تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - ده نكته یك خطی از احکام مھم "ازدواج موقت"
جمعه 27 آبان 1390

ده نكته یك خطی از احکام مھم "ازدواج موقت"

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

ده نكته یك خطی از احکام مھم "ازدواج موقت"


١- ازدواج موقت برای دختران باکره و مردان بھرهمند از ازدواج دائم، کراھت شدیدی دارد.
٢- ازدواج موقت برای زنان و مردانی که شرائط ازدواج دائم را ندارند و ترس از گناه دارند واجب است.
٣- یکی از فرقھای مھم ازدواج موقت با فساد جنسی، وجود عده پس از آن است، که دست
ھوسبازان را میبندد.
٤- برای استفاده از نظر مرجع محترمی
٣- یکی از فرقھای مھم ازدواج موقت با فساد جنسی، وجود عده پس از آن است، که دست
ھوسبازان را میبندد.
٤- برای استفاده از نظر مرجع محترمی که اذن پدر را برای دختر واجب نمیداند، باید اول از اعلمیت
ایشان، نسبت به مرجع خود مطمئن بود.
٥- در ازدواج موقت مخارج زن بر عھده مرد نیست، ولی مخارج فرزند حاصل این ازدواج بر عھده مرد
است.
٦- رکن اقتصادی ازدواج موقت مھریه است و حتی با مرگ زن ھم این حق او از بین نمیرود و مھریه
به ورثه زن تعلق میگیرد.
٧- در ازدواج موقت زن و شوھر از ھم ارث نمیبرند، مگر اینكه در ھنگام عقد برای ارثبردن طرفین
شرط گذاشته باشند.
٨- تنھا مرد میتواند مدت باقیمانده ازدواج موقت را ببخشد ولی زن در موقع عقد میتواند مدت آن را
تعیین کند.
٩- ازدواح موقت با خواندن صیغه عقد شروع میشود ولی طلاق ندارد. چون با تمام شدن مدت عقد
یا بخشیدن مدت آن پایان میپذیرد.
١٠ - با ازدواج موقت مادر زن و پدر شوھر به ترتیب بر داماد و عروس محرم میشوند