تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - میل جنسی
جمعه 27 آبان 1390

میل جنسی

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

میل جنسی


میل جنسی یک احساس کاملاً عادی و طبیعی ھم برای خانم ھا و ھم برای آقایون می
باشد. این میل می تواند در طول زمان دستخوش تغییرات مختلف قرار گرفته و بسته به
شرایط، افزایش و یا کاھش پیدا کند. شاید در رادیو تلویزیون و یا برنامه ھای سینمایی زوج
ھایی را مشاھده کنیم که ظاھراً زندگی عاطفی کامل و تمام عیاری دارند، اما در زندگی
واقعی کمتر شاھد یک چنین روابطی ھستیم. برقراری رابطه جنسی لذت بخش نیز مانند
تمام جنبه ھای دیگر زندگی، نیازمند تلاش است.
ادامه مطلب در توضیحات بیشتر...
میل جنسی یک احساس کاملاً عادی و طبیعی ھم برای خانم ھا و ھم برای آقایون می
باشد. این میل می تواند در طول زمان دستخوش تغییرات مختلف قرار گرفته و بسته به
شرایط، افزایش و یا کاھش پیدا کند. شاید در رادیو تلویزیون و یا برنامه ھای سینمایی زوج
ھایی را مشاھده کنیم که ظاھراً زندگی عاطفی کامل و تمام عیاری دارند، اما در زندگی
واقعی کمتر شاھد یک چنین روابطی ھستیم. برقراری رابطه جنسی لذت بخش نیز مانند
تمام جنبه ھای دیگر زندگی، نیازمند تلاش است. یکی از موضوعاتی که بحث در مورد روابط
جنسی را پیچیده می کند این است که برخی از افراد نگران این مطلب می شوند که چه چیز
"عادی" و چه چیز " غیر عادی" است. اگر یک نگاھی به مجله ھا و روزنامه ھایی که دارید،
بیندازید این امر برایتان اثبات خواھد شد؛ چرا که بیشتر آنھا حاوی مطالبی در مورد روابط
جنسی ھستند. برای درک تغییر در امیال جنسی که در علم پزشکی "لی بیدو" نام دارد، باید
توجه داشت که خواست ھای جنسی ھر فرد و بالطبع ھر زوجی متفاوت می باشد. خواست
ھای جنسی در واکنش نسبت به محرک ھای بیرونی تغییر پیدا می کند؛ به عنوان نمونه می
توان به استرس و مصرف داروھای مختلف اشاره کرد. مانند کلیه رویکرد ھای ارتباطی دیگر،
صحبت کردن در مورد نیازھای جنسی نیز نیازمند مشارکت زبانی ھر دو طرف میباشد. به
عبارت دیگر رابطه جنسی مطبوع، در خارج از بستر شروع می شود. برای بیان تمایلات
جنسی روش ھای گوناگونی وجود دارد. بسیاری از خانم از نوازش کردن، در آغوش کشیده
شدن، مالش کمر، و بوسیدن لذت می برند. چنین نشانه ھایی در نظر آنھا نشانگر ارزش و
اھمیت است و برایشان از لذت بالایی برخوردار میباشد. خانم ھای دیگر ممکن است خواھان
محرک ھای جنسی دیگری از قبیل اورال جنسی، و آمیزش باشند. زمانیکه ھر دو طرف با ھم
بر سر نوع فعالیت جنسی به توافق رسیدند، آنوقت نیم بیشتر مشکلاتشان حل خواھد شد.
اگر یکی از آنھا خواھان نوع خاصی واکنش جنسی باشد که با خواست دیگری مطابقت
نداشته باشد، آنوقت مشکلات بسیار زیادی در رابطه آنھا بوجود خواھد آمد. گاھی اوقات یکی
از طرفین تمایل به برقراری رابطه جنسی بیشتری نسبت به طرف دیگر دارد و ھمین امر باعث
وارد شدن تنش بیش از اندازه ای به زندگی ھر دو نفر می شود. ھمه ما به خوبی می دانیم
که شھوت جنسی در خانمھا و آقایون به یک اندازه نیست. برای نمونه می توان گفت که ھر
دو جنس دارای ھورمون ھایی با نام تستسترون ھستند که میزان این ھورمون ھا در آقایون به
مراتب بیشتر از خانمھا است. خانم ھا نیز دارای ھورمون ھایی با نام استروژن و پروژستون
می باشند. تستسترون عامل رویش مو در بدن و صورت بوده و ھمچنین موجب رشد بیشتر
عضلات می شود. این ھورمون در احساسات فرد نیز تاثیر می گذارد و حالاتی نظیر
پرخاشگری و میل جنسی را افزایش می دھد. در دوران بلوغ به این دلیل که میزان
تستسترون در بدن پسرھای جوان افزایش پیدا می کند، میل جنسی در آنھا شدت پیدا می
کند. مطمئناً ھمین ھورمون ھا باعث ایجاد تفاوت ھای زیادی در ساختار بدن زنان و مردان می
شوند؛ اما درست نیست که بگوییم: تفاوت ھورمونی منجر به ایجاد مشکلات جنسی می
شود. در اکثر موارد کاھش میل جنسی به دلیل مشکلاتی که در رابطه وجود دارد ایجاد
میشود. آقایون معمولاً با عکس، تماشای فیلم ھای رابطه جنسی و نگاه کردن به خانمی که
از نظرشان جذاب است، تحریک می شوند. از سوی دیگر خانم ھا با شنیدن حرف ھای تحریک
کننده ، احساسات صمیمانه، و ابزار علاقه نظیر بوسیدن و نوازش کردن تحریک می شوند. ھر
دو طرف باید در فضایی به دور از ھر گونه خشونت و تھدید در مورد تفاوت ھای یکدیگر با ھم
صحبت کنند تا بتوانند مشکلاتشان را حل نمایند. اولین و مھمترین گام برای رفع مشکل
جنسی این است که به شریک خود بگویید چه چیزی را بیشتر دوست می دارید و چه چیز
سبب می شود که بیشتر تحریک شوید. عده زیادی از خانم ھا به توافق اعلام می کنند که
مراحل جنسی که در فیلم ھا نشان داده می شود، حالت "عادی" ندارد. این در حالی است
که آقایون اغلب با تماشای صحنه ھای محرک فیلم ھا و یا عکس ھای مجله ھا تحریک می
شوند. زندگی واقعی به آن اندازه ای که در فیلم ھا به تصویر کشیده می شود، فریبنده و
ھوس ران نیست. برخوردھای جنسی در فیلم ھا، بیشتر برگرفته از خیال است و از واقعیت،
فاصله زیادی دارد. بیشتر خانم ھا ناراحتی خود را با ھمسرشان در میان گذاشته و در مورد آن
با یکدیگر صحبت می کنند. مشکل اساسی زمانی بوجود می اید که یکی از زوجین به دیگری
بگوید: "من دوست داشتم تو بیشتر شبیه به ستاره آن فیلم بودی." این امر لطمه فراوانی را
به طرف مقابل وارد می آورد و این امکان وجود دارد که عزت نفس و اعتماد به نفسش را از
دست بدھد. بھتر است به جای عبارت بالا، از جمله ای شبیه به این استفاده کنید: "من
دوست دارم در زمان معاشقه چیزھای دیگری را نیز امتحان کنیم. خیلی خوب می شد اگر
می توانستیم --- ." بھتر است که بحث پیرامون این مطالب را در بیرون از رخت خواب انجام
دھید. اگر شریک شما خجالت می کشد که در مورد مسائل جنسی با شما صحبت کند، نباید
او را تھدید و یا مسخره کنید. ھمانطور که در ذیل توضیح می دھیم، کتاب ھای مختلفی وجود
دارند که میتوانند در این زمینه به شما کمک کنند. شرایط مختلفی وجود دارند که می توانند
منجر به کاھش میل جنسی شوند. یک عبارت رایج می گوید: "ذھن، قوی ترین و مھمترین
اندام جنسی است." به این معنا که احساسات ما نقش بسیار مھمی را در زندگی جنسی
ما بازی می کند. بسیاری از زوج ھا به خوبی می دانند که وجود استرس نیز می تواند میل
جنسی را کاھش دھد. استرس ناشی از مشکلات شغلی و اقتصادی، بیماری یکی از اقوام،
مشکلات ازدواج و موارد دیگر می توانند به راحتی درصد زیادی از میل جنسی را کاھش دھند.
زمانیکه نگران پرداخت قبوض و صورتحساب ھا ھستید، به راحتی قادر نخواھید بود که بر روی
لذت و عشق خود تمرکز کنید. خانم ھا و آقایون در مقابل استرس واکنش یکسانی از خود بروز
نمی دھند. تعداد زیادی از خانم ھا ھنگامیکه در زندگی خود دچار استرس شوند، میل
جنسیشان کاھش پیدا می کند، اما مردھا از رابطه جنسی به عنوان راھی برای کاھش
استرس استفاده می کنند. درک نیازھای متقابل برای حل مشکلات روابط به شدت اھمیت
دارد. زمانیکه زوج ھا در پی حل مشکلات زناشویی خود ھستند، بد نیست که با یک مشاور و
یا رواندرمانگر نیز مشورت کنند. موارد دیگری نیز وجود دارند که موجب تقلیل پیدا کردن امیال
جنسی می شوند. برای مثال وضع حمل و شیردھی سبب ایجاد ناراحتی ھایی در واژن شده
و میزان استروژن را نیز کاھش می دھند. این امر منجر به خشک شدن واژن می شود که
برقراری رابطه جنسی دردناکی را به ھمراه دارد. از این گذشته خانم ھا نقش یک مادر را پیدا
می کند و معمولاً گرفتار کارھای کودک ھستند. ھر چند باید وظایف مادری را به خوبی اجرا
کرد، اما در عین حال باید به خاطر داشت که بچه ھا یک روز بزرگ می شوند و خانه را ترک
می کنند و تنھا کسی که تا ھمیشه در کنار شما باقی می ماند، ھمسرتان است. باید
سعی کنید که رابطه خود را با شوھرتان ترمیم کرده و آنرا پرورش دھید که بخش مھم این کار
در رابطه سالم جنسی خلاصه می شود. یکی از روش ھایی که میتوانید استرس خود را
کاھش دھید این است که از ھمسرتان نیز بخواھید که در کارھای مربوط به کودک شرکت
کرده و در نگھداری از او به شما کمک کند. بیماری ھای قلبی نیز از عوامل دیگر ایجاد
مشکلات جنسی ھستند، چرا که در این حالت بیمار از تقلای زیادی منع می شود. افسردگی
نیز یک عامل مھم دیگر به شمار می رود. انجام ھر گونه فعالیت به ویژه برقراری رابطه جنسی
برای فرد افسرده دشوار می شود. استفاده از دارو، مانند قرص ھای ضد افسردگی و داروھای
کاھش فشار خون نیز می توانند نھایتاً میل جنسی را کاھش دھند. پزشکان به راحتی می
توانند تشخیص دھند که داروھایی که قبلاً استفاده می کردید و یا داروھایی که در حال حاضر
از آنھا استفاده می کنید بر روی تمایلات جنسی شما تاثیر می گذارند و یا خیر. در دوران
یائسگی که خانم ھا تغییرات عمده ای را تجربه می کنند نیز میل جنسی کاھش پیدا می
کند و زنان علاقه خود را به رابطه جنسی از دست می دھند. گاھی اوقات این امر به دلیل
خشک شدن واژن و یا کاھش میزان استروژن و پروژستون می باشد. البته این مشکل نیز با
تزریق کمی ھورمون قابل حل می باشد. البته اگر در این نوع درمان مقداری تسترون به آنھا
تزریق شود، باز ھم این امکان وجود دارد که میل جنسی آنھا تغیر پیدا نکند. نمی توان گفت
که تسترون درمان قطعی کاھش میل جنسی است و حتی دارای تاثیرات جانبی از قبیل:
رشد ناخواسته مو در قسمت ھای مختلف بدن نیز می باشد. مانند تمام درمان ھای دیگر
بھتر است پیش از استفاده از ھر روشی، با پزشک معالج خود مشورت کنید. امروزه مشورت
در مورد مسائل خصوصی مانند رابطه جنسی با پزشکان و مشاوران آنقدر رایج شده که ھیچ
نیازی به خجالت و ناراحتی نیست. ھمانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد، خانم ھا و آقایون
دارای نیازھای جنسی یکسانی نیستند. خانم ھا خودبخود نمی توانند ارگاسم را تجربه کنند
و معمولاً نیاز به تلاش زیادی است. تصورات اشتباه زیادی در مورد ارگاسم خانم ھا وجود دارد
اما چیزی که بیش از ھر امر دیگری رایج است این است که خانم ھا تنھا با مقاربت نمی تواند
به اوج لذت جنسی دست پیدا کنند و اغلب نیاز به محرک خارجی دستی و یا زبانی دارند. در
جامعه ما آموزش ھای کافی در مورد مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان داده نمی شود به
ھمین دلیل پسرھا (و حتی برخی از دخترھا) درک صحیحی از واکنش ھای جنسی بانوان
ندارند. باید به شریکتان آموزش دھید که چگونه شما را به اوج لذت برساند و ھمواره باید در
نظر داشته باشید که ھر کس مسئول به رضایت رساندن خودش می باشد. شاید در ابتدا این
کار کمی دشوار به نظر برسد، اما نھایتاً می بینید که ھمسرتان از آن استقبال کرده و حتی
بیش از پیش تحریک می شود. خانم ھا زمانیکه به ھمراه ھمسر خود به لذت نمی رسند،
اغلب ناامید و دلسرد می شوند. اگر چنین اتفاقی رخ داد، بھتر است در مورد چیزھایی که در
بستر دوست می دارید، با شریک زندگی خود صحبت کنید. مطمئن باشید که این بار نیز
شریکتان خوشحال می شود. ارتباط جنسی باید فضایی را برای لذت، ھم آغوشی، تبادل
احساسات و بروز اھمیت به طرفین ایجاد کند و در مکان و زمانی صورت پذیرد که برای ھر دو
طرف مناسب باشد. زوجین باید با یکدیگر صحبت کرده و طرح لذت خود را بریزند. در یک چنین
حالتی دیگر میل جنسی به عنوان یک مشکل حاد محسوب نمی شود. یک ارتباط طولانی
مدت و شاد، نیازمند سرسپردگی از جانب ھر دو نفر می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر
می توانید با یک مشاور یا روانشناس گفتگو کنید و مشکلات جنسی خود را برطرف نمایید.
http://diamound.mihanblog.com