تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - ناگفته ھا در رابطه زناشویی
جمعه 27 آبان 1390

ناگفته ھا در رابطه زناشویی

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

ناگفته ھا در رابطه زناشویی


میتوانند از یک ارتباط سالم، جذاب و خوب جنسی در طول زندگی مشترک خود بھره ببرند. رضایت جنسی امری
است که در طول زمان و با ھشیاری بسیار زیادی قابل دست یافتن می باشد. این امر نیازمند تعھد،
سرسپردگی، تلاش و ھمکاری ھر دو طرف می باشد. زوجین باید اولین اولویت خود را در تطمیع کردن خواست
ھای دیگری قرار دھند. رشد رابطه جنسی در زندگی زناشویی چیزی جز آشکار کردن خود واقعی افراد نمی باشد.
کمبود صمیمیت زیربنای مشکلات جنسی است. زوجین باید توانایی بیان احساسات و خواست ھای خود را نسبت به
یکدیگر داشته باشند. باید به ھم بگویند که از انجام چه کاری لذت می برند و چه چیز مایه رنجش آنھاست. زن و شوھر
ھایی که از بیان احساسات خود عاجز ھستند نمی توانند در رابطه عشقی خود پیشرفت کنند و ارتباط آنھا در ھمان
مرزھای شھوانی باقی می ماند و فراتر
از آن نخواھد رفت. آنھا ممکن است برای سالیان دراز در ھمان حدود اولیه باقی مانده و ارتباط جنسی خود را ھمیشه با
ترس نپذیرفته شدن ادامه دھند.
درگفتگوھای باز و عاشقانه ھر یک از افراد می تواند به راحتی خواست ھا و نیازھای خود را در راه رسیدن به ارضای
جنسی بی پرده بیان کند. این امر به رابطه شما، انرژی و نیرویی تازه می بخشد و روحیه ای در شما ایجاد می کند که
ھر روز پیش از گذشته طرف خود را بخواھید. بنابراین سعی کنید راھھای متفاوت راضی کردن ھمسر خود را در این نوع
ارتباطات پیدا کنید.
زوج ھایی که در این زمینه موفق ھستند، اگر چندین فرزند ھم داشته باشند باز ھم می توانند به راحتی وقت خاصی را
برای این امر اختصاص دھند حتی اگر فرزندان آنھا بسیار کوچک بوده و نیاز به حمایت و مراقبت بیشتری داشته باشند.
زوج ھای کاردانی که از داشتن س ک س با یکدیگر لذت می برند تا ھشتاد، نود سالگی نیز از ھم خسته نمی شوند.
آنھا تغییراتی که در اندام ھای جنسی شان به دلیل بالا رفتن سن ایجاد می شود را به راحتی می پذیرند. مردھایی
که پا به سن می گذارند شاید در رسیدن به نعوذ و نگه داشتن آن با مشکل مواجه شوند و خانم ھا نیز دچار خشکی
مھبل می شوند. زوج ھای بالغ، که از نظر احساسی به ھم نزدیک بوده و ھمدل می باشند به راحتی می توانند تغییر
در نیازھای یکدیگر را درک کنند. آنھا ھمدیگر را در آغوش می گیرند و عواطفشان را با یکدیگر در میان می گذارند و برای
ھم به منزله قوت قلب ھستند. نیازھا و خواست ھای این دسته از افراد برای طرف مقابل کاملا روشن است.
این راھھا، روش ھای اثبات شده ای برای بازگرداندن علاقه و احساس به زندگی مشترک شما می باشد:
اولویت بندی: برقراری ارتباط جنسی را اولین اولویت خود قرار دھید و ھیچ گاه آنرا به "بعدا" موکول نکنید. اجازه ندھید
حضور بچه ھا و یا مسائل کاری مانع انجام دادن این کار شود.
زمان: برای معاشقه زمان بگذارید یا به عبارت دیگر برای این کار زمان به وجود آورید. بر روی علایق خود تمرکز کنید و
وقت مناسبی را صرف بازسازی اعتماد و علاقه طرف مقابل نسبت به خودتان کنید.
لمس کردن: دست زدن نشان دھنده عشق ورزیدن است. دستھایتان را به دست یکدیگر بسپارید، با ملایمت ھم را در
آغوش بگیرید و ھمدیگر را ببوسید. به ھم به حمام بروید و دوش بگیرید.
عشق: ایجاد فضای رمانتیک، بوسو کنار، و عشوه گری از مواردی ھستند که کیفیت رابطه جنسی را بالا می برند.
بازی: ھیجان داشته باشید، با ھم شوخی کنید و راھھای جدید را در س ک س کشف کنید.
صحبت: احساسات و خواست ھای خود را با یکدیگر در میان بگذارید، در مقابل گفته ھای او از خود واکنش نشان داده و
دوباره از نو خود را نیرومند سازید.
از آن نخواھد رفت. آنھا ممکن است برای سالیان دراز در ھمان حدود اولیه باقی مانده و ارتباط جنسی خود را ھمیشه با
ترس نپذیرفته شدن ادامه دھند.
درگفتگوھای باز و عاشقانه ھر یک از افراد می تواند به راحتی خواست ھا و نیازھای خود را در راه رسیدن به ارضای جنسی
بی پرده بیان کند. این امر به رابطه شما، انرژی و نیرویی تازه می بخشد و روحیه ای در شما ایجاد می کند که ھر روز پیش
از گذشته طرف خود را بخواھید. بنابراین سعی کنید راھھای متفاوت راضی کردن ھمسر خود را در این نوع ارتباطات پیدا کنید.
زوج ھایی که در این زمینه موفق ھستند، اگر چندین فرزند ھم داشته باشند باز ھم می توانند به راحتی وقت خاصی را برای
این امر اختصاص دھند حتی اگر فرزندان آنھا بسیار کوچک بوده و نیاز به حمایت و مراقبت بیشتری داشته باشند.
زوج ھای کاردانی که از داشتن س ک سبا یکدیگر لذت می برند تا ھشتاد، نود سالگی نیز از ھم خسته نمی شوند. آنھا
تغییراتی که در اندام ھای جنسی شان به دلیل بالا رفتن سن ایجاد می شود را به راحتی می پذیرند. مردھایی که پا به
سن می گذارند شاید در رسیدن به نعوذ و نگه داشتن آن با مشکل مواجه شوند و خانم ھا نیز دچار خشکی مھبل می
شوند. زوج ھای بالغ، که از نظر احساسی به ھم نزدیک بوده و ھمدل می باشند به راحتی می توانند تغییر در نیازھای
یکدیگر را درک کنند. آنھا ھمدیگر را در آغسوش می گیرند و عواطفشان را با یکدیگر در میان می گذارند و برای ھم به منزله
قوت قلب ھستند. نیازھا و خواست ھای این دسته از افراد برای طرف مقابل کاملا روشن است