تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - ٦ اختلاف که می تواند به خوشبختی زندگی زناشویی لطمه بزند

٦ اختلاف  که می تواند به خوشبختی زندگی زناشویی لطمه بزند


١- عدیده ای برخورد می کنند و این اختلاف در زمینه ھای معاشرت اجتماعی، و مذھبی خود را نشان
می دھد .
٢- عادات شخصی: وقتی زن وشوھر عادات شخصی متفاوتی با ھم دارند به تدریج وحدت میان آنھا رو
به نقصان می رود و می توان به مواردی مانند وقت شناسی، نظم و ترتیب ، وابستگی، و احساس
مسئولیت اشاره کرد .
٣- استفاده از پول: بسیاری از زوجھا در اثرفقدان بر سر مسائل مالی دچار مشکل می شوند یکی می
خواھد پولش را پس انداز کند و دیگری به خرج کردن پول و خوش بودن در لحظه علاقمند است.
اختلافاتی مانند این می تواند بر زندگی زنا شویی تأثیر بگذارد .
٤- علائق و مھارت ھای کلامی : اگر یکی از زوجین پر حرف و دیگری کم حرف باشد چه مشکلی پیش
می آید؟ اگر یکی به ھنگام صرف غذا علاقمند به حرف زدن باشد و ھمسرش بخواھد سکوت کند یا
یکی از طرفین علاقمند به مکالمه ی تلفنی طولانی باشد زمینه اختلاف را پایه ریزی کرده اند .
این نکته را به خاطر بسپارید که ازدواج برای توانمندی شخصیت و فضایل اخلاق و به نمایش گذاشتن
جوانمردی و محبت زنانگی و یافتن عزت نفس