تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - سه مرحله عشق
جمعه 27 آبان 1390

سه مرحله عشق

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

سه مرحله عشق


روانشناسان برای عشق سه مرحله پیشنھاد نموده اند: شھوت، مجذوبیت و تعلق. ھر كدام
از این مراحل بدلیل وجود ھورمونھا و مواد شیمیایی خاصی ایجاد میشوند.
مرحله ١: شھوت
این اولین مرحله عشق بوده و در ھر دو جنس زن و مرد بدلیل وجود ھورمونھای جنسی
استروژن و تستسترون پدید می آید.
مرحله ٢: مجذوبیت
زمانی شگفت انگیز، ھنگامیكه به عشقی حقیقی مبتلا شده اید و بسختی میتوانید به
دیگران فكر كنید. دانشمندان بر این باورند كه سه انتقال دھنده عصبی اصلی در این مرحله
دخیل میباشند: آدرنالین، دوپامین و سروتونین
آدرنالین
مراحل ابتدایی علاقمندی به یك فرد باعث فعال شدن واكنشھای استرس زا و افزایش سطح
آدرنالین و كرتیزول در خون می گردد. این فرآیند تاثیر فریبنده ای در فرد ایجاد میكند: وقتی او را
برای اولین بار می بینید بدنتان عرق می كند، قلبتان سریعتر میتپد و دھانتان خشك میگردد.
دوپامین
یك زوج تازه ازدواج كرده تحت معاینه مغزی قرار گرفتند و مشخص گردید كه میزان سطح
دوپامین كه نوعی انتقال دھنده عصبی بشمار میرود در آنھا بالا است. این ھورمون از طریق
رھاسازی حس شدیدی از لذت، باعث تحریك میل و رغبت در شخص میگردد. این دقیقاً ھمان
تاثیری است كه بعد از مصرف كوكائین در مغز بوجود می آید!
نتایج آزمایشات دال بر وجود مقدار قابل توجھی از دوپامین در اغلب زوجین میباشد: افزایش
انرژی، كاھش نیاز به خواب و غذا، حواس متمركز و لذتی مطبوع در كوچكترین جزئیات رابطه.
سروتونین
و در انتھا سروتونین، یكی از مھمترین ھورمونھا، كه باعث میگردد بسیار زیاد به معشوقتان
فكر كنید.
آیا عشق شیوه تفكرتان را تغییر می دھد؟
در یك بررسی علمی مشخص شد كه در مراحل اولیه ایجاد عشق ( مرحله مجذوبیت ( نحوه
فكر كردن دچار دگرگونی شگرفی می شود. از بیست زوج جوان كه ابراز علاقه بسیار شدیدی
نسبت به ھم می نمودند، دعوت بعمل آمد تا مشخص گردد كه آیا مكانیزم تفكر دائمی به
معشوق در مغز با مكانیزمی كه باعث بروز اختلال وسواس فكری-عملی میشود ارتباطی دارد
یا خیر.
با تحلیل نمونه ھای خونی گرفته شده معلوم گردید كه میزان ھورمون سروتونین در زوجھای
جوان با سطوح پایین این ھورمون در بیماران وسواس فكری-عملی برابری میكند.
عشق نیاز به ناپیدایی دارد
افرادی كه بتازگی عاشق ھم شده اند صورتی خیالی، شاعرانه و ایده آل به شریك زندگیشان
می بخشند، محاسنشان را بزرگ نمایی نموده و عیوبشان را می پوشانند .
ھمچنین زوجھای جوان، خودِ رابطه را نیز متعالی جلوه می دھند و تصور میكنند كه رابطه
شان از ھر زوج دیگری صمیمی تر و زیباتر است. روانشناسان معتقدند كه ما به چنین نگرش
خالصانه ای نیازمندیم. این نگرش باعث میگردد، تا زمان وارد شدن به مرحله بعدی عشق،
یعنی تعلق، در كنار یكدیگر باقی بمانیم.
مرحله ٣: تعلق
تعلق ضمانتی است كه زوجین را متعھد میكند برای بچه دار شدن و پرورش آنھا به اندازه
كافی در كنار ھم زندگی كنند. دانشمندان تصور میكنند كه دو ھورمون اصلی در رابطه با ایجاد
حس تعلق دخیل ھستند: اكسیتوسن و واسوپرسین.
اكسیتوسین - ھورمون نوازش
اكسیتوسین ھورمونی قدرتمند است كه توسط زنان و مردان در حیم ارگاسم ترشح میشود.
این ھورمون احتمالاً حس تعلق را عمیق تر نموده و باعث میگردد زوجین بعد از اتمام رابطه
جنسی بیش از پیش نسبت به ھم احساس نزدیكی كنند .مطابق با این نظریه، ھر قدر
زوجین بیشتر رابطه جنسی برقرار كنند، پیوستگی و صمیمیت بین آنھا نیز بیشتر خواھد شد.
اكسیتوسین ھنگام زایمان نیز ترشح شده و به ایجاد پیوند عاطفی قوی بین مادر و كودك،
كمك شایانی می نماید .یكی دیگر از وظایف این ھورمون خروج اتوماتیك شیر از سینه مادر در
ھنگام گرسنگی كودك است.
یك استاد روانشناسی نشان داد كه اگر ترشح طبیعی ھورمون اكسیتوسین در گوسفندان و
موشھا متوقف شود، آنھا تازه متولدین خود را پس خواھند زد.
بطور عكس، تزریق اكستوسین به موشھای ماده ای كه ھیچگاه رابطه جنسی نداشتند،
باعث دوستی كردن آنھا با نوزادان موشھای دیگر گردید. موشھای ماده این نوزادان را گونه ای
مراقبت میكردند كه گویی متعلق به خودشان است.
واسوپرسین
واسوپرسین یكی دیگر از ھورمونھای مھم در مرحله تعھد بلند مدت است و بعد از رابطه
جنسی ترشح میگردد.
واسوپرسین (ھورمون ضد ادرار) به ھمراه كلیه ھا جھت كنترل تشنگی كار میكند. نقش
بالقوه این ھورمون در روابط بلند مدت زمانی كه محققان مشغول مشاھده رفتارھای موشھای
صحرایی بودند مشخص گردید.
موش ھای صحرایی در روابط جنسی كه لزوماً برای تولید مثل نبود، بیشتر شركت میكردند.
آنھا ھمچنین - ھمانند انسانھا - رابطه زوجیت مستحكم تر و پایدارتری را بنا مینمودند.
زمانیكه به این موشھا داروی متوقف كننده اثر واسوپرسین خورانده می شد، بدلیل از بین
رفتن صمیمیت و عدم مراقبت احساسی از جفت، ارتباط آنھا با جفتشان بسرعت قطع
میگشت.
و در نھایت... چگونه عاشق شویم
شخصی كاملاً غریبه را بیابید .
به مدت نیم ساعت اطلاعاتی صمیمی درباره زندگیتان در اختیار یكدیگر قرار دھید .
سپس به مدت چھار دقیقه بدون اینكه حرفی بزنید عمیقاً به چشم ھای ھم خیره شوید.
یك روانشناس مشھور كه در حال مطالعه دلایل عاشق شدن انسانھا میباشد، از چندین زن و
مرد درخواست كرد تا سه مرحله بالا را انجام دھند و متوجه گردید كه بسیاری از زوج ھا بعد از
یك آزمون ٣٤ دقیقه ای عمیقاً احساس مجذوبیت می نمودند. دو زوج مورد مطالعه وی بعدھا
با یكدیگر ازدواج كردند.