تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - شباھت ھا و تفاوتھای دختر و پسر
جمعه 27 آبان 1390

شباھت ھا و تفاوتھای دختر و پسر

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

شباھت ھا و تفاوتھای دختر و پسر


پژوھش ھای به عمل آمده نشان می دھد، که با ثبات ترین ازدواج ھا آن است که زن وشوھر بیش
ترین شباھت ھا را با ھم داشته باشند. میزان بی ثباتی و طلاق در زوجین شبیه ھم کم مشاھده می
شود. بعضی از روانشناسان شباھت ھای بین زوجین را در حکم سپرده بانکی مشترک تلقی کرده و
اشاره می کنند اگر میزان سپرده بانکی شما بیشتر باشد در مقابل بحران اقتصادی و اجتماعی بھتر
می توانید مقاومت و احساس امنیت کنید. در غیر این صورت دچار مشکل می شوند. این تشبیه نشان
می دھد ھر چه قدر میزان تشابه بین زوجین بیشتر باشد کمتر دچار بحران می شوند .
- ھوش : اگر ھوش زن وشوھر به یک اندازه باشد رابطه ی زناشویی آنان با گرفتاری کم تری روبرو می
شود .
- ارزش ه ا: لازم است که زن وشوھر به بسیاری از ارزش ھا وحدت نظر داشته باشند. مثلاٌ: مھم
است زن و شوھر از نظر معنوی و یا درک اقتصادی اختلاف نظر زیادی نداشته باشند .
- علائق : اگر زن وشوھر در بسیاری از زمینه ھا علائق مشترک داشته باشند زندگی به کامشان
شیرین خواھد شد .
بعضی از روانشناسان شباھت ھای بین زوجین را در حکم سپرده بانکی مشترک تلقی کرده و اشاره
می کنند اگر میزان سپرده بانکی شما بیشتر باشد در مقابل بحران اقتصادی و اجتماعی بھتر می
توانید مقاومت و احساس امنیت کنید. در غیر این صورت دچار مشکل می شوند .