگر در می یافتند که حریف پنجه ی پر
زورتر از آنھا دارد، فوراً از سر راھش کنار می رفتند.
اگر تاریخ را ورق بزنیم در ھیچ دوره ای نخواھیم دید که انسان ھا خواه به صورت رسمی و
خواه به صورت غیر رسمی، اعضاء جامعه خود را گروه بندی نکنند و برای ھر گروه ویژگی
ھای خاص قائل نشوند. در ادبیات کھن و واقعاً غنی سرزمین خود نیز می بینیم که مسئله
تفاوت ھای فردی مطرح بوده و از ھمه کس انتظارات یکسانی نداشته اند.
ھر کسی را بھر کاری ساختند
میل آن را را در دلش انداختند
)مولوی(
علاوه بر تفاوت ھای فردی بین انسان ھا به طور کلی ، و بین زن و مرد نیز به طور اخص
تفاوت ھای بارز چشمگیری از نظر جسمانی و روانی وجود دارد و ھمین امر توجه
متخصصین و صاحب نظران را به خود جلب کرد و نقطه عطفی در باب انجام مطالعات در
مورد زن ھا و مقایسه آن با مردھا شد. مطالعه جنسیت و تفاوت ھای جنسی ھمواره مورد
توجه و علاقه پژوھشگران بوده است. روان شناسان در بررسی تفاوت ھای جنسی توجه
خویش را به زنان معطوف کردند، اما چون بیشتر این پژوھشگران مرد بودند به طور طبیعی
فعالیت ھای پژوھشی آنان نیز متأثر از جھت گیری ھای جنسی آنان بود.
در این پژوھش ھا دانشمندان بر این باور بودند که عالی ترین قابلیت ھای ذھنی در قطعه
پیشانی مغز است. در پژوھش ھای آن زمان نیز به این موضوع تأکید می شد که مردان
قطعه پیشانی بزرگ تری نسبت به زنان دارند . اما چند سال بعد، دانشمندان به این باور
رسیدند که عالی ترین قابلیت ھای ذھنی نه در قطعه پیشانی که در قطعه آھیانه ای مغز
است. ناگھان در نھایت شگفتی و برخلاف یافته ھای پژوھشی پیشین، پژوھشگران پی
برده اند که قطعه پیشانی زنان بزرگتر است، ھمچنین پژوھش ھا نشان داد که اندازه قطعه
ی آھیانه ی مغز زنان نیز بزرگتر است.
دومین جنبه ی تفاوت ھای جنسی که مورد توجه پژوھشگران پیشین قرار گرفت،
مقیاس ھوش بود. آنھا معتقد بودند که مردان از نظر بھره وری ھوش در دو انتھای بالاتر و
پائین تر منحنی زمان قرار دارند، در حالی که تجمع زنان از نظر بھره ھوشی، نزدیک به
میانگین است. در صورتی که تحقیقات بسیار متعدد و گسترده ای که بعداً انجام شد نشان
داد در عملکرد کلی ھوش ، تفاوتی بین زن و مرد نیست ولی در عملکردھای اختصاصی
تفاوت وجود دارد
تصورات قالبی و کلیشه ای در مورد زنان
باورھای قالبی، ھمانا ذھنیت ھای ایستا و ثابتی ھستند که پایه ھای عملی ندارند و مردم
به مردان یا زنان نسبت می دھند، به عبارت دیگر مردم پیشاپیش ویژگی ھای خاصی را به
دو جنس نسبت می دھند. امروزه در دانشگاه ھای برخی کشورھا این باور رواج دارد
که زنان با مردان از لحاظ روان شناختی و فیزیولوژیکی تفاوت دارند. به علاوه تحقیقات
امروزی نشان می دھد که این باورھای قالبی از سال ١٩٧٢ تاکنون تغییرات محسوسی
نداشته است.
اکثریت مردم صفات زیر را از ویژگی ھای جنس زنمی دانند:
- محافظه کار و خویشتن دار
- دلواپس عواطف و احساسات دیگران
- دارای گرایشات دینی عمیق
- میل به امنیت خواھی فراوان
- تمایل و علاقه شدید به ھنر و ادبیات
- به سادگی ، عواطف لطیف را به زبان آوردن
وخصوصیات زیر را به مرداننسبت می دھند :
- بسیار مستقل است
- پرخاشگر و سلطه طلب است
- به سادگی تحت تأثیر قرار نمی گیرد
- عمیقاً شیفته ریاضیات و مقولات علمی
- در برابر بحران ھا، خویشتنداری خود را حفظ می کند
- در بسیاری از زمینه ھا فعال بوده و تمایلات رقابت جویی عمیقی دارد
- تقریباً بسان یک رھبر عمل می کند
- معتمد به نفس بوده و بسیار جاه طلب است
- عمیقاً به آداب و شیوه ھای جھان آگاه است
برخی کلیشه ھا نه تنھا در قیاس با سایر فرھنگ ھا متفاوت است بلکه این موضوع در میان
نژادھا و طبقات اجتماعی نیز تفاوت دارد. مثلاًً کلیشه ھایی سفید پوستان و رنگین پوستان
با توجه به تحقیقاتی که انجام داده اند ، « لاندرین » متفاوت ھستند. روان شناسانی چون
به نتایجی نیز دست یافته اند. مثلاً وی زمانی که زنان سفیدپوست را با زنان سیاه پوست
مقایسه می کرد به کلیشه ھای چون وابستگی بیشتر، احساساتی بودن بیشتر و
ھوشمندی بیشتر دست یافت در صورتی که زنان سیاه پوست را خرافاتی و ستیزه جو
یافت.
دیدگاه ھای کلیشه ای راجع به مردان
ھمانطور که در مورد زنان کلیشه ھایی رواج دارد ، این مسئله در مورد مردان نیز صدق می
کند. ویژگی ھای ایده آل اجتماعی مردان باید شامل صفاتی چون پرخاشگری، استقلال و
خودکفایی، غیر احساسی بودن و اعتماد به نفس باشد.
پژوھش ھای انجام شده نشان می دھد که چھار عامل اصلی در پایداری باورھای قالبی در
مورد مردان نمود آشکار دارند:
١- مردانگی طلب می کند که ھرگونه خصوصیات زنانه از مردان دور باشد.
باشند. مرد باید کامیاب شود و ھمگان به دیده احترام به او « چرخ بزرگ » ٢- مردان باید نماد
بنگرند و نان آوری بزرگ باشد.
٣- مرد باید نماد اعتماد به نفس ، نیرومندی و خود اتکایی باشد.
٤- مرد باید پرخاشگر و قدرتمند باشد و از ابراز خشونت و جسارت ابایی نداشته باشد.
تغییرات نقش ھای مردان:
القائات گذشته با ھنجارھای امروزی مردان متفاوت است. در گذشته مرد ایده آل کسی بود
که قدرت پرخاشگری داشته باشد. لیکن امروز این صفت سرزنش می شود، به علاوه در
گذشته مرد می بایست در فضای کاری، قاطعیت و خشونت از خود نشان دھد، لیکن امروزه
ھنر در این است که شخص ھر چه بیشتر با ھمکاران خویش ھماھنگ و ھمسو باشد.
نقش ھای سنتی مردان توسط جامعه شناسان و انسان شناسان مورد مطالعه قرار گرفته
است. امروزه اوضاع دگرگون شده است، زیرا کار کردن در کارخانجات و شرکت ھا و موفق
شدن، مستلزم ویژگی ھایی می باشد که به جای زورمندی محتاج ظرافت و ھوشمندی
است. مرد امروزی باید به طور مطلوب با ھمکاران خویش تعامل داشته باشد و با مساعدت
آنان به اھداف عالیه خویش برسد. به علاوه مردان امروزی باید خویشتن دار باشند ، لیکن
باید حساسیت ھای عاطفی خویش را نیز ابراز نمایند.
مقایسه روان شناسی زن و مرد
گوھر وجودی زن و مرد یکی است، ھر دو انسانند و طبیعتاً با یکدیگر شباھت ھای بسیار
دارند، ضمن آنکه در مواردی با یکیگر تفاوت دارند. متأسفانه پژوھش ھا و گرایش ھای
علمی بیشتر به تفاوت ھای زن و مرد ، و نه بر شباھت ھای آنھا تکیه دارد. افزون بر آن
جنس زن و مرد در پاره ای از ویژگی ھا ھمپوشی ھای زیادی را نشان می دھند که در این
مورد باید به توزیع فراوانی این ویژگی ھا در دو جنس توجه کرد و دریافت که میانگین نمره
ھای ھر گروه در مقایسه با دیگری در آزمون ھای مربوطه چه میزانی است