تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - گفتگو در دوران عقد
جمعه 27 آبان 1390

گفتگو در دوران عقد

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

گفتگو در دوران عقد


یكی از لذت بخش ترین تجربیات زندگی مشترك این است كه حرف مبھمی را بزنید و بدانید كه
ھمسرتان دقیقاً منظور شما را می فھمد.
توانایی در صحبت خودمانی، ایماء و اشاره، نكته پرانی و چشمك زدن و نظایر آن، نشانه ی نزدیكی و
صمیمیت است. گفت و گویی كه پایان خوش دارد نشانه صمیمیت است. طرفین می دانند كه دیگری
چه می گوید و تدریجاً از این كه می توانند آزادانه حرف بزنند و منظور یكدیگر را بفھمند لذت می برند.
اما در ازدواج ھای ناموفق ، لذت گفت و گو در فضای شكایت ھا و گله مندی ھای خشمگینانه و
سوءتفاھم ھا گم می شود و جای اشارات دلنشین ابروھا و چشمك ھای خوشایند را نگاه ھای خیره و
اشارات انتقادی و بھانه گیری ھا و تھدیدھا پر می كند. چه اتفاقی می افتد؟ چرا صحبت ھای دلنشین
از دست می روند؟ مسئله اینجاست كه به مرور شیوه ھای متفاوت صحبت، منافع و چشم اندازھای
متفاوت و سوءتفاھم ھا روی ھم انباشته می شوند و آھنگ دلپذیر صحبت را تغییر می دھند.
برخی از اشخاص نسبت به وضع ظاھر خود حساس ھستند و بعضی دیگر به طرز صحبت خود با سایر
اعضای خانواده حساسیت دارند. اگر با ھمسر خود صحبت می كنید، از توھین، تھمت و سرزنش
و غیره خودداری « لجباز » ،« بی ملاحظه » یا « خودخواه » ،« شلخته » بپرھیزید. از زدن برچسب مانند
كنید.
زن و شوھر ممكن است ھنگام صحبت علی رغم حُسن نیت به بیراھه بروند. به جای صحبت نرم و
ملایم ، با ھم مشاجره كنند و چون یكی از آنھا به قصد سبك كردن فضای سنگین صحبت، به شوخی
حرفی بزند، دیگری چنان واكنش نشان دھد كه انگار در شوخی ھم قصد و شری در كار بوده است. در
این شرایط ھر اقدامی برای تلطیف فضای صحبت، نتیجه معكوس می دھد.
ھم صحبتی زن و شوھر با ھم، برای رشد و بقای احساس صمیمیت آنھا نقش قطعی دارد. متأسفانه
آنھا از مھارت ھای لازم برای گفت و گو با یكدیگر « اغلب » و شاید بتوان گفت « بسیاری از زوج ھا »
برخوردار نیستند و بی آنكه بخواھند گرفتار سوءتفاھم و دلسردی و تكدر خاطر می شوند.
در این جا به چند نمونه از مسائل و مشكلاتی كه بر سر راه گفت و گوی مؤثر ھمسران وجود دارد
اشاره می كنیم:
«. نمی توانم با ھمسرم صادق باشم » : ١- مسئله
بسیاری از اشخاص مدعی ھستند كه نمی توانند با ھمسرشان « نمی توانم خودم باشم » : ٢- مسئله
راحت صحبت كنند، باید احتیاط كنند مبادا حرفی بزنند و ھمسرشان را ناراحت كنند. زنی شكایت می
وقتی به شوھرم حرفی می زنم واكنش بسیار بدی نشان می دھد. باید مواظب باشم، باید » كند كه
«. روی كلماتم فكر كنم
سؤال می تواند آغازگر صحبت و ادامه آن ، و در نھایت اسباب توقف و ناتمام ماندن آن گردد. گاه یك
سؤال دقیق و حساب شده می تواند به گونه ای اعجاب انگیز ھمسر شما را به صحبت تشویق كند.
اما یك پرسش نابھنگام، طعنه آمیز یا بی تناسب می تواند از ادامه صحبت جلوگیری كند.
برای آموختن شیوه ھای جدید صحبت با ھمسر خود،كلمات را با سیاست و با رعایت ھمه جوانب
ادا كنید، سعی كنید لحن خوشایندی داشته باشید. می توانید اگر خواستید یاد صحبت ھای مؤدبانه
روزگار قبل از ازدواج بیفتید. استفاده از این طرز صحبت در مناسبات زناشویی، به خصوص اگر در برخورد
با ھمسر خود لحن انتقاد آمیز دارید، ساده نیست. در این صورت برای ایجاد تغییر باید تلاش بیشتری
كنید. شكستن عادت ھا ساده نیست، اما با یاد گرفتن الگوھای جدید می توانید بدون كنترل و به طیب
خاطر با ھمسرتان حرف بزنید.
به اعتقاد بعضی ھا بلند صحبت كردن ھمسر، « ھمسرم مرتب سر من داد می كشد » : ٣- مسئله
نشانه عصبانیت و حتی ضعف اخلاقی است. در این مورد زن و شوھر می توانند با گفت و گو، مسئله
بلند صحبت كردن را حل كنند. زن یا مردی كه از صدای بلند ھمسرش رنجیده ، باید این احتمال را در
نظر بگیرد كه ممكن است بلند صحبت كردن ھمسرش را اشتباه تفسیر كرده باشد. از سوی دیگر
ھمسر نیز می تواند لحن صدای خود را ملایم تر كند. راه حل بھتر این است كه كسی كه از صدای بلند
ھمسرش ناراحت می شود نسبت به آن حساسیت نشان ندھد. می تواند به ملایمت اعتراض كند، اما
رنجشی به دل نگیرد.
بسیاری از زن « شوھرم فقط به خودش فكر می كند و به صحبت ھای من گوش نمی دھد » : ٤- مسئله
ھا از شوھرانشان انتظار دارند كه از احساسات خودشان حرف بزنند، این موجب می شود كه آنھا
نسبت به شوھرانشان احساس صمیمیت بیشتری كنند. واكنش احساسی زن و مرد نسبت به
فراز و نشیب ھای زندگی، به آنھا احساسی از وحدت و انسجام می بخشد. بسیاری از نویسندگان،
احتیاط در ابراز احساسات از سوی مردھا را یكی از اشكالات عمده آنھا می دانند. بسیاری از زن ھا ھم
شوھرم مثل آھن سرد و خشك است. اگر احساساتش را بروز » : درباره ھمسرشان ھمین نظر را دارند
اما اغلب شوھرھا، احتیاط در ابراز احساسات را دلیل نقص و ضعف نمی «. می داد خیلی بھتر می شد
دانند. مردھا در مقایسه با زن ھا اغلب خویشتن نگری كمتری دارند و احتمالاً به قدر زن ھا از
احساسات خود، آگاه نیستند. مردی كه به احساسات خانمش توجه می كند، نسبت به احساسات
خودش ھم حساس می شود.
مسئله این است كه طرفین « با ھم صحبت می كنیم اما صحبت ما سرد و بی روح است » : ٥- مسئله
موضوعات مورد علاقه یكدیگر را طرح نمی كنند. از آن گذشته طراوت و شادابی گفت و گوھای اوایل
آشنایی، دیگر وجود ندارد و طرفین اقدامی برای جلب نظر یكدیگر صورت نمی دھند. دلیل دیگر این
است كه زن و شوھر نتوانسته اند گفت و گو برای حل مشكلات را از مكالمات خوشایند جدا كنند.
بنابراین وقتی یكی از آنھا با یك تعریف محبت آمیز شروع می كند، دیگری ممكن است فرصت را برای
طرح یكی از گرفتاری ھای خود مناسب بپندارد، در نتیجه گفت و گوی محبت آمیز و لذتبخشكمیاب
می شود.
مقررات و آداب گفت و گو
قانون شماره ١- با ھمسر خود ھماھنگ شوید.
زن و شوھر برای این كه بتوانند با یكدیگر ارتباط سازنده برقرار كنند باید در مسیر صحبت یكدیگر قرار
گیرند، زیرا در بسیاری از مواقع زن و شوھر با آنكه درباره ی موضوع واحدی صحبت می كنند اما روش
صحبت آنھا به قدری متفاوت است كه نمی توانند با ھم ھماھنگ شوند. ممكن است زن یا شوھر قصد
تسكین ناراحتی ھمسر خود را داشته باشد، اما بر شدت ناراحتی او بیفزاید. متأسفانه بسیاری از زوج
ھا در مخابره افكار و احساسات خود به یكدیگر با دشواری روبه رو ھستند. بعضی خواسته ھایشان را
چنان طرح می كنند كه به درك طرف مقابل منجر نمی شود؛ عقاید خود را مبھم طرح می كنند، از طرح
موضوع اصلی طفره می روند ، حاشیه می روند و با این حال خیال می كنند كه ھمسرشان موضوع را
دقیقاً و آن طور كه ھست درك می كند. یكی بیش از حد وارد جزئیات می شود و دیگری به قدری در
كلمات صرفه جویی می كند كه كلامش تفھیم نمی شود و ھر دو بر این باورند كه به تفاھم میان خود
كمك می كنند.
گاه به نظر می رسد كه اصولاً به دو زبان متفاوت حرف می زنند. در این شرایط، ھرگز عجیب نیست كه
زن و شوھر، ھر دو ناراحت شوند، زیرا ھر كدام بی خبر از تفصیر خویش، دیگری را به دیر فھمی و
سرسختی متھم می كند.
توجه داشته باشید كه ھمسر شما با گفت و گوی خود ، گاھی فقط به حمایت شما و گاھی نیز به
راھنمایی ھای عملی شما نیاز دارد، پس باید نسبت به اشاره ھا و احساسات ھمسرتان حساس
باشید تا راه ھای مناسب ارتباط با ھمسرتان را پیدا كنید.
قانون شماره ٢ - با علاقه گوش بدھید.
گاھی اوقات زن شكایت می كند كه شوھرش به حرف ھای او گوش نمی دھد و حال آنكه شوھر در
مقام اعتراض مدعی است كه ھمه حرف ھای او را شنیده است. بررسی ھای به عمل آمده نشان
می دھد كه در این زمینه اختلاف جنسی مشھودی وجود دارد. زن ھا ھنگام گوش كردن با ابراز كلماتی
و تكان دادن سر، به گوینده می فھمانند كه به حرف ھای او گوش می دھند و « عجب » ،« آره » نظیر
حال آن كه مردھا ھنگام گوش دادن بیشتر سكوت می كنند.
گاه شما فراموش می كنید كه گفت و گو مبادله اطلاعات و نقطه نظرھاست. صحبت كردن و جواب
نگرفتن در حكم صحبت با دیوار است. اگر شما ھنگام گوش دادن سكوت اختیار می كنید احتمالاً می
توانید به اشاره كردن و تكان دادن سر، عادت كنید و نشان دھید كه به راستی گوش می دھید و
ھمسرتان را از تردید بیرون آورید.
قانون شماره ٣: از قطع صحبت اجتناب كنید.
قطع صحبت برای كسی كه این كار را می كند احتمالاً طبیعی به نظر می رسد اما ممكن است در
او به حرف ھایم گوش نمی » . كسی كه صحبت او قطع می شود ایجاد نارضایتی و افكار منفی كند
«. دھد، تنھا می خواھد خودش حرف بزند
قطع صحبت ھم مانند سایر عادات ممكن است بخشی از طرز مكالمه اشخاص باشد و برخلاف
برداشت احتمالی كسی كه صحبتش قطع می شود ارتباطی با خود محوری و مخالفت و غیره ندارد. در
اینجا نیز زن و مرد رفتار متفاوتی نشان می دھند. مردھا بیش از زن ھا صحبت را قطع می كنند، اما
قطع صحبت آنھا مشمول زن ھا نیست، یعنی با مردھای دیگر ھم كه صحبت می كنند ھمین سیاست
را دارند. بنابراین زنی كه برای قطع صحبت از سوی ھمسرش دلایل منفی می تراشد باید به خاطر
داشته باشد كه این رفتار ممكن است مربوط به طرز صحبت او باشد. اما با این حال كسی كه صحبت را
قطع می كند باید به انتظار پایان صحبت بپرد و صبر كند. ممكن است مردی با تأنی و با جملات فاصله
دار حرف بزند و زنش كه حاضر جواب و بی قرار است مرتب به میان صحبت پریده، رشته كلام را قطع
كند. در این شرایط ممكن است مرد عصبانی شود و زن را مورد انتقاد قرار دھد. غافل از این كه رفتار
خانم او دلایل عمیق تری دارد.
مردھا در مقایسه با زن ھا اغلب خویشتن نگری كمتری دارند و احتمالاً به قدر زن ھا از احساسات خود،
آگاه نیستند. مردی كه به احساسات خانمش توجه می كند، نسبت به احساسات خودش ھم حساس
می شود.
قانون شماره ٤: ماھرانه سؤال كنید.
سؤال می تواند آغازگر صحبت و ادامه آن ، و در نھایت اسباب توقف و ناتمام ماندن آن گردد. بعضی ھا
طبیعتاً كم حرف ھستند، در برخورد با این اشخاص می باید زمینه صحبت را فراھم نمود. گاه یك سؤال
دقیق و حساب شده می تواند به گونه ای اعجاب انگیز ھمسر شما را به صحبت تشویق كند. اما یك
پرسش نابھنگام، طعنه آمیز یا بی تناسب می تواند از ادامه صحبت جلوگیری كند. در برخی از مواقع،
چرا این » ،«؟ چرا دیشب دیر آمدی » : لحن عتاب انگیز و یا پرخاشگرانه سؤالات مسئله ساز می شود
شروع می شوند تولید اشكال « چرا » در بسیاری از موارد سؤالاتی كه با « ؟ ھمه به خودت رسیده ای
می كنند، علتش این است كه این قبیل سؤالات اغلب مخاطب را در موضع دفاعی قرار می دھد. با
آنكه ممكن است سؤال كننده صرفاً برای كسب اطلاع سؤال كرده و منظور دیگری ھم نداشته باشد،
در شروع یك جمله سؤالی احتمالاً شما نت ھا و خطاب ھای پدر و مادر در « چرا » استفاده از كلمه
چرا دیر كردی؟ » : دوران كودكی را تداعی می كند
شروع می شوند، اغلب بی اعتمادی و یا حتی سوء ظن را تداعی « چرا » از آن گذشته سؤالاتی كه با
چرا » می كند. می توان برای اجتناب از این مشكل ، سؤالات را به شكل دیگری مطرح كرد مثلاً به جای
در این صورت ھمسرتان «؟ مشكلی پیش آمده كه دیر به منزل برگشتی » می توان پرسید «؟ دیر كردی
از این كه شما نگران او ھستید و یا دوست دارید در جریان مشكلات او قرار گیرید خوشحال خواھد شد.
قانون شماره ٥: سیاست و نزاكت به خرج دھید.
شاید در ظاھر رعایت این قانون در روابط زناشویی عجیب به نظر برسد اما در عمل، ھر كس حساسیت
ھایی دارد و حتی نزدیك ترین اشخاص ممكن است احساسات ما را جریحه دار كنند. برخی از اشخاص
نسبت به وضع ظاھر خود حساس ھستند و بعضی دیگر به طرز صحبت خود با سایر اعضای خانواده
حساسیت دارند. اگر با ھمسر خود صحبت می كنید، از توھین، تھمت و سرزنش بپرھیزید. از زدن
و غیره خودداری كنید. این برچسب « لجباز » ،« بی ملاحظه » یا « خودخواه » ،« شلخته » برچسب مانند
ھا با ایجاد تكدر خاطر، فضای حاكم بر گفت و گوی شما را تیره می كند. از مطلق گویی و استفاده از
خودداری كنید. این واژه ھا معمولاً اشتباه ھستند. چون به ندرت « ھمیشه » یا « ھرگز » كلماتی مانند
در انجام كاری كوتاھی « ھمیشه » كارش را درست انجام ندھد و یا « ھرگز » ھمسری پیدا می شود كه
كند.
« تو ھرگز به من كمك نمی كنی » - حرفتان را بزنید و از انتقاد خودداری كنید مثلاً به جای این كه بگویید
.« اگر در شستن ظرف ھا به من كمك كنی بسیار ممنون می شوم » بگویید
ذھن خوانی نكنید، احتمال این كه ذھن خوانی اشتباه باشد، زیاد است و در نتیجه زمینه عصبانیت
ھمسرتان را فراھم می سازید. اگر فكر می كنید كه ھمسرتان از شما دلگیر است بھتر است به او
تا او برای شما توضیح دھد. « احساس می كنم از من دلگیر ھستی » بگویید
صحبت با ھمسر خود، كلمات را با سیاست و با رعایت ھمه جوانب ادا كنید، سعی كنید لحن
خوشایندی داشته باشید. می توانید اگر خواستید یاد صحبت ھای مؤدبانه روزگار قبل از ازدواج بیفتید.
استفاده از این طرز صحبت در مناسبات زناشویی، به خصوص اگر در برخورد با ھمسر خود لحن انتقاد
آمیز دارید.
اگر شنونده صحبت ھای ھمسرتان ھستید این اصول را رعایت كنید
زمینه ھای توافق را پیدا كنید. ببینید با كدام یك از نكات مورد اشاره ھمسرتان موافق ھستید تا در
«. بله قبول دارم كه اخیراً سرم خیلی شلوغ بوده است » نقش مخالف او ظاھر نشوید
مضامین منفی صحبت ھای ھمسرتان را ناشنیده بگیرید، بعید نیست كه ھمسر شما در حالت دلخوری
عصبانیت توجه كنید و انتقادھا و سرزنش ھا را « علت » یا عصبانیت در بیان مسئله مبالغه كند. به
نادیده بگیرید.
فكر » : - مطمئن شوید كه منظور ھمسرتان را درك كرده اید، در غیر این صورت از او سؤال كنید . مثلاً
«؟ می كنم منظور تو این است كه حاضر نیستی دخالت ھای مادرم را تحمل كنی. درست است
ترسی به دل راه ندھید. روابط زناشویی ایجاب می كند كه اگر خواسته و ناخواسته « متأسفم » از گفتن
اسباب تكدر خاطر ھمسرتان را فراھم كرده اید در مقام پوزش برآیید و تأسف خود را به او اطلاع بدھید