تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - دلایل عاشق شدن از نظر علم
جمعه 27 آبان 1390

دلایل عاشق شدن از نظر علم

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

دلایل عاشق شدن از نظر علم


چه زمانی متوجه حضور كسی در قلب خود میشوید؟ عشق در كیمیای ذھنتان باعث چه
رویدادی میگردد؟ و آیا عاشق شدن صرفاً طریقه ای طبیعی برای حفظ بقای نوع بشر است؟
ما نام عشق را بر آن می نھیم. عشق به مانند روشنای آفتاب حس میگردد .اما روح بخش
ترین احساسات انسانھا شاید ھمین راه حل زیبای طبیعت برای بقای نسل آدمیان و تولید
مثل آنھا باشد.
مغر توسط مجموعه ای از مواد شیمیایی اثر بخش، ما را در دام عشق گرفتار می آورد. تصور
بر این است كه در حال گزینش شریكی برای خود ھستیم، در حالی كه ممكن است طعمه
ای دلباخته برای دام دوست داشتنی طبیعت بیش نباشیم.
آنگونه كه شما تصور میكنید نیست...
روان پژوھان نشان داده اند در حدود ٩٠ ثانیه تا ٤ دقیقه زمان لازم است تا شما درباره عشق
كسی تصمیم گیری نمایید.
تحقیقات گویای این مطلب میباشند:
%55 از طریق زبان جسمانی علاقه پدید می آید
%38 از طریق لحن صدا و سرعت سخن گفتن
فقط % ٨ از طریق گفتگو عاشق میشوند