تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - درباره جنس مخالفتان مطالعه کنید
جمعه 27 آبان 1390

درباره جنس مخالفتان مطالعه کنید

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

درباره جنس مخالفتان مطالعه کنید

- قسمتی از وقت آزادتان را به مطالعه درباره جنسمخالفتان بگذارید تا به نکات
جالبی در مورد نوع تفکر و رفتار آنان دست یابید .
- در کلاسھای که به شما طرز زندگی با ھمسرتان را میآموزند شرکت کنید
- یک مھمانی با شرکت دوستانتان ھم ردیف دانشگاھیتان ترتیب دھید و در آن
مھمانی با مجردھا برخورد بسیار خوب و در عین حال تعریف شدهای داشته باشید .
- اگر ھم اکنون شخص خاصی در زندگیتان وجود ندارد از مادرتان بخواھید تا با
ھمفکری ھا و تجارب خودش در این زمینه شما را یاری دھد تا بتوانید در آینده بھترین
تصمیم گیریھا را داشته باشید.
- در سخنرانیھا با موضوعات متفاوت خصوصا آنھایی که در رابطه با زندگی زناشویی
است حاضر شوید
- با تورھای سیاحتی به سفر بروید و توجھتان را به چیزھایی فراتر از مسائل مورد
علاقه تان متمرکز نمایید
- عضو یک کلاس موسیقی شوید ( ھر سازی که خودتان میپسندید ) و مکان و زمان
مشخصی را برای نواختن ساز انتخاب نمایید توجه داشته باشید که موسیقی تاثیر
شگرفی بر روی صیقل دادن احساسات درونی تان دارد
- ھنر ظریف ارتباط منطقی و سالم با دیگران را بیاموزید. این ھنر بسیار آسانتر از آن
است که شما میاندیشید
- در برنامه ھایی که مربوط به جوانان میشود حضور فعال داشته باشید
- در مھمانیھای خانوادگی شرکت کنید و به روابط دیگران توجه کنید انسانھا آینه
یکدیگرند و شما میتوانید الگوی یک رابطه سالم را از روابط اطرافیانتان برداشت
کنید و به یک نتیجه فوق العاده برسید .
- برای کارھایی که باید در طول روز انجام دھید برنامه ریزی مخصوصی داشته باشید
توجه داشته باشید که برنامه ریزی منظم داشتن در زندگی اصل اول موفقیت انسان
در ھر زمینه است.
- ھمیشه راستگو و درستکار باشید تا بتوانید در میان مردم اعتبار کسب کنید .
- وقتی با عشق زندگیتان برخورد میکنید دستپاچه نشوید . چون در اینصورت نمی
توانید آنطور که شایسته است عشقتان را به وی نشان دھید و پیش از اینکه در
موقعیت یک رابطه جدی قرار بگیرید بھتر است ابتدا طرز چگونه عاشقی کردن را
بیاموزید .
http://www.seemorgh.com : منبع