تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - ناتوانی جنسی
جمعه 27 آبان 1390

ناتوانی جنسی

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

ناتوانی جنسی


(Erectile Dysfunction) Impotence ناتوانی جنسی
در مردان به فقدان نعوظ یا نعوظ (Erectile Dysfunction) Impotence ناتوانی جنسی
ناقص وکوتاه که شخص نتواند عمل مقاربت را تا حد اقناع ادامه دھد گفته می شود .
: Penile Erection نعوظ
عضلات صاف Relaxation باعث شل شدن Sexual Stimulation تحریک جنسی
کورپوس کاورنوزوم وعروق آلت شده وجریان خون آلت افزایش می یابد . در اثر تحریک
نیتریک اکساید از انتھای اعصاب وسلولھای اندوتلیال ازاد شده وگواننیلات No جنسی
می شود واین منجر به cGMP تبدیل به GTP سیکلاز را تحریک میکند و
شده وعضلات شل می شود. G فسفوریلاسیون پروتئین کیناز
: ED اتیولوژی
بیماری عروق قلبی ( نارسایی قلبی ،آترواسکلروز، نارسایی ریوی ، نارسایی کلیوی ،
عوارض جراحی (پروستاتکتومی( وجراحی عروق ، جراحی نخاع ، پیوند کلیه ،
و... ) ، تروما ( آسیب دیسک ، ضایعات نخاعی ) Iumbear sympathectomy
،اختلالات اندوکرین و متابولیک (بیماری ھای ھیپوفیز ،تیروئید ،آدرنال ، دیابت ،
آسیب ھای ، MS) ھیپرپرولاکتینمی ،ھیپوگنادیسم و...) ،اختلالات نورولوژیک یا عصبی
مغزونخاع ،صدمات عروق مغز،نوروپاتی محیطی، نوروپاتی دیابتیک ، ترمورھا ،کم
خونی وخیم ،سیفیلیس و. . . ) ،مشکلات اورولوژیک (فیموزیس ،بیماری پیرونی
،پریاپیسم و...)،
مشکلات افسردگی ، ... ) ، اعتیاد (الکل ، تریاک ، مواد محرک )، داروھا (آنتی
کلینرژیک ھا مانند آتروپین و ھیوسین ،
سایمتدین ،دیگوکسین ، مدرھا ، داروھای ضد افسردگی،استروژن ھا،اوپیوئیدھا،آنتی
ھیپرتانسیوھا مانند آلفا بلاکرھا، بتابلاکرھا، بلاکرھای کانال کلسیم ،داروھای آنتی
سایکوتیک ، متوکلوپرامید و. . . )
: ED تشخیص
بررسی سابقه ی پزشکی وگرفتن تاریخچه ، معاینه ی بالینی جسمی، معاینه ی
در خواب افراد نعوظ دارند)، ) nocturnal penile tumescence روانپزشکی وتست
کلسترول ، BUN،FBS ، کراتینین ، U/A،CBC بررسی ھای آزمایشگاھی مانند
T4 ، T3،FSH ، تستوسترون سرم ،پرولاکتین ، A1c ھموگلوبین LDL ،HDL ، تریگلیسرید
و. . . TSH،
: Tadalafil تادالافیل
ازدسته داروھای مھار کننده ی فسفودی استراز تایپ ٥می باشد . سایر اعضای این
دسته داروھای سیلدنافیل وواردنافیل ھستند .
تائید شد . این دارو به علت ٣٦ ساعت طول اثر به FDA تادالافیل در سال ٢٠٠٣ توسط
مشھوراست . weekend pill
یکی از مزایای تادالافیل نسبت به سیلد نافیل و واردنافیل (طول اثر ٤ تا ٥ ساعت )
طول اثر ٣٦ ساعت آن می باشد .
فرمول تادالافیل:
C22H19N304
فارماکو کینتیکس :
دارو را می توان ھمراه یا بدون غذا مصرف نمود .
دارو ٩٤ PB دارو متغیر است .میزان اتصال به پروتئین Bioavailibility فراھمی زیستی
در صد.
می باشد. CYP3A متابولیسم دارو کبدی واز طریق سیتوکروم 4
١٧ ساعت است. دفع دارو بیشتر از ٦٠ در صد از طریق مدفوع / عمر نیمه ی دارو ٥
وبیش از ٣٠ درصد از طریق ادرار است .
مکانیسم اثر :
از دسته ، Vadanafil واردنافیل ، Tadalafil تادالافیل ، Sildenafil داروھا ی سیلدنافیل
GMP واز تبدیل ( Inhibitors PDE مھار کننده ھای فسفودی استرازتایپ ٥ ھستند ( 5
توسط گوانیلیل سیکلاز در ، cGMP) می شوند cGMP جلوگیری کرده وموجب افزایش
باعث شل شدن cGMP تولید می شود ) افزایش NO اثر تحریک نیتریک اکساید
عضلات
میشود. Erection وعروق الت شده وموجب corpus cavernosum
این داروھا آگونیست گیرنده ھای کلینرژیک ھستند ( پاراسمپاتومیمتیک ) واثر وازکتیو
استیل کولین را تشدید می کنند .
موارد مصرف:
Impotence) Erectile Dysfunction) ١- ناتوانی جنسی
سیلدنافیل در درمان ھیپرتانسیون ) Oulmonary hypertension ٢- ھیپرتانسیون ریوی
می باشد ودر trials clinical ریوی به کار می رود وتادالافیل در فاز ٣بررسی ھای
روزی یکبارمصرف می شود ). Pulmonary artrerial hypertension درمان
در ریه وجود دارد. PDE5/NO در سیستم imbalance در ھیپرتانسیون ریویعدم تعادل
: تداخلات دارویی وموارد اخطار با مھار کننده ھای فسفودی استراز ٥
در کبد متابولیزه می شود ومھار کننده ھای این ایزوآنزیم CYP3A تادالافیل توسط 4
باعث کاھش کلیرانس سیلدنافیل راافزایش می دھند. داروھای P سیتوکروم 450
سایمتیدین ،سیزاپراید ،ایترومایسین ، کتوکونازول و کتوکونازول وایتراکونازول از این
گروه ھستند وغلظت پلاسمایی سیلدنافیل را افزایش می دھند.
مصرف ھمزمان نیترات ھا (به عنوان ضد آنژین صدری ) مانند نیتروگایسیرین ،
ایزوسورباید دی نیترات ،ایزوسورباید مونونیترات ، پنتا اریتریتول تترانیترات ،آمیل نیتریت
وبه عنوان داروی سکس مانند امیل نیتریت ، ایزوبوتیل نیتریت ) با تادالافیل منجر به
افت فشار شدید خون (ھایپوتنشن) وتاکیکاردی رفلکسی وشدیدتر شدن آنژین صدری
عمل می کنند . cGMP وگاھی مرگ می شود . زیرا نیترات ھا از طریق افزایش تولید
سایر تداخلات وموارد اخطار شامل :آلفابلاکرھا (آلفا بلاکرھا ی غیر انتخابی مانند
مانند پرازوسین ، ترازوسین a1blockers فتولامین ، فنوکسی بنزامین وآلفا یک بلاکرھا
، آلفوزوسین ، دوکسازوسین ، مصرف تامسولوسین نسبت به بقیه ھمراه با تادالافیل
آمیو دارون ، St.Johns Wort-( مانند یوھیمبین a2blackers ، بی عارضه تر است
،سوتالون،ایبوتیلتید ،دوفه تیلاید ،پروکایین امید ، دیزوپرامید، کینیدین ،فلوکونازول ،
ووریکونازول، کربامازپین ،کلاریترومایسین ،سیکلوسپورین ، دانازول ، دلاویریدین ،
آتازاناویر ، ) HIV Protease inhibitors، دگزامتازون ، دیلتیازم ،افاویرنز ،اتوسوکسیماید
ایندیناویر ، لوپی ناویر ، نلفیناویر ، ریتوناویر، ساکیناویر) ایزونیازید،لوواستاتین ، داروھای
پایین آورنده ی فشارخون ، نویراپین ،نفازودون ، مترونیدازول ،
گریزئوفولوین،سایرداروھای درمان کنندھی اختلال نعوظ ، فنو باربیتال ، فتی توئین ،
ریفابوتین ، ریامپین ، وراپامیل ، زفیرلوکاست ، الکل .
عوارض جانبی :
در اشخاصی که به تادالافیل حساسیت دارند نباید مصرف شود وعلائم آلرژی شامل
بثورات جلدی ، خارش ، کھیر ، تورم ، گیجی ومشکلات تنفسی می باشد
.سردرد،فلاشینگ ،احتقان بینی ، دیس پیسی، کمردرد،دردھای عضلانی ،درد در
عوارض شبه سرما خوردگی ،تاری دید، Heart burn اندامھا ، اسھال ، سوزش سر دل
Stroke پریاپیسم ، در صورت وجود بیماری قلبی ممکن است آنژین شدیدتر شده و
وحمله ی قلبی ومرگ ایجاد شود ، در مواردی ھم اختلالات کوری ناگھانی وکری
را ھم مھار می کند . PDE ناگھانی گزارش شده است . تادالافیل ایزوفرم 11
راھم مھار می کنند ( این آنزیم در شبکیه است ). PDE سیلدنافیل وواردنافیل 6
رااختصاصی تر مھارمی کند وواردنافیل ھم نسبت به PDE تادالافیل نسبت به بقیه 5
رااختصاصی تر مھار می کند در نتیجه عوارض چشمی وقلبی PDE سیلدنافیل 5
تادالافیل وواردنافیل کمتر از سیلدنافیل می باشد .
عوارض چشمی تادالافیل :
اختلال در دید رنگھا ( اشیاء راآبی دیده یا اختلالبین دید سبز وآبی ایجاد می شود ) ،
nonarteritic ) یا NAION)، تاری دید، التھاب ملتحمه ،افزایش ریزش اشک ، ادم پلک
گزارش شد یکسری NAION در بعضی از اشخاصی که . ischemic optic neuropathy
ریسک فاکتور مانند سن بالای ٥٠ سال ، ھیپرتانسیون ، مصرف سیگار ،بیماری کرونری
ھیپرلیپیدمی ودیابت وجود داشت . ، crowded Disc ، قلب
اشخاص مبتلا به آنژین صدری، آریتمی ، ھیپرتانسیون ، ھیپرتانسیون ،حمله قلبی ،
دیابت ، اختلالات انتومیک آلت ، نارسایی کبد ، زخم ھای معده ودوازدھه ،بیماریھای
ھموراژیک ،بیماریھای خون مثل سیکل سل آنمی ، لوسمس، میلوم مولتیپل
،بیماریھای شبکیه چشم ووجود بیماریھای شبکیه مثل رتینیت پیگمنتوزا در اعضای
خانواده یا از دست دادن بینایی ، دردقفسه سینه ھنگام فعالیت جنسی باید به
پزشک خود اطلاع دھند .
در صورتی که شخصی که تادالافیل مصرف می کند نیاز به عمل جراحی یا جراحی
دنانپزشکی داشته باشد باید مصرف دارورا به دکتر خود اطلاع دھد.
مقدار مصرف :
١٠ میلی گرم تک دوز در طی یک روز نیم ساعت قبل از شروع فعالیت جنسی .در
صورت نیاز می توان دوز دارو را به ٢٠ میلی گرم افزایش یا به ٥ میلی گرم کاھش داد