تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - كاھش اضطراب ھنگام رابطه جنسی
جمعه 27 آبان 1390

كاھش اضطراب ھنگام رابطه جنسی

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

كاھش اضطراب ھنگام رابطه جنسی


ارتقای مھارت ھا:

یکی از ابتدایی ترین روش ھا، "صحبت کردن" پیرامون رابطه جنسی با شریک زندگیتان می باشد. از
آنھا بپرسید که چه چیزی را بیشتر دوست می دارند و از چه شیوه ھایی قبل، بعد و در ھنگام رابطه
لذت بیشتری می برند. این امکان وجود دارد که پاسخ ھای آنھا برای شما تعجب آور باشد. بسیاری از
"کارھای دوست داشتنی" که شما انجام می دھید، کاملاً طبیعی و ذاتی ھستند و خودتان ھم
متوجه نمی شوید که در حال انجام دادن آنھا ھستید. بنابراین می توانید با خیال راحت بر روی حس
غریزه خود حساب کنید، این حس شما را در شرایط دشوار راھنمایی خواھد کرد. تخلیه احساسی
یکی دیگر از روش ھایی که به واسطه آن می توانید خونسردی خود را در ھنگام برقراری رابطه
جنسی، حفظ کنید این است که از طرف مقابل پیش از شروع رابطه، سؤالاتی مرتبط با سکس
بپرسید. با استفاده از این روش راھھای بیشماری برای لذت دادن به آنھا در پیش رویتان قرار خواھد
گرفت. اگر تا کنون چنین کاری را انجام نداده اید، می توانید مطلب را درست پیش از شروع رابطه
صمیمانه، مطرح کنید. از آنھا سؤال کنید که آیا احساس خوبی دارند؟ بیشتر ترجیح می دھند کدام
قسمت از بدنشان را لمس کنید؟ آیا چیزی ھست که آنھا را اذیت کند و تمایلی به انجام آن نداشته
باشند؟ اگر به آنھا اجازه بدھید که شما را راھنمایی کنند، دیگر دلیلی برای نگرانی باقی نخواھد ماند
و می توانید مطمئن باشید که اشتباھی از جانب شما سر نمی زند. از سوی دیگر به این نکته نیز باید
توجه کنید که شریکتان ھمیشه شما را در مسیر درست ھدایت کرده و به خوبی راھنماییتان می
کند. ایجاد اعتماد به نفس معمولاً مھارت ھای جنسی را می توانید از طریق تجربه موقعیت ھای
جدیدی که در گذشته آنھا را امتحان نکرده اید، بدست آورید. شریک زندگی من ھمیشه کارھایی را
انجام می دھم که دقیقاً ھمان لحظه به ذھنم می رسد؛ اما از آنجایی که او از اعتماد به نفس بالایی
برخوردار است (یا حداقل خوش را اینطور نشان می دھد) من احساس می کنم که او خیلی با تجربه
است. انجام کارھایی که ھمان لحظه به ذھنتان می رسند، فوق العاده است.
انجام تکالیف
سعی کنید در مورد رابطه جنسی و روش ھای ارضای طرف مقابل، مطالب بیشتری مطالعه کنید. در
این زمینه، مجله، روزنامه، سایت ھای اینترنتی، و مقالات مختلف میتوانند مفید واقع شوند. سعی
کنید کتاب ھا و یا مقالاتی در مورد نقاط حساس بدن افراد پیدا کنید تا از سیستم شگفت انگیز بدن
انسان متعجب شوید. تا آنجایی که می توانید در مورد بدن و طریقه لذت دادن به آن مطلب بخوانید.
ھمچنین می توانید فیلم ھای علمی که به این منظور ساخته شده اند را نیز نگاه کنید و ببینید آنھا چه
کاری انجام می دھند. به ھر حال شاید در موقعیت ھای مختلف بتوانید از آموخته ھای خود استفاده
کنید. ھر چه بیشتر مطلب بدانید، بھتر می توانید با این قضیه کنار بیایید.
کپی برداری
البته منظور من این نیست که مرحله ارگاسم را کپی برداری کنید، بلکه بد نیست که از روش ھا و
مھارت ھای دیگران الگو برداری کنید. وانمود کنید که بیش از آن چیزی که ھستید، می دانید. با اتکا به
این روش دیری نخواھد گذشت که متوجه می شوید نھایتاً ھمه چیز مطابق میل شما پیش می رود.
طوری رفتار کنید که گویی یکی از بھترین قھرمانان فیلم ھای بالای ١٨ سال ھستید و به تمام حقه
ھایی که در کتاب ھا نوشته شده است، وارد ھستید.
پس از چندی متوجه می شوید که واقعاً ھمینطور ھم ھست، آنوقت به طور شگفت انگیزی، متعجب
خواھید شد.
توجه کنید
به تنفس کردن آنھا دقت کنید. زمانیکه نفس ھا تند می شوند، معلوم می شود که شما درست در
نقطه حساس قرار دارید و این نقطه دقیقاً ھمان جایی است که باید بیشتر به آن توجه کنید؛ اما
زمانیکه تنفس آنھا آرام می شود، باید بفھمید که در وضعیت نامناسب قرار گرفته اید و در جایی باید
قرار گرفته باشید، نیستید. ھر چقدر بیشتر درگیر رابطه شوید، اضطراب شما بیشتر کاھش پیدا می
کند، و روزی را می بینید که در آن دیگر استرس و اضطراب تبدیل به یک خاطره شده است.
دقت کنید که ھمه دوست دارند احساس خوبی داشته باشند، بنابراین باید مطمئن شوند که شما
ھمه کاری را برای جلب اطمینان و رضایت آنھا انجام می دھید