تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - ھیجان جنسی در زن و مرد چیست و چه تفاوتی با ھم دارد

ھیجان جنسی در زن و مرد چیست و چه تفاوتی با ھم دارد


به ۴ بخش تقسیم میشود Johnson و Masters ایجاد ھیجان جنسی در زن و مرد طبق پژوھش ھای
١- مرحله تحریک
٢ مرحله اوج
٣ مرحله ارضاء
۴ مرحله بازگشت
١- مرحله تحریک 
فاز تحریک بر اثر تحریک روانی نیز به وجود می آید. مثلا رنگ چشم، مدل مو، کل شکل ظاھری،
بوسه، نوازشو یا دست زدن مستقیم به دستگاه تناسلی، یک صدا، یک حرکت لطیف و رمانتیک
تصویری یا جسمی.
در آمریکا پژوھشی صورت گرفته که طبق آن ۵٨ درصد از زنان بر اثر نگاه مرد تحریک میشوند. این رقم
برای مردان ٧٢ درصد است. ١٢ درصد زنان و ۵۴ درصد مردان بر اثر نگاه کردن به تصویر لخت جنس
مخالف تحریک میشوند. به ھمین دلیل در تبلیغات از زنان برھنه استفاده میشود.یک چھارم زنان و یک
سوم مردان بر اثر دیدن عمل جنسی تحریک میشوند. اما زنان و مردان به یک اندازه به وسیله دیدن
فیلم و کتاب تحریک میشوند. نتیجه این که عکس العمل زن آھسته، آھسته است. دیدن یک عکس
سکسی، زن را شوکه میکند تا تحریک. اما کتاب یا فیلم او را آھسته، آھسته تحریک میکند.
ھمان طور که رویاھای جنسی در مورد مردان منجر به میل جنسی میشود در مورد زنان نیز میل
جنسی ایجاد میکند. میل جنسی احتمالا به ھمان اندازه تحریک فیزیولوژی به سابقه آموزشی
شخص وابستگی دارد.میل جنسی متناسب بامیزان ترشح ھورمونھای جنسی افزایش می یابد. میل
جنسی در جریان دوره عادت ماھانه تغییر میکند و در نزدیکی زمان تخمک گذاری به حداکثر خود
میرسد. این امر احتمالا ناشی از زیاد بودن ترشح استروژن در جریان مرحله قبل از تخمک
گذاری است. تحریک جنسی موضعی در اندام ھای جنسی و مجرای ادرار موجب بروز احساس
ھای جنسی میشود. این علایم از طریق عصب به نخاع و از آن جا به مغزانتقال می یابد.
وقتی زن از نظر جنسی تحریک میشود، جریان گردش خون درپوست شدت می یابد،قسمت ھای
مشخصی از پوست قرمز میشود، پستان ھا بزرگ و نوک آنھا برجسته میشوند، غددی که در زیر
در مدخل واژن « موکوس » لبھای کوچک آلت تناسلی ھستند موجب ترشح مایع لزجی به نام
میگردند. موکوس عامل اصلی عمل لغزنده سازی در جریان عمل جنسی است. این لغزنده سازی به
نوبه خود برای برقراری یک احساس مالش دھنده لذتبخش به جای یک احساس ناراحت کننده که
ممکن است براثر یک واژن خشک به وجود آید،ضروری است.یک احساس مالش دھنده بھترین احساس
را برای تولید رفلکس ھای مناسب که منجر به اوج لذت جنسی میشوند، ایجاد میکند. ١٠ تا ٣٠ ثانیه
پس از تحریک، ماده لزجی در واژن ترشح میشود و بر اثر ترشح ماده لزج، واژن مرطوب میگردد. به
میگویند.دستگاه تناسلی قرمز و واژن بزرگ میشود. Lubrication این عمل
در مرحله تحریک:
انقباض عضلات شدت میگیرد. ماھیچه ھای دستگاه تناسلی و لگن خاصره بدون اراده منقبض میشوند.
باعث جمع شدن مقدار زیاد خون در لگن خاصره و دستگاه تناسلی میگردد. فشار خون افزایش می یابد،
ضربان قلب شدت میگیرد و حرکت تنفسی بالا میرود. در واقع در تحریک جنسی کل بدن دخالت میکند.
٢ مرحله اوج 
تغییرات فوق باقی میماند. اعصاب پاراسمپاتیک، شریان ھای بافت واژن را گشاد و وریدھای آن را
تنگ میکند و موجب تجمع سریع خون میشود به طوری که مدخل واژن تنگ میگردد. واژن بر اثر
ازدیاد خون به نصف تقلیل می یابد و به دور پنیس حلقه میزند. این امر به برقراری تحریک جنسی
کافی در مرد کمک میکند و تحریک را افزایش میدھد. کلیتوریس برای ایجاد احساس ھای جنسی
حساسیت دارد. کلیتوریس بزرگ نمیشود بلکه به اطراف استخوان شرم گاه کشیده و به عقب
رانده میشود، به طوری که لمس مستقیم آن مشکل میگردد.
این فاز بسته به تحریک روانی و یا فیزیکی میتوان کم و بیش طول بکشد و یا به مرحله بالاتر که
ارضاء جنسی است برسد، یا آرام آرام پایین آمده و پایان یابد.
٣ مرحله ارضاء 
این مرحله در مقایسه با مراحل ١ و ٢ بسیار کوتاه است و در چند ثانیه انجام میگیرد. در یک ارضاء
ساده ٣ تا ۵ و در یک ارضاء شدیدتر ٨ تا ١٢ انقباض عضلات میتواند انجام گیرد. ارضاء تشکیل شده
است از انقباض ریتمیک عضلانی خارج واژن در مقابل بافت ھای وریدی به دور واژن و بافت ھای
جلویی لب ھای کوچک.درواقع انقباض موزونی عضلات مختلف با یکدیگر ارگاسم رابه وجودمی
آورد. به عبارت دیگردرجریان ارگاسم عضلات پرینه زن به طورھماھنگ منقبض میشود.ھماھنگی
کشش عضلات باعث فشار و جاری شدن خون در رگ ھا و باعث ارضاء میشود.
ھنگامی که تحریک جنسی موضعی به اوج »: در کتاب پزشکی منتشره در ایران چنین آمده است
شدت میرسد و بویژه ھنگامی که احساس ھای موضعی به وسیله سیگنال ھای شرطی  روانی
مناسب از مغز تقویت میشوند، رفلکس ھایی بروز میکنند که موجب اوج لذت جنسی یا ارگاسم
«. میشوند
زنان در تحریک کامل میتوانند چند بار پشت سر ھم ارضاء شوند. از طریق مقاربت واژنی این عمل
میتواند ۶ بار یا بیشتر باشد. اگر کلیتوریسبه صورت مستقیم تحریک شود و زن آن را ھدایت کند،
در مدت یک ساعت زنان میتوانند تا چند بار ارضاء شوند.
و Masters تفاوتی بین ارضاء جنسی از طریق واژن و ارضاء از طریق کلیتوریس وجود ندارد. به نظر
وجود ارضاء جنسی بدون وابستگی به محل تحریک که باعث آن شده باقی میماند. Johnson
فروید معتقد بود اگر تحریک کلیتوریس به روی واژن منتقل شود، زن به تکامل زنانگی خود رسیده
است. امروز این تئوری ھا رد شده است، ما امروز از ارضاء واژنی، ارضاء از طریق کلیتوریس، و یا از
طریق رویا صحبت میکنیم. از نظر فیزیولوژی ھمه این ھا به ھم شبیه ھستند.
۴ مرحله بازگشت 
در مرحله بازگشت، کل تحریک به حالت اولیه برمیگردد. فشار خون، ضربان قلب و تنفس به حالت
اولیه برمیگردد، عضلات دوباره منبسط میشود. کلیتوریس به حالت قبل باز میگردد. سرعت
بازگشت بستگی به ارضاء شدن دارد. اگر زن ارضاء شود در عرض چند دقیقه ھمه چیز به حالت
اول برمیگردد. در غیر این صورت خون مدت طولانی در واژن میماند و میتواند احساس نامطبوعی
ایجاد کند که تا یک ساعت به طول بیانجامد. البته این حالت،به شکلی که فرد به طورآگاھانه در
ایجاد آن تلاش کند، نیست.
کل سیستم دریافت در مرحله بازگشت محدود میشود. زن در برخی دقایق بی حال و بی ھوش
میشود.
دو دانشمند مذکور در سال ١٩۶۶ ثابت کردند که جمع شدن خون پس از اوج جنسی در عرض چند
دقیقه به حالت اول برمیگردد وگرنه ساعت ھا طول میکشد تا به حالت اول برگردد. یک سوم زنان
دست به خودارضائی میزنند تا این گرفتگی جنسی را که نتیجه عشق بازی است به حالت اول
برگردانند.
مرد در مجموع قدری زودتر به ارضاء میرسد. ارضاء جنسی زن طولانی تر از مرد است. زن بلافاصله
پس از ارضاء میتواند به یک نقطه اوج دیگر برسد، در حالی که مردان در مجموع پس از سپری شدن
مدت زمانی، به تحریک تازه پاسخ میدھند.
توانایی عکس العمل جنسی زن نه به طور کمی و نه کیفی ضعیف تر از مرد نیست. این که زن در
رفتار جنسی خجالتی و کم روست به مسئله فیزیولوژی وی برنمیگردد. این نظر که زن در توانایی،
حساسیت جنسی پایین تر از مرد دارد، در واقع به پیشداوری جامعه مردسالار برمیگردد.
به این نتیجه رسیدند که در مدت حاملگی و پس از زایمان بعد از بھبود زخم Johnson و Masters
ھا دلیلی برای عدم روابط جنسی وجود ندارد.
حتی بین ٣ تا ۶ ماھگی بسیاری از زنان خواست تمایل جنسی شان افزایش می یابد و ارضاء
جنسی شدیدتری را تجربه میکنند. در سه ماه آخر حاملگی تمایل جنسی کم میشود. اگر
احتمال سقط جنین وجود نداشته باشد،زن تاچندھفته قبل از وضع حمل ھم میتواند روابط جنسی
داشته باشد.