تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - فاصله سنی در ازدواج چقدر مھم است ؟
جمعه 27 آبان 1390

فاصله سنی در ازدواج چقدر مھم است ؟

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

فاصله سنی در ازدواج چقدر مھم است ؟


چه كنیم كه خانواده ای با دوام و مستحكم داشته باشیم ؟

این سئوالی اساسی است كه ھر جوانی در آستانه ازدواج مصمم به یافتن پاسخ آن است ، گرچه
پاسخگویی به آن بعد از ازدواج ھم دارای اھمیت است . جالب است كه بدانیم جواب شرع ، عقل ،
علم و عرف به این سؤال یكسان است . و آن یك كلمه یعنی " كفو ھمدیگر بودن " است . كفو ھم
بودن دو ھمسر یعنی تناسب ، ھمشأنی و ھمطرازی و در اصطلاح عرف یعنی با ھم جور بودن .
ازدواج پیوند بین دو انسان و دو خانواده است كه اجزاء اصلی و اساسی آن ، زن و مرد می باشند و
ھر قدر بین این اجزاء و عناصر ھماھنگی ، تناسب و سنخیت بیشتری باشد . آن پیوند استوارتر ،
مستحكم تر، پرثمرتر و لذت بخش تر خواھد بود . و به تعبیری سنخیت و ھمتایی سبب جذب و پیوند
است . به عكس ، ھر چه این تناسب و ھماھنگی كمتر باشد ، زندگی سست تر، تلخ تر، كم ثمرتر و
ناپایدارتر خواھد بود علم و تجربه گویای آن است كه علت اساسی بیشتر ناھنجاری ھا و ناسازگاری
ھای زندگی زناشویی ، عدم تناسب و ناھماھنگی بین زن و شوھر است ، بنابراین شناخت اموری
كه موجب ھماھنگی و تناسب بین زوجین است ضروری و لازم میباشد و به ھیچ وجه نباید این
مسئله را به بعد از ازدواج موكول كرد . یكی از امور مسئله تناسب و ھماھنگی در سن زوجین است .
در مطلب ذیل ابعاد مسئله مورد نظر از دیدگاه علم و عرف مورد بررسی قرار گرفته است:
٣ سال در نظر گرفت. البته این بدان معنا نیست - فاصله سنی مناسب میان زن و شوھر را می توان ٤
كه اگر یكی دو سال به این سنین افزوده و یا از آن كاسته شود ، حتماً نباید ازدواجی انجام گیرد .
شاید بتوان گفت كه اگر تمام زمینه ھا بررسی شده باشد و مشكل خاصی دیده نشود ، می توان
- فاصله سنی را به دیده اغماض نگریست ، ولی در عین حال بھترین و مناسب ترین فاصله سنی ٤
٣ سال است . طبیعی است كه اگر سایر شرایط ، مناسب نباشد ، باز ھم ازدواج نمیتواند موفق
باشد .
١٣ سال و سال ،١٥ ،٢٠ ، بارھا با خانواده ھایی مواجه می شویم كه فاصله سنی زوجین حتی به ٢٥
ھای بین این ارقام بالغ می شود و با یكدیگر مشكلات عدیده ای دارند . ما دراینجا به بررسی معایب
ازدواج ھایی می پردازیم كه فاصله سنی بین زن و شوھر در آنھا زیاد است .
١- مشكل عدم درك مطلوب یكدیگر
وجود فاصله سنی زیاد موجب آن می شود كه زن و شوھر نتوانند به خوبی یكدیگر را درك نمایند . فردی
با داشتن بیست سال سن بیشتر ، طبیعی است كه می تواند از تجارب بیشتری برخوردار باشد یا
لااقل می تواند چنین احساسی داشته باشد . لذا این مسئله زمینه ای فراھم می كند كه شخص
ارزش لازم را به نظرات فرد كوچكتر ندھد یا طرف مقابل بیش از اندازه احساس كوچكی نماید و ھمیشه
در حال اضطراب و تشویش باشد و بالاخره از اداره زندگی درمانده شود و ھمین مورد زمینه عدم تفاھم
را به وجود می آورد كه خود سبب پدید آمدن مشكلاتی عظیم در روابط زناشویی خواھد شد. اینان
اغلب در وضع و موقعیتی ھستند كه توافق روحی ندارند و نمی توانند مسائل و مواضع یكدیگر را درك
كنند.
٢- عدم تناسب در تواناییھای جسمی
وقتی كه فاصله سنی بین زن و شوھر زیاد باشد، ھر یك در دوره ای از زندگانی به سر می برند كه به
لحاظ قوت و توان با ھمسر خود تفاوت ھای عمده دارند. مثلاً زنی كه ھفده سال دارد ، در دوران
جوانی به سر می برد و ھمسر او كه در ٣٥ سالگی است، به مرز میان سالی نزدیك شده است. یكی
غالباً فعال است و دیگری زودتر خسته و در اوقاتی منفعل می شود، گاه این خستگی و انفعال از طرف
ھمسر جوان به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار نمیگیرد و به حساب كم كاری گذاشته میشود، یا به
عنوان شانه خالی كردن از زیر بار مسئولیت مطرح می گردد، و وقتی كه با این عنوان طرح مینماید،
طبیعی است كه طرف مقابل احساس ناراحتی می كند و ممكن است این امر عاملی برای برانگیختگی
او شود و در نتیجه محیط امن خانه تبدیل به فضایی ناامن و غیر قابل تحمل شود. در حالی كه مرد قصد
شانه خالی كردن از مسئولیت را ندارد ولی از طرف ھمسرش متھم به تنبلی و بی مسئولیتی می
شود و از آنجا كه در چنین مواردی مرد تنبلی را نمی پذیرد، مجادلاتی در می گیرد.
٣- انعطاف پذیری كمتر فرد بزرگتر
وقتی دو جوان با یكدیگر زندگی می كنند ، به دلیل جوانی انعطاف پذیری بیشتری دارند. فرد در سنین
پایین تر چون نھال جوان است، امكان تغییر فراوانی را دارد. اما درختان ، مجال كمتری برای تغییر باقی
گذاشتهاند.
وقتی كه دو نفر جوان با ھم ازدواج میكنند ، برای دست یافتن به سازگاری تلاش میكنند به نظر
ھمدیگر توجه میكنند و خود را طوری تطبیق میدھند كه مورد پسند دیگری واقع شوند و بدین ترتیب
رضایت طرف مقابل را جلب نمایند، حال آنكه با افزایش سن، انعطاف آدمی كاھش می یابد و ھمین امر
در زندگانی مشترك معضل آفرین است.
٤- پیدا شدن سوءظن
گاه وجود فاصله ھای سنی زیاد باعث می شود كه زوجین سوء ظن ھایی نسبت به یكدیگر پیدا كنند و
ممكن است حتی نتوانند دلایلی ھم برای این گونه افكار ارائه نمایند.
٥- عدم ارضای غرایز
یكی از اھداف ازدواج ، ارضای غرایز است و این خود می تواند عامل مؤثری در تداوم زندگی خانوادگی
باشد. اما در سنین بالا، به لحاظ غریزی افول می نماید، به نحوی كه زوجین نمی توانند موجبات رضایت
یكدیگر را در روابط زناشویی به نحو مطلوب تأمین نمایند و ھمین امر ممكن است موجبات درگیری را
فراھم آورده ، محیط خانواده را متشنج كند. این مسئله در موارد چشمگیری به بروز افسردگی در زنان
جوان می انجامد و در برخی از زنانی كه خویشتندار و باتقوا نباشند، گرایش به انحرافات و لغزشھا دیده
می شود.
٦- امر و نھی پیوسته ی فرد بزرگتر
در چنین خانواده ھایی فرد بزرگتر به دلیل داشتن تجربه، خود را ملزم می داند كه مدام به ھمسر خود
امرو نھی كند و امر و نھی بیش از حد- كه ھمیشه مبتنی بر حق نیست، بلكه سلیقه نیز در آن سخت
مداخله می كند - موجبات ناراحتی ھمسر را فراھم می آورد. فرد بزرگتر احساس می كند كه باید فرد
كوچكتر را تربیت كند و حال آنكه او انتظار دارد كه با ھمسر زندگی كند، نه آنكه ھمسر وی نقش پدر و
مادر را بر عھده گرفته، به امر و نھی و تربیت وی مبادرت نماید. البته زن و شوھر باید برای تكامل
وتعالی یكدیگر تلاش كنند و در مواقع ضروری به امر به معروف و نھی از منكر یكدیگر بپردازند.
٧- كمرویی با ھمسر
یكی از مواردی كه در این گونه خانواده ھا دیده می شود، این است كه فرد كوچكتر دچار نوعی كمرویی
رنج آور است و نمی تواند به راحتی مشكلات خود را با ھمسر خویش در میان بگذارد. لذا حرف ھای
ناگفته در این خانواده ھا بسیار است و مجال مناسبی برای طرح آنھا وجود ندارد. سخنان ناگفته بر دل
فرد رنجیده سنگینی می كند و گاه به فضای بیرون از خانه كشیده شده، برای دیگران مطرح می شود و
این امر مورد قبول و پذیرش فرد بزرگتر نیست. زیرا او فكر می كند كه ھمسرش اسرار خانواده را به
بیرون از خانه برده ، برای این و آن نقل می كند و این خود موجب بروز اختلافات تازه ای می شود و اگر
فرد كوچكتر دردھا را بازگو نكند، آنھا بر روی ھم انباشته شده ، او را افسرده می كند. در حالی كه درد
دل كردن به آرامش فرد كمك می كند و او از این كه ھمسری دارد كه به درد دلھای وی گوش می دھد،
احساس آرامش می كند، زیرا خوب شنیدن درد دلھا بخشی از تسكین آلام است و بدین ترتیب فرد به
پالایش روانی دست می یابد. وجود چنین فضایی در خانواده ضامن سلامت و بھداشت روانی زوجین
است. وجود كمرویی بسیار و رنج آور مانع بیان دردھا شده ، چون تخلیه روانی صورت نمی گیرد،
سلامت روانی فرد كوچكتر در معرض خطر قرار می گیرد. خانم جوانی می گفت: ھمسرم سالھا از من
بزرگتر بود و من ھمیشه با وی رودربایستی داشتم. از وی سؤال شد : تا كی با ھمسرت رودربایستی
داشتی؟ او گفت: تا دو ساعت قبل از مرگ شوھرم.
٨- دادن امتیازات بیش از حد
در این نوع خانواده ھا ، معمولاً مشكل دیگر این است كه فرد بزرگتر برای این كه فرد كوچكتر را جذب
كند و زندگی تداوم یابد، باید مدام به او امتیازاتی بدھد كه وی را به دوام زندگی دلگرم كند. اما ھر كس
قادر نیست كه مدام چنین امتیازاتی بدھد ، زیرا گاه دادن این نوع امتیازھا برای فرد بزرگتر غیر قابل
تحمل و یا غیر ممكن می گردد و بدین ترتیب از انگیزه طرف مقابل برای ادامه زندگی می كاھد. از
سویی طرف كوچكتر كه از نقطه ضعف ھمسر خویش اطلاع یافته درصدد اخذ امتیازھای بیشتری بر می
آید و تقاضاھای فراوان جوانی پر انرژی و توانا ، اختلافات خانواده را تشدید و جو ناامنی را بر خانه
حكمفرما می كند و بدین ترتیب خانواده ای نابسامان شكل می گیرد كه كشمكشھای ناشی از آن، از
ارزش والدین در نزد فرزندان می كاھد و در نتیجه تأثیرات تربیتی آنھا را نیز كاھش می دھد.
٩- ترس و ناامنی
در مواردی ھم دیده می شود كه فرد كوچكتر ، دچار ترس و و حشت می شود و این ھنگامی اتفاق
میافتد كه مرد خانواده از سن و سال بیشتری برخوردار است.
خانمی میگفت با اینكه چند ماھی از مرگ ھمسرش نگذشته بود، و چندان متأثر ھم به نظر
نمیرسید. وقتی از اختلافات خانوادگی و تأثیرات منفی آن بر روی فرزندانش سخن میگفت، به تفاوت
سنی زیاد خود با ھمسرش اشاره كرد و گفت : روزی كه ازدواج كردم سیزده سال بیشتر نداشتم، در
حالی كه شوھرم در آن روزھا سی ساله بود و من از دیدن او سخت دچار وحشت شده ، پیوسته از او
میترسیدم و این ترس و ناامنی تمامی وجودم را پر كرده بود و تا زمان مرگ او نیز وجود داشت، این
ترس شدید ھمه ی آرامش مرا سلب كرده بود.
پس اگر فاصله سنی میان زوجین زیاد نباشد، این گونه ترسھا كمتر دیده میشود.
١٠ - نتایج نامطلوب دیگر
تفاوت سنی زیاد بین زوجین مشكلات دیگری نیز در پی دارد كه در دوره ھای پایانی زندگانی رخ
میدھد و از آن میان می توان به موارد ذیل اشاره كرد:
الف- احساس پشیمانی
در غالب موارد ، این نوع ازدواجھا با پشیمانی ھمراه میشود، زیرا مشكلات فراوان ناشی از این نوع
ازدواجھا به قدری زیاد و غیر قابل تحمل است كه در اكثر موارد موجبات پشیمانی را فراھم می كند.
ب- بروز مشكلات غیر منتظره
پیدایی مشكلات غیر قابل انتظار، پیامد نامطلوب دیگر چنین ازدواج ھایی است. خانمی كه ھمسرش را
از دست داده بود و با او تفاوت سنی زیادی ھم داشت، اظھار می كرد : به دلیل عدم درك یكدیگر،
زندگانی ما سراسر پر ازمشاجره و دعوا بود. او در مورد عاقبت زندگانی اش با ھمسر بزرگتر از خود می
گفت: حالا كه او مرده ، پسر بزرگم مرا رھا نمی كند و پیوسته به من می گوید: بالاخره با آن ھمه دعوا
و جار و جنجالھایی كه به راه می انداختی كاری كردی كه پدرم بمیرد و در واقع تو پدرم را كشتی و من
ھر چه میگویم مرگ پدر به دعواھای ما ربطی ندارد از من نمیپذیرد و با من سر این موضوع درگیری
پیدا كرده است، یعنی تا وقتی كه ھمسرم بود ، با او دعوا میكردیم و حالا پسرم جای او را در دعوا و
مشاجره گرفته است.
ج- جرم زایی فرزندان
مشكل دیگری كه در این گونه ازدواجھا دیده میشود ، این است كه امكان جرم زایی در فرزندان آنھا
بیشتر از مواردی است كه زوجین فاصله سنی مناسبی با یكدیگر دارند.
د- طلاق
معضل دیگری كه گاه در خانواده ھایی كه تفاوت سنی زوجین زیاد است دیده میشود ، مسئله عدم
تحمل یكدیگر و وقوع طلاق است و در نھایت میتوان گفت كه مشكلاتی نظیر عدم درك یكدیگر ،
نداشتن تفاھم ، عدم انعطاف پذیری كافی و عدم ارضای غرایز ، گاه به عنوان موانعی جدی بر سر راه
تداوم زندگی تلقی میشوند و طلاق كه مرگ اجتماع كوچك خانواده است ، رخ میدھد.
توجه
با بررسی سن ازدواج در میان قشرھای مختلف و جوامع گوناگون در مییابیم كه غالبا سن مردان در
جریان ازدواج بیش از زنان است. آلن ژیرار مینویسد : آگاھی ھای جمعیت شناسانه درباره سن
ھمسران به ھنگام ازدواج آموزنده است و میدانیم كه بیشتر اوقات ، افرادی با ھم پیوند زناشویی
میبندند كه از لحاظ سنی به ھم نزدیك باشند. از این رو تناسب سنی را باید به عنوان یك ضریب مھم
ھمسان ھمسری كه در جامعه از اھمیت والایی برخوردار است، در نظر بگیریم.
دیدگاه دینی
از نظر اسلام ازدواج كردن با تفاوت سنی زیاد ، امر نامشروعی نیست و آنچه در سنت پیامبر دیده
میشود، حكایت از مشروعیت این نوع ازدواج دارد. كمالات پیامبر به عنوان انسانی كامل به حدی بود
كه به خوبی با حضرت خدیجه (س) زندگانی كرد و در آن زندگانی معضلی به خاطر تفاوت سن و سال
دیده نمیشد و از سوی دیگر خدیجه (س) نیز زنی با كمال و بی نظیر بود. تمامی ثروت فراوان خود را
در راه تبلیغ اسلام صرف نمود و اولین زنی بود كه به پیامبر ایمان آورد، در شعب ابیطالب با دیدن تمامی
مشقتھا، به دلیل علاقه ای كه به اسلام و پیامبر داشت، ھمه آنھا را تحمل كرد و فاطمه (س) را
برای پیامبر به یادگار گذاشت. پیامبر نیز به عنوان ھمسری باوفا ھر گاه كه نام خدیجه (ع) را میشنید
اشك در چشمان مباركش حلقه میزد، به نحوی كه اطرافیان آن حضرت ، تأثر او را به خوبی حس
میكردند.
نتیجه آن كه فقط كسانی میتوانند در این نوع ازدواج ھا موفق باشند كه از رفتار پیامبر (ص) و خدیجه
(ع) به خوبی متأثر باشند.
در پایان تأكید میكنیم كه ضمن رفع مشكلات چنین خانواده ھایی از طریق مشاور خانواده باید به
دختران و پسرانی كه قصد ازدواج دارند ، آموزش داد كه فاصله سنی بین آنان بین سه یا چھار سال و
حداكثر ھفت سال باشد و این چیزی است كه باید در موقع راھنمایی قبل از ازدواج برای آنان تشریح
نمود تا دریابند كه با فاصله سنی كمتر ، مشكلات كمتری خواھند داشت، مشروط بر این كه به سایر
جنبه ھای لازم برای ازدواج موفق نیز توجه كافی مبذول دارند.
تذكر
شاید یكی از خوانندگان این مطلب شما برادر یا خواھر گرامی باشید كه تفاوت سنی زیاد با ھمسر
خود داشته باشید و ذھن شریفتان مشغول گردد كه این مشكلات در زندگی ما ھم بروز خواھد كرد.
پس چه باید كرد و راه حل چیست؟ نگران نباشید ، زیرا شما با پیامدھای تفاوت سنی زیاد آشنا
شدهاید و با اراده و كسب راھنمایی میتوانید از بروز مشكلات جلوگیری نمایید