تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - ملاک ھای لازم برای انتخاب ھمسر مورد نظر
جمعه 27 آبان 1390

ملاک ھای لازم برای انتخاب ھمسر مورد نظر

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

ملاک ھای لازم برای انتخاب ھمسر مورد نظر


زیبا باشد در غیر این صورت متوسط و معمولی بوده و چھره عادی و قابل قبول داشته باشد . چھره خیلی زیبا و
خیلی زشت مطرود است . اگر عاشق او ھستید قطع رابطه کنید و رابطه باید توأم با دوست داشتن باشد و نه
عشق ، اگر فرد مرد است ، چھره و جذابیت عادی داشته باشد، کفایت می کند .
مرد باید ھوش بالاتری نسبت به زن داشته باشد، مثلاً ضریب ھوشی مرد ١٢٠ و ضریب ھوشی زن ٨٠ باشد
مشکلی پیش نمی آید. بالعکس آن تولید اشکال می کند . این حالت در مورد جامعه زن سالاری مصداق دارد .
اگر مرد ۵ ٧ سال بزرگتر باشد ، در غیر صورت جز مواردی ، ایجاد اختلاف شدید می کند .
قد ھر دو متناسب باشد و مرد قدی بلند تر داشته باشد و اختلاف خیلی زیاد ، تولید بازخوردھای منفی ایجاد می
کند .
تناسب اندام و چاقی و لاغری باید متناسب باشد و مثلاً مرد بلند قد و چاق با زن کوتاه و لاغر یا زن لاغر و ترکه
ای و بلند قد به مرد کوتاه و چاق نباید ازواج کند .
پس باید خانواده دختر را پسندیده باشد و خانواده دختر نیز پسر را .
دختر باید خانواده پسر را پسندیده باشد و خانواده پسر نیز دختر را .
خانواده ھای دختر و یا پسر باید ھمدیگر را پسندیده باشند. دختر و پسر باید ضمن تماس شش ماھه، به مشاوره
ازدواج دعوت شده و در آنجا نیز مھر تأئید دریافت دارند .
حتماً از یک دین و مذھب باشند.
اختلاف فاحش فرھنگی وجود نداشته باشد .
برای ازدواج لازم نباشد فردا از محل زندگی خود در مکان دورتر به محل فعلی مھاجرت کند در حالی که سال ھا
در آنجا زندگی کرده باشد .
در صورتی که پسر یا دختر اولین فرزند یا آخرین فرزند خانواده باشند . نیازمند دقت بیشتر می باشد . زیرا این دو
فرزند اشکالات خاص خود را دارند.
تحصیلات مرد باید بیشتر از زن باشد یا حداقل مساوی باشند و حالت عکس آن تولید تعارضات خانوادگی می کند.
درآمد اقتصادی مرد بطور حتم و زن احتمالاً در آینده نزدیک قابل افزایش باشد.
شغل ثابت، محل و مکان ثابت ، حقوق و مزایا و مرخصی ثابت و معین در خصوصیات حرفه ای مرد وجود داشته
باشد
وضعیت اقتصادی خانواده دو طرف اختلاف فاحش نداشته باشد.
ازدواج در زمان شروع کار، و یا پایان آن نباید صورت بگیرد.
اطمینان از فقدان رفتارھای انحرافی جنسی در دو طرف کسب شده باشد .
بیماری ناتوان کننده نظیر دیابت، معلولیت، ناشنوایی، نابینایی و انواع فلج و ناتوانی جنسی و سرد مزاجی در دو
طرف وجود نداشته باشد. بیماری مقاربتی نظیر سوزاک، سفیلیس نیز وجود نداشته باشد .
از وجود رفتار و تمایلات و رفتار جنسی از نوع ھموسکچوالیتی ( ھمجنس بازی ) در مرد کسب اطلاع شود
.
اعتماد به نفس بالای واقعی یا معمولی در ھر دو زوج باید وجود داشته باشد .
میزان متعادلی از احساس شک و تردید، اعتماد و عدم اعتماد، امید و نا امیدی و گناه و شرم باید در ھر دو طرف
وجود داشته باشد .
زن اختلال ھیستریک، وسواس، اجبار و غیره نداشته باشد .
در صورت وجود روابط نامشروع و بیمار گونه و انحرافات جنسی دیگر باید از فرد مورد نظر دوری گزید .
احساس مذھبی ، اخلاقی ، سوپرایگو و وجدان اخلاقی در فرد فعال باشد و افراطی و تفریطی نباشد .
در شش ماه آشنایی ، به علایق جنسی ، روانی ، عاطفی ، فکری ، مطالعاتی ، عشقی ، آداب و عدات
روزانه، غذا، تفریح و میھمانی وصله رحم و نظایر آن باید آشنا شد ، توافق کرد و سپس ازدواج نمود .
اختلافات شخصیتی و رفتاری نباید وجود داشته باشد . در غیر این صورت یا باید درمان شود و یا اینکه متارکه
عملی خواھد شد .
علایم خفیف عقب ماندگی ذھنی در ھیچ کدام از آنھا موجود نباشد .
اھل عالم ارجح ھستند . کسانی که پول دوست بوده و بطور مرضی پول جمع می کنند از نظر روانکاوی شخصیت
شایسته ازدواج نمی باشد .
علایم خفیف یا شدید بیماریھای روان پریشی و روان نژندی در ھر دو وجود نداشته باشند .
بیماریھای پوستی غیر قابل بھبود مانند ، پسوریازیس ، جذام و پمفیگوس و نظایر آن وجود نداشته باشد .
دستگاه تناسلی ھر دو سالم باشد و سوراخ اضافه ، انسداد و اختلال در کار بیضه یا واژن و رحم نظایر آن در
کار نباشد .
بیماری روانی خانوادگی و موروثی وجود نداشته باشد .
تجانسگروھای خونی وجود داشته باشد .
مشاوره ژنتیک صورت داده باشند و ھماھنگی ژنتیکی تائید سشده باشد.
به خداوند و فرستادگان آنھا ایمان واقعی داشته باشند .
در صورت وجود اختلال پارانوئیدی ( شک و تردید مرضی ) در ختر یا پسر بایستی سریعاً رابطه را قطع کرد، زیرا
خداوند بزرگ است و فردی را مناسب حال او خواھد رساند .
http://www.iraneziba.com : منبع