تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - گفتنیھا و نگفتنیھای جلسه خواستگاری
جمعه 27 آبان 1390

گفتنیھا و نگفتنیھای جلسه خواستگاری

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

گفتنیھا و نگفتنیھای جلسه خواستگاری


جلسه خواستگاری از جلسات تعیین کننده در زندگی آینده جوانان است . اگر ھدف ما از برگزاری
جلسات خواستگاری به دست آوردن آشنایی اولیه با کسی باشد که قرار است به ھمسری خود
انتخاب کنیم , پس باید برای این جلسه برنامه مشخصی داشته باشیم که ما را به این ھدف برساند .
برخی نکات به شما کمک میکندکه بتوانید با ھدایت بحثھا به ھدفتان که شناخت بیشتر از
خصوصیات طرف مقابل و شناساندن خودتان و خواستهھا و ایدهھای تان به او است موفق تر عمل کنید.
بھتر است از طرح پرسشھای کلی خودداری کنید . پرسشھای کلی اغلب شما را به ھدف نمی
رساند . دریافت پاسخھای کلی در برابر سوالات کلی چشم انداز روشنی به شما نمی دھد و رفتارھا و
ویژگیھا در ابھام باقی میماند . به عنوان یک اصل اساسی , مھم این است که شما ابعاد زندگی و
میزان اھمیت ھر بعد را برای خود سطح بندی کنید . برای مثال وضعیت اقتصادی فرد از ابعادی است که
بر زندگی شما تاثیر میگذارد . نوع نگاه طرف مقابل به زندگی, روابط فردی و اجتماعی , نوع
برخوردھای او با محیط اطراف , جامعه و نزدیکان از اصولی ھستند که باید از طریق سوالات عملی
آنھا را بشناسید . برخی از این سوالات به توصیه کارشناسان به شرح زیر است :
مسئولیت پذیری و انجام وظایف فرد: بھتر است که در این زمینه نپرسیم آیا شما مسئولیت ¨
پذیرید یا نه, ما میتوانیم سوالات دیگری را مطرح کنیم که در نتیجه آن به ھمین شناخت برسیم ؛ برای
مثال : شما در چه تاریخی سرباز شدید ؟ کی به سربازی رفتید ؟
آیا غیبت ھم داشتید؟ آیا در انجام کارھا در خانواده با پدر و مادرتان مشاجراتی داشتید؟ آیا آنھا ¨
کارھایی را به زور از شما میخواستند ؟ رفتار ھمکاران تان با شما چگونه است ؟ ( اغلب افرادی که با
خانواده , ھمکاران و دیگران مشاجره دارند و ناسازگارند , کسانی ھستند که نسبت به انجام وظایف و
مسئولیتھای خود کوتاھی میکنند ) .
ثبات فکری و احساسی فرد : با سوالاتی متوجه شوید که او شغل عوض کرده است ؟ رشته ¨
تحصیلی خود را جا به جا کرده است ؟ آیا با دوستان ھر چند وقت یکبار قطع رابطه میکند ؟ به
تناسب سنش چه چیزی اندوخته ؟ برای مثال یک آقای ٢٧ ساله چه میزان تحصیلات دارد, چه میزان
تخصص دارد و میزان موفقیت او در محیط کاری اش چقدر است ؟
ھمچنین سوال از رابطهھای عاطفی او به طور مشخص مھم است . آیا او خواستگاران دیگری
داشته است یا به خواستگاری دختران دیگر نیز رفته است ؟ تاچه اندازه به رفاقت در چارچوب روابط
خانوادگی وفادار است ؟ این سوالات نوع نگاه او را به روابط عاطفی و ھمچنین میزان پایبندی او را به
تعھدات عاطفی و اخلاقی مشخص میکند .
انعطاف پذیری : این بند ھم بسیار مھم است , ما باید با طرح سوالاتی متوجه بشویم این فرد ¨
چقدر انعطاف پذیر است و میتواند تغییرات را قبول کند .
به این سوال توجه کنید : ما آماده شده ایم که راس ساعت ١٨ به یک مسافرت برویم , ناگھان تلفن
زنگ میزند و یکی از اقوام که از شھرستان آمده , خواھان آدرس دقیق منزل ما است که به میھمانی
ما بیاید, در این ھنگام شماچه کار میکنید ؟
شیوه پاسخگویی به این سوال مھم است نه خود جواب . اگر فرد بگوید :"به آنھا میگوییم برنامه
مسافرت داریم و نمی توانیم در خدمت شما باشیم." نشانه انعطاف ناپذیری است. اگر فرد بگوید :"
به آنھا میگوییم قدمتان روی چشم بفرمایید." این ھم نشانه انعطاف ناپذیری است. درحالی که فرد
منعطف به راهھای دیگر به غیر از بلی یا خیر نیز توجه دارد. برای مثال میگوید:" باید ببینیم سفر ما
چقدر اھمیت دارد؟ آن فامیل کیست؟ ضرورت میھمانی آمدن او چیست؟ اھمیت رفتن به این سفر برای
ما چقدر است؟" یعنی بررسی ھمه جوانب .
تقسیم وظایف و نقش زن و مرد: شما میتوانید با مثالھایی , کارھا و مسئولیتھای خانه را ¨
مطرح کنید و از او بپرسید به نظر شما چه کسی این کارھا را باید انجام دھد . خرید , تصمیم گیری ,
کارھای منزل, نگھداری بچه, ادامه تحصیل, تفریحات و...
مسایل اقتصادی خانواده: این بند ھم باید با سوالات ریز و جزیی ھمراه باشد. برای مثال میزان ¨
خرجی که برای جشن عروسی در نظر دارید و نوع تالار آن را مشخص کنید؟ محل مسکونی چگونه و
کجاست؟ مشترک, شخصی یا اجاره ای است؟ در آمدھای زن و مرد چگونه در خانواده ھزینه
میشود؟ تصمیم گیرنده کیست؟
میزان استقلال یا وابستگی فرد: مثالھایی فرضی بزنید که برای مثال شما دوست دارید در شھر ¨
دیگری زندگی کنید و نظر او را جویا شوید ؟ سوالھای فرضی مطرح کنید که مادر و پدر شما یا پدر و
مادر وی توصیه ای به شما دارند, شما باید چگونه با آنھا برخورد کنید. یا سوالھایی از این قبیل : فکر
میکنید ھر چند روز یکبار باید به خانوادهھایمان یا اقوام خود سر بزنیم ؟
صفات شخصی و روانی: افسردگی, پرخاشگری, اضطراب, وسواس, سوءظن, زودرنجی, کج ¨
خلقی, تنھایی, ترسھا, سابقهھای بستری و درمانی و ... جزو مھم ترین مسایلی است که باید
بررسی شود. بھتر است با نشانهھای این اختلالات آشنا باشید و با سوال و دقت در نشانهھا اگر
مشکلی وجود دارد به آن پی ببرید. ھمچنین صفاتی مانند خسیس بودن(حسابگر), ولخرج بودن(دست
و دل باز), بی خیال بودن(اجتماعی بودن), منزوی و بی علاقه به تفریح بودن(اھل تفکر و مطالعه بودن),
پیگیر بودن(سمج), سھل انگار بودن(سخت گیر نبودن), و...جزو مسایلی است که میتواند با مثالھای
عملیاتی پرسیده شود . برای مثال از او سوال کنید شما بیشتر حسابگر ھستید یا دست و دل باز؟ تا
فرد ھر کدام را انتخاب کرد احساس بدی نداشته باشد .
مسایل اعتقادی و اخلاقی: این سوالات را باید براساس آنچه خود ھستید, طراحی کنید, اگر به ¨
مواردی اعتقاد ندارید, باید با طرح سوالھای متناسب و ریز بررسی کنید که فرد مقابل در این زمینه در
تعارض با شما نباشد.
دوستان: شناسایی دوستان فرد و خصوصیات این دوستان, مسایل زیادی را درباره ھمسر آینده ¨
شما مشخص میکند. سوالاتی مانند اینکه چند تا دوست صمیمی داری؟)تعداد زیاد آن نشانه برونگرا
بودن و تعداد کم آن نشان دھنده حساسیت, زود رنج بودن و درن گرا بودن است.), با کدام دوستت
صمیمی ھستی و او چه خصوصیت .
جالبی دارد؟( پیش بینی اینکه اگر بخواھی در آینده خیلی خوب در کنار آن طاقت بیاوری باید چنین ¨
باشی), با کدام دوستت ارتباط کمتری داری, یا اینکه از او خوشت نمی آید, چه صفاتی دارد؟( مھم از
این نظر که اگر چنین ھستی, در زندگی با این فرد مشکل دار خواھی شد.)
خانواده فرد: سوالات دقیق از خصیصهھای متعدد خانواده و تعلقات آنھا, تحصیلات, فرھنگ, شغل و ¨
فرزندان دیگر خانواده که ازدواج کرده اند و شیوه ارتباط عروسھا و دامادھای آنھا با خانواده و..., ھم
به شناسایی شما نسبت به این خانواده بیشتر کمک میکند .
بیماریھای جسمی, معلولیتھا و... در فرد و خانواده او: این مورد باید مستقیم سوال شود . ¨
خیلیھا در جلسات شناسایی دروغ نمی گویند اما ملزم به این نیستند که مه چیز را بگویند . برای
مثال اگر بپرسید شما بیماری مزمن یا حادی داشته اید؟ جواب صحیح میدھند اما اگر نپرسید ضرورتی
برای توضیح این موارد در خود نمی بینند .
http://www.seemorgh.com : منبع