تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - تاثیر افسردگی بر رابطه جنسی در زندگی زناشویی
جمعه 27 آبان 1390

تاثیر افسردگی بر رابطه جنسی در زندگی زناشویی

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

تاثیر افسردگی بر رابطه جنسی در زندگی زناشویی


افسردگی بر روی کلیه جنبه ھای زندگی تاثیر می گذارد. در این مورد باید اذعان داشت که روابط با جنس
مخالف نیز از این امر مستثنی نیستند. زمانیکه یکی از طرفین در یک رابطه دچار افسردگی شده باشد، رابطه
آنقدر آسیب می بیند که می توان گفت بقای آن با مشکل جدی مواجه خواھد شد. البته می توان اظھار داشت
که یک رابطه خوب می تواند برای کسانی که دچار افسردگی ھستند، نقش مرھم را بازی کند؛ زمانیکه میلی
به انجام ھیچ کاری نداریم، کمی عشق و محبت می تواند ما را از دلتنگی بیرون آورد.
اگر شریکتان افسرده باشد
افراد افسرده تمایلی به انجام کارھای روزمره ندارند، آنھا احساس می کنند که بدنشان به اندازه کافی انرژی
ندارد، از پس ھر کاری بر نمی آیند، ھمچنین توانایی برقراری ارتباط مناسب با خانواده، دوستان و حتی شریک
زندگی خود را نیز از دست می دھند.
ممکن است در یک چنین شرایطی طرف مقابل احساس بی محبتی و بی میلی کند. این سوء تفاھم نھایتاً به
جدایی دو نفر از یکدیگر ختم خواھد شد.
از سوی دیگر ممکن است طرف دوم احساس کند که خودش مسبب اصلی ایجاد افسردگی در شریکش بوده
است. گاھی اوقات اوضاع آنقدر وخیم می شود که دو نفر به ھم مشکوک شده و تصور می کنند که نفر دیگر
برای خود معشوقه گرفته.
باید توجه داشت که ھمه این امور تفکرات بی پایه و اساس ھستند، اما به ھر حال کنترل احساسات شخصی
کمی مشکل است. اگر در مقابل چنین شرایطی از خود عکس العمل منفی نشان داده و کمی عصبانی شوید،
واکنش ھای شما در این زمینه کاملاً طبیعی ھستند.
اگر شریکتان نمی توانست پاسخ شما را با یک لبخند کوچک بدھد، مثل گذشته دوستتان داشته باشد، از
لحظه ھایی که در کنار شما سپری می کند لذت ببرد، و ... باید قبول کنید که ھمه این موارد علائمی از بیماری
او ھستند.