تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - شب عروسی ، خودتان را آماده کنید
جمعه 27 آبان 1390

شب عروسی ، خودتان را آماده کنید

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

شب عروسی ، خودتان را آماده کنید


شب عروسی به نظر بسیاری از افراد موضوعی است که صحبت کردن در مورد آن ممنوع
می باشد؛ به ویژه برای ما آسیاییھا، اما به ھر حال مسئله ای است که بسیاری از زوج
ھای تازه ازدواج کرده، دیر یا زود با آن برخورد کرده و لذتش را خواھند برد. به جای اینکه
این موضوع را پنھان نگه داریم، بھتر است مطلب را باز کرده و در مورد آن بحث کنیم.
مانند تعداد بسیار زیادی از عروس و دامادھای دیگر ممکن است شما ھم در این فکر باشید
که چگونه باید به شب عروسی خود نزدیک شوید؛ در این شرایط ھزاران پرسش بی پاسخ
به ذھن شما خطور می کند: آیا ھمه ی زوج ھا شب عروسی با ھم ارتباط جن سی برقرار
می کنند؟ کسانیکه برای نخستین بار است که یک چنین تجربه ای را کسب می کنند، چگونه
می توانند با ھیجان وارده روبرو شده و آنرا به درستی کنترل نمایند؟ و ھزاران پرسش دیگر.
ھمچنین ممکن است برخی از افراد تصور کنند که آیا باید حتماً رابطه جن سی ھمان شب
انجام پذیرد؟ آیا پس از اتمام کار طرفین احساس شرمندگی و دست پاچگی خواھند کرد؟
اینھا سوال ھای رایجی ھستند که در ذھن بسیاری از افراد ایجاد می شود و اگر شما ھم در
ذھنتان یک چنین سوالاتی را دارید، مطمئن باشید که تنھا نیستید.
چگونگی این امر که شما و نامزدتان چگونه مقدمات شب عروسی را فراھم می آورید
تا حدود زیادی بستگی به این امر دارد که آیا پیش از ازدواج از نظر جن سی فعال بوده اید یا
خیر (ازدواجھای پیشین). به ھر حال با توجه به خستگی ھا و استرس ھایی که شب
عروسی بر روی ھر دو طرف وارد می شود، این امکان وجود دارد که زن و شوھر در بھترین
شرایط جسمانی نباشند و نتواند بھترین رابطه جن سی خود را تجربه کنند؛ شما زمانیکه
برای شب عروسی خود برنامه ریزی می کنید باید حتماً این امر در ذھن داشته باشید.
از سوی دیگر اگر شما و نامزدتان تا قبل از ازدواج ھیچ گونه رابطه جن سی نداشته باشید و
یکی یا ھر دو طرف باکره باشید، احتمال دارد احساس استرس، اضطراب، و ترس به شما
دست دھد. البته ھمه این احساسات کاملاً قابل درک ھستند، اما ھیچ دلیلی برای بروز یک
چنین احساساتی وجود ندارد. نکاتی که در این مقاله به آنھا اشاره می کنیم را دنبال کنید و
مطمئن باشید که با قدری تفاھم و درک متقابل شب فراموش نشدنی عروسی خواھید
داشت، حتی اگر به رابطه جن سی ھم ختم نشود.
انتظارات غیر واقعی نداشته باشید
زمانیکه زندگی مشترک خود را شروع می کنید، باید ھمچنیان توجه داشته باشید که شب
عروسی شما نمی تواند رمانتیک ترین لحظه ای باشد که در تمام طول عمر خود تجربه کرده
اید. حقیقت اینجاست که شب ھای عروسی رمانتیک، فقط متعلق به پرده ھای سینما
ھستند. واقعیت اینجاست که ھم عروس و ھم داماد به دلیل فشار کاری و استرس موجود
خسته تر از شب ھای قبل ھستند، و این امر آنھا را در بھترین شرایط برای معاشقه قرار نمی
دھد.
تجربه شخصی شما ھر چه که باشد، ھیچ گاه نباید استراتژیتان این باشد که انتظار زیادی از
شب عروسی داشته باشید. فشار بیخودی روی خودتان وارد نکنید چراکه این امر شما را
مضطرب و عصبی می کند و سبب می شود که اجازه ندھد شما آن لذتی را که لازم است از
شب عروسی خود ببرید. ھیچ گونه باید و نبایدی در مورد اتفاقاتی که ممکن است در آن شب
روی دھد، وجود ندارد. فقط آرام و ریلکس باشید، با ھم حرف بزنید، صمیمی شوید و انتظارات
خود را پایین بیاورید.
اگر بتوانید یکدیگر را آرام کنید و با ھم صمیمی باشید، یک تجربه جن سی عالی را یا ھمان
شب یا در شب ھای آتی تجربه خواھید کرد. از سوی دیگر حتی اگر شب اول رابطه جن سی
برقرار شد اما لذتی را که در نظر داشتید نبردید، بقیه عمر وقت دارید که تکنیک ھایتان را
عوض کنید. در حال حاضر فقط باید روی این مطلب تمرکز کنید که از بودن با ھم لذت ببرید.
برنامه ریزی کرده و خود را آماده کنید
بسیاری از زوج ھا ھستند که مدت ھای طولانی می نشینند و در مورد جزئی ترین مسائل
عروسی با ھم صحبت کرده و تک تک امور را برنامه ریزی می کنند، اما ھیچ گونه حرفی در
مورد شب عروسی با ھم نمی زنند. باید قدری از توجه خود را که با وسواس تمام نثار امور نه
چندان باارزش میکنید، صرف آماده شدن برای شب عروسی کنید. ھر چقدر بیشتر زمان
داشته باشید، کمتر ناشیانه عمل میکنید و لذت بیشتری می برید.
بھترین کار این است که زمانی را بگذارید و با ھم در مورد این مطلب صحبت کنید، انتظاراتتان
را با ھم در میان بگذارید و به ھم بگویید که از چه چیزی لذت بیشتری خواھید برد. سعی کنید
ھمدیگر را بیشتر بشناسید، به تمایلات یکدیگر احترام بگذارید، و مرز و محدوده را نیز رعایت
کنید. حتی می توانید از ھمسر خود دعوت کنید تا با ھم این مقاله را بخوانید تا راه گفتگوھای
بیشتر در این زمنیه برای شما باز شود. اگر پیش از اینکه در مرحله انجام قرار بگیرید، در مورد
آن مسائل با ھم صحبت کنید، ھر دو نفر احساس آرامش بیشتری پیدا خواھید کرد.
سعی کنید که پیش از آغاز زندگی مشترک به باشگاه ورزشی بروید، برنامه ھای تناسب
اندام را از سر بگیرید، و اندام خود در یک وضعیت مناسب قرار دھید. اگر زیبا به نظر برسید، نه
تنھا ھمسرتان ھم متعاقباً پاسخ مناسبی به شما خواھد داد، خودتان ھم احساس بھتری
پیدا خواھید کرد.
ھمچنین باید توجه داشته باشید که شب ھای دیگر با ھر لباسی که می خوابید شب
عروسی نباید این کار را بکنید و نه باید با شلوار جین بخوابید نه پیجامه. یک دست لباس
خواب مخصوص برای این شب تھیه کنید، به طوری که به شما بیاید، و چھره تان از ھر زمان
دیگر زیباتر کند. البته ما نمی گوییم چیزی بپوشید که در آن راحت نباشید بلکه باید چیزی را
انتخاب کنید که در آن راحت بوده و در عین حال به شما بیاید و جذابتان کند.
پیش از اینکه خرج و مخارج عروسی سر به فلک بزند، بنشینید و این مورد را ھم در لیست
خرید ھای خود بگنجانید که از ھمه چیز مھمتر ھستند. از جمله وسایلی که باید در چمدان
خود بگنجانید به شرح زیر می باشند:
١- لباس زیر زیبا و جذاب
٢- آھنگ ھای عاشقانه که به شما آرامش می دھند
٣- تھیه آب نبات ھای طعم دار و شمع ھای خوشبو که فضا را عاشقانه تر کنند
٤- وان آب گرم. (ھتل ھا از ارائه این خدمات به شما خیلی خوشحال خواھند شد)
٥- عطرھای خوشبو و کرم ھای ماساژ
٦- قرص ھای کنترل بارداردی (مگر اینکه بخواھید از ھمان شب اول خانواده خود را گسترش
دھید)
ریلکس باشید و فشار را از خود دور کنید
در ابتدا باید فشار را از روی خود دور کنید. ھر دوی شما روز سختی را پشت سر گذاشته اید
و باید از این به بعد عادت کنید که شب ھا ھم در کنار ھستید و میخواھید از این پس در کنار
یکدیگر زندگی کنید.
لباس ھای عروسی را از تن خود در بیاورید و لباسی بپوشید که در آن راحت ھستید. می
توانید پلاکارت لطفاً مزاحم نشوید را نیز بر روی درب اتاق خود نصب کنید تا کسی مزاحمتان
نشود. درب اتاق را قفل کنید و بنشینید در کمال آرامش در مورد روزی که گذشت با ھم
صحبت کنید. نکات جالبی که اتفاق افتاده را با ھم در میان بگذارید و بگویید که چه چیزی بیش
از پیش در ذھنتان باقی خواھد ماند. ھمچنین می توانید یک ھدیه کوچک شب عروسی تھیه
کنید و به یکدیگر بدھید. اگر ھم قرار است که صبح به پرواز برسید به یکی از بستگانتان
بسپارید تا صبح شما را بیدار کند.
زمانی که فشار و استرس روزانه از شما دور شد، می توانید صحنه را قدری صمیمانه تر و
نزدیک تر کنید. می توانید از جکوزی یا وان استفاده کنید. این کار آرامش بیشتری به ھردوی
شما می دھد. بعد ھم یکدیگر را ماساژ دھید تا ھم آرامش بیشتری پیدا کنید و ھم ارتباط
بھتری با ھم برقرا کنید و ھم تحریک شوید.
حرف و حرف و حرف بزنید
با ھم حرف بزنید. موسیقی، لباس زیر جذاب، و شمع می توانند خیلی کمک کنند، اما ھیچ
چیز نمی تواند به اندازه صحبت کردن شما دو نفر را تحریک کند. حتی بوسیدن ھم پس از
حرف زدن به وقوع می پیوندد. افرادی که فوراً وارد تخت خواب می شوند و اینگونه به گرمای
لحظه پاسخ می دھند کمتر به آن صمیمیتی می رسند که پس از حرف زدن و مطلع کردن
یکدیگر از تمایلاتشان پدید می آید.
زمانیکه نوبت به صحبت کردن در مورد صمیمیت جن سی می رسد، ناشی گری یکی از
بزرگترین شکاف ھایی است که زوجین را از یکدیگر جدا می کند؛ اگر شما دو نفر تا کنون
ننشسته اید و حرف بزنید الآن موقع انجام این کار است. ھیچ کس نمی تواند به شما یاد
بدھد که چگونه باید با ھم رابطه جن سی برقرار کنید و یا چگونه با ھم صمیمی تر شوید چرا
که این امر مانند اثر انگشت در مورد ھر فردی متفاوت است. یک گفتگوی کوتاه در این مورد
می تواند خیلی از موانع و مشکلات را از سر راه بردارد.
در مورد تمایلات و خواست ھای خود با یکدیگر صحبت کنید. این امر که شما در مورد رساندن
یکدیگر به اوج لذت احساس مسئولیت می کنید، می تواند باز ھم شما دو نفر را بیش از پیش
به یکدیگر نزدیک کند، و اگر بتوانید در مورد "چگونه" و "کدام قسمت" ھم با ھم حرف بزنید،
این امر می تواند لذت جن سی شما دو نفر را بیشتر کند.
بسیاری از آقایونی که تجربه بیشتری نسبت به ھمسرانشان دارند اظھار می دارند که خانم
به این دلیل که خیلی خجالتی و مضطرب، است شب زفاف را خراب می کند. چون شما
ھمسر او ھستید، پس این وظیفه شماست که او را درک کرده و با ملاحظه و محتاطانه رفتار
کنید. اینگونه به قضیه نگاه کنید: این آسان ترین کار در دنیا نیست که لباس ھایتان را در
بیاورید و با مردی که خوب شاید کمی غریبه باشد یک رابطه جن سی آتشین داشته باشید.
او فقط در حال شناختن بھتر شماست. ادراک ھای ابتدایی او را به منزله نوعی عدم پذیرش
نگذارید. مربوط به شما نیست، مربوط به اوست و شما باید کاملاً این مطلب را درک کنید و با
او در مورد این مطلب حرف بزنید و کاری کنید که او احساس راحتی و آرامش پیدا کند.
این امر در مورد خانم ھا ھم صدق می کند. اگر می خواھید ھمسرتان کاری انجام دھد و یا از
انجام کاری دست بردارد به او بگویید. انتظار نداشته باشید که او از روی حالت صورتتان بفھمد
که چه چیزی در ذھن دارید. اگر شما یاد نگیرید که در تخت خواب به جای خودتان صحبت
کنید، ھمسرتان تصور می کند که ھمه چیز خوب و روبه راه است. شاید اینطور نباشد! به
ھمین دلیل باید او را بدون اینکه توھینی متوجھش باشد، آموزش دھید. صمیمیت و رابطه جن
سی در سایه ی رضایت و لذت معنا پیدا می کنند. ھر چقدر بیشتر با ھم صحبت کنید، رویھم
رفته لذت بیشتری ھم خواھید برد.
ھمه چیز به رابطه جن سی ختم نمی شود
بسیاری از زوج ھا اظھار می دارند که شب اول با ھم رابطه جن سی نداشته اند. خوب به ھر
حال این مورد اصلاً بد نیست. خودتان را در نظر بگیرید که ماھھا برای این روز برنامه ریزی کرده
اید و ترتیب کارھای مختلف را داده اید، و خودتان را برای بزرگترین روز زندگیتان آماده کرده اید.
سنت ھای بیشمار، صورتحساب ھای بیشماری را برای پرداخت کردن به شما تحمیل می
کنند. به ھر حال بسیری از افراد احساس خستگی شدیدی می کنند و فقط می خواھند آرام
بوده و در کنار ھم باشند.
می توانید از سایر انواع نزدیکی ھا، مانند:حرف زدن، لمس کردن، در آغوش گرفتن، بوسیدن،
ماساژ دادن و در آغوش گرفتن استفاده کرده و لذت ببرید. به خاطر داشته باشید که لذات جن
سی را می توان از راھھای دیگر نیز نشان داد.
به خصوص برای خانم ھا، معاشقه فقط به رابطه جن سی ختم نمی شود. اگر احساس می
کنید که آمادگی انجام رابطه جن سی را ندارید، در آغوش گرفتن، بوسیدن و نوازش کردن ھم
می توانند جایگزین ھای مناسبی برای آن باشند. بنابراین چه در شب عروسی با ھم رابطه
جن سی برقرار کردید چه کار به این مرحله ختم نشد، فقط باید مطمئن شوید که ھمدیگر را
محکم در آغوش گرفته و احساساتتان را به یکدیگر انتقال می دھید. چند کار کوچک است که
می توانید انجام دھید؛
به چشم ھای ھم نگاه کنید و بگویید: "دوستت دارم" بھترین زمان برای اعتراف به این موضوع
که شریکتان را دوست می دارید، زمانی است که در صمیمیت کامل به سر میبرید و یا در
حین برقراری رابطه جن سی ھستید. اگر در این لحظه بتوانید با ھم ارتباط برقرار کنید، ھر
زمان دیگری ھم می توانید! ارتباط چشمی صمیمت را تشدید می کند چراکه حاوی این پیام
است که شما دو نفر برای ھم اھمیت قائل ھستید.
ھیچ گزینه صحیح و یا غلطی وجود ندارد
رابطخ جن سی چیزی نیست که در شما استرس ایجاد کند. شاید کتاب ھای بیشماری در
این زمنیه نوشته شده باشند که چگونه می توانید این کار را انجام دھید، اما ھمه چیز به
میزان صمیمیت دو طرف بستگی دارد. نگران نباشید که آنرا حتماً به شیوه صحیح انجام دھید،
برای شروع فقط اجازه دھید که ھمه چیز خیلی طبیعی آغاز گردد و حتم داشته باشید که از
صمیمت ایجاد شده لذت خواھید برد. اگر بیشتر پیش رفتید که چه بھتر!
اصلاً نگران نباشید که چرا ھمه چیز آنطور که باید پیش نرفت. شما برای تمرین کردن ھزاران
شب دیگر را نیز در اختیار دارید. شاید اکثر زوج ھا شب اول ناشیانه نسبت به ھم برخورد کنند
چراکه گامی به سوی برداشتن کلیه مرزھاست. به خودتان وقت بیشتری بدھید تا باز ھم
یکدیگر را بھتر درک کنید و متوجه شوید که دفعه آینده چگونه می توایند آنرا بھتر انجام دھید .