تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - معیار اصولی و متناسب برای ازدواج
جمعه 27 آبان 1390

معیار اصولی و متناسب برای ازدواج

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

معیار اصولی و متناسب برای ازدواج


كسانی كه در زندگانی خویش درجا می زنند و به فكر پیشرفت نبوده و اھل تغییر و تحول نیستند باید سعی كنند گرد
ھمسری كه با او اختلافات طبقاتی و فرھنگی زیادی دارند نگردند. آموخته ھای طول زندگی را می توان تغییر
داد زیرا ھمه آنھا اكتسابی ھستند و كافی است غلط بودنش به فرد ثابت شود تا میل به تغییر آنھا فزونی یابد ولی
عوامل روان شناختی و ساختاری شخصیت افراد را به سختی می توان تغییر داد.
ضرورت چند نکته :
خانواده ھر دو نفراز نظر فرھنگی و سنت ھای رایج نزدیك به ھم باشند. تا سر حد امكان، تمكن مالی دو خانواده
متناسب با یكدیگر باشد. اگر ھر دو نفر اھل یك شھر نیستند حداقل در سایر زمینه ھا و آداب و رسوم نزدیك به ھم
باشند. دیدگاه ھای دو خانواده از نظر مذھبی – سیاسی – اجتماعی و معاشرت نزدیك به ھم باشند. در خانواده دو
طرف پدرسالاری یا مادرسالاری به صورت مطلق وجود نداشته باشد. تناسب جسمی – شكل – قیافه و اندام ھر دو
نفر به ھم نزدیك باشد تا حدی كه تفاوت ھای موجود خیلی چشمگیر نباشد. از نظر سن و سال متناسب باشند و به
از نظر میزان تحصیلات، اختلاف فاحش نداشته باشند. در انتخاب محل سكونت یا محل .« به ھم بیایند » اصطلاع عامه
كار اختلاف سلیقه نداشته باشند . از نظر طرز تفكر و اندیشه اجتماعی به ھم نزدیك باشند. دیدگاھشان نسبت به
زندگی یكسان باشد. تفاوت ھای شخصیتی و خصوصیت ھای رفتاری فاحشی نداشته باشند. تا آنجا كه مقدور
است بھره ھوشی آنھا نزدیك به ھم باشد. دارای دیدگاه ھای سیاسی گرایش ھای اعتقادی و افق ھای فكری نزدیك
به ھم باشند. ھر دو نفر استقلال رأی داشته باشند؛ یعنی شخصاً در امور زندگی تصمیم بگیرند نه با دھن بینی و
تقلید از دیگران. از نظر تفكرات مذھبی در دو قطب مخالف ھم نباشند كه این مورد بسیار مسئله ساز است. داشتن
اختلافاتی در موارد اشاره شده گرچه زندگی را سخت می كند و امكان تفاھم را به حداقل می رساند ولی به شرطی
كه طرفین اھل تغییر، رشد، تكامل و پیشرفت باشند، ھمزیستی را غیر ممكن نمی سازد. كسانی كه در زندگانی
خویش درجا می زنند و به فكر پیشرفت نبوده و اھل تغییر و تحول نیستند باید سعی كنند گرد ھمسری كه با او
اختلافات طبقاتی و فرھنگی زیادی دارند نگردند. آموخته ھای طول زندگی را می توان تغییر داد زیرا ھمه آنھا
اكتسابی ھستند و كافی است غلط بودنش به فرد ثابت شود تا میل به تغییر آنھا فزونی یابد ولی عوامل روان
شناختی و ساختاری شخصیت افراد را به سختی می توان تغییر داد. تغییر این گونه عوامل و مواردی كه در شخصیت
آدمھاست در صورتی حاصل می شود كه ھر دو طرف قبول كنند وجود تفاوت ھای فاحشمسئله ساز است، پس
شخص باید تغییر كند. این تغییرات نیاز به طول زمان، آموزش علمی، خواستن و به كاربردن تمرینات لازم دارد. تنھا
كافی نیست؛ گذشت آگاھانه در زندگی و پاكسازی ذھن از تعصبات، نقش اساسی در تفاھم و « خواستن »
سازندگی دارد. این ھمه تلاش زمانی ثمربخش است كه عشق و علاقه در میان باشد. عشق و علاقه زمینه ساز
گذشت می شود و نقش مؤثری در میل به تغییر آدمی بازی می كنند. اگر اینھا نباشند ھیچ كس برای ھدفی این
چنین سخت تلاش نمی كند و اگر مھر و محبت باشد و سازندگی ھم در پی آن بیاید، آن وقت زندگی معنای واقعی
اش را پیدا می كند و این مھم نیز میسر نیست مگر به لطف فداكاری ھر دو طرف؛ كه تغییر در یك طرف ھرگز كافی
نبوده و نیست . روش ھای مطالعه برای انتخاب ھمسر روش ھای مطالعه برای انتخاب ھمسر به دو گروه تقسیم
شده است : الف : روش ھای غیرمستقیم در ابتدا برای شناخت فرد مورد نظر باید از افرادی كه با وی در تماس
- ھستند اطلاعات لازم كسب شود . منابع كسب اطلاع به روش غیرمستقیم عبارت اند از: ١- ھمسایگان ٢
خویشاوندان و دوستان خانواده ٣- ھمكاران پدر و مادر و سایر اقوام ٤- محل تحصیل و شغل ٥- ھمكلاس ھا و… معمولاً
كسی كه می خواھد ازدواج كند باید در اطراف و جوانب به تفحص و جستجو بپردازد و درباره خانواده و ھمكاران،
ھمكلاسی ھا و دوستان فرد تحقیق و بررسی كند و از بین افراد ذی صلاح برای تكمیل اطلاعات خود اقدام كند. برای
انتخاب باید در زمینه ھای اجتماعی – فرھنگی – تحصیلات – وضعیت مالی – اخلاق و سن و شغل اطلاعات
لازم كسب شود و فرد از نظر تطبیق وضعیت طرف مقابل با شرایط خودش بررسی ھای كافی به عمل آورد. ب : روش
ھای مستقیم دین اسلام بررسی ھای مستقیم زن و مرد را در صورتی كه قصد ازدواج داشته باشند مجاز دانسته
وقتی خداوند خواستگاری زنی را به دل كسی انداخته باشد » : است. پیغمبر اكرم (ص): در حدیثی فرموده اند
با توجه به مطالب فوق مطالعه حضوری از نظر دیدن و كسب اطلاعات قبل از ازدواج .« مانعی نیست كه او را بنگرد
(اگر ھدف ازدواج باشد، نه كسب لذت) مانعی ندارد