تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - ھفت راز ازدواج موفق
جمعه 27 آبان 1390

ھفت راز ازدواج موفق

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

ھفت راز ازدواج موفق


١) زوج ھای موفق خواسته ھا و انتظارات خود را به صراحت می گویند. زوج ھای موفق قبل از
ازدواج، توقعاتی كه از یكدیگر دارند مطرح می كنند، اگر توافق اساسی با ھم ندارند (برای مثال مرد
فرزند می خواھد ولی خانم مخالف است)، می توانند به شروع و یا خاتمه ازدواج به طور جدی فكر
كنند. بعد از ازدواج، زوج ھای موفق به طور منظم در مورد توقعات و انتظاراتشان با ھم صحبت می
كنند و اگر اختلافی پیش آمد، آن را به زمان دیگری موكول می كنند تا ھمدیگر را درك كنند و به
توافق برسند.
٢) زوج ھای موفق فردیت خود را حفظ می كنند. بعد از ازدواج استقلال زوج ھا كم می شود اگر
افراد فرزند داشته باشند روز به روز وابستگی بیشتر می شود و گاھی افراد احساس خستگی می
كنند. زوج ھای موفق می دانند حتی اگر به ھم علاقه داشته باشند، گاھی احساس خستگی می
كنند. آنان یكدیگر را تشویق می كنند تا ھمیشه"ما" نباشند و زمانی ھم برای "خود" داشته باشند
و به كارھای مورد علاقه خود بپردازند.بدین ترتیب زوج فردیت خود را حفظ می كند و زندگی ، شاداب
می شود.
٣) زوج ھای موفق ھمدیگر را مركز توجه قرار می دھند. آنان ھمدیگر را دست كم نمی گیرند و
ھمیشه به فكر خوشبختی ھمسر خود و خانواده ھستند. معمولاً افراد چند سال پس از ازدواج
مانند سال ھای اول به ھم توجه نمی كنند. ولی زوج ھای موفق، كارھای كوچك نظیر اولویت قرار
دادن نیازھا و كارھای ھمسر و كارھای بزرگ نظیر احترام و گوش كردن به حرف ھای ھم را مدنظر
قرار می دھند. ازدواج دریای تغییرات است. شما اغلب فراموش می كنید ھمسرتان مھم است و به
او توجه نمی كنید. درعوض به كار، سرگرمی و دوستان اھمیت می دھید ولی زوج ھای موفق
ھمدیگر را مركز توجه قرار می دھند.
٤) زوج ھای موفق روش ھای حل اختلاف را می آموزند. "جان گاتمن" روانشناس كه ٢٠ سال
زندگی زوج ھا را مطالعه كرده، عامل اصلی موفقیت یا شكست ازدواج را توانایی، یا عدم توانایی
حل اختلافات می داند. حتی اگر ھمسرتان و شما كاملاً با ھم یكی باشید ، گاھی با نظر ھم
موافق نیستید و این مخالفت باعث ناراحتی می شود. نباید به اعتیاد، خشونت و ... رو بیاورید. اگر
خواسته شما و ھمسرتان با ھم فرق دارد، باید آن را حل كنید. زوج ھای موفق با ھم صحبت می
كنند، حتی اگر احساس بدی نسبت به ھم دارند. آنان در مورد اختلافات و مخالفت ھا با ھم مذاكره
می كنند تا به نتیجه عادلانه برسند. آنان از یكدیگر حمایت می كنند و غُر نمی زنند. آنان می پذیرند
در مواردی عشق ، برتر از پیروزی است.
٥) زوج ھای موفق با ھم رشد می كنند. مسلماً فردی كه امروز با او ازدواج می كنید، ١٠ سال آینده
متفاوت خواھد بود. شما ھر دو تغییر می كنید. به ویژه در شرایط سخت زندگی مانند از دست دادن
والدین . زوج ھای موفق می دانند كه یكی یا ھر دو در طول زندگی تغییر می كنند و قواعد عوض
می شود. پس لازم است تغییر كنید تا بتوانید روابط در حال تغییر را عوض كنید.
٦) زوج ھای موفق برای حفظ روابط می كوشند. زوج ھای موفق به طور منظم وضعیت زندگی خود
را بررسی كرده و با ھم صحبت می كنند تا از شادی و رضایت ھر دو از زندگی مشترك مطمئن
شوند. اگر یكی ، یا ھر دو شما از زندگی مشترك ناراضی ھستید، مشكلتان را حل كنید.
٧) از مراجعه به مشاور خجالت نكشید. زوج ھای موفق قبل از مراجعه به مشاور، سند طلاق را
امضا نمی كنند. آنان می كوشند كه مشكلات را در اولین فرصت حل كنند
http://www.tebyan.net