تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - عواقب خودارضایی
جمعه 27 آبان 1390

عواقب خودارضایی

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

عواقب خودارضایی


با توجه به رویکرد نفسانی - عاطفی رابطه جنسی ، فروید معتقد است که رابطه ی جنسی
محصول گردھمایی یک زن و یک مرد است که یکدیگر را دوست بدارند و مکمل یکدیگر باشند .
به ھمین دلیل ھم ھست که فروید خود ارضایی را یک نقص فردی نامگذاری می کند ( به این
دلیل که طرف دوم در این ارتباط وجود ندارد مگر در خیال . ( در حین خود ارضایی فرد اگر مرد باشد ،
یک زن را در ذھن خود مجسم می کند و اگر زن باشد یک مرد را در ذھن خود مجسم کرده و با او وارد
رابطه جنسی می شود . در این حال خستگی چند برابر می شود ، چرا که فرد ھم از نظر جنسی
از خود کار می کشد و ھم از نظر ذھنی . تصویر شریک جنسی خیالی ، مانند یک لوح در ضمیر
ناخودآگاه فرد حک می شود و سبب بروز انزال ھای شبانه ناخواسته می شود . به این ترتیب که فرد
ھر چقدر بیشتر خود ارضایی کند ، میزان این انزال ھای شبانه افزایش می یابد .
دمای خارجی بدن انسان ٩٨ درجه فارنھایت است و دمای درونی آن ١٠٠ درجه فارنھایت . این دما در
زمان خود ارضایی افزایش پیدا می کند . زمانیکه انزال به واسطه خود ارضایی پدید می آید ، حرکات
کرم وار جذب در کیسه ی منی ایجاد می شوند ، اما به دلیل خود ارضایی ، کیسه ی حاوی منی
خیلی زودتر از زمان مقرر تخلیه گردیده است . فرایند طبیعی بدین گونه است که کیسه ھای منی
سعی می کنند تا خود را پر کنند، اما از آنجایی که منی خیلی زودتر از بدن خارج شده، چیزی جز ھوای
مرطوب از طریق آلت تناسلی مرد جذب نخواھد شد. این ھوا بعداً از طریق کیسه منی به سیستم
لنفاوی انتقال داده می شود، سپس به مغز انتقال پیدا کرده و باعث ایجاد شک دمایی شده و فضای
سردی را میان ماده ی مغزی و سلول ھا ایجاد می کند و این امر واکنش نرمال ماده مغزی، سیستم
عصبی و جسمانی را مختل می سازد.
کیسه منی می بایست به جای جذب ھوا، اسپرم جذب کند ، اما این امر مقدور نخواھد بود چراکه
اسپرم ھا قبلاً آزاد شده اند . علاوه بر این جذب ھوا از جذب مایع خیلی ساده تر است.
ساموئل اون ویر ، فیلسوف ، انسان شناس، و محقق امور جنسی و روانشناس بخشمطالعات
جنسی ، در کتاب خود با عنوان "یادگیری علوم فردی" در مورد این ھوای سرد جذب شده تصریح می
دارد که: " در خصوص افرادی که به شخصه استمناء می کنند، به راحتی می توان گفت که چه ایرادی
می تواند بوجود آید. زمانی که آنھا خود ارضایی می کنند، در حال ارتکاب به جرم در برابر طبیعت
ھستند .وقتی انزال به واسطه خود ارضایی پدید می آید، حرکات کرم وار جذب ایجاد می شوند که
این حرکات برای ھر مردی کاملاً قابل درک و تشخیص است و به واسطه ی تاثیر خالی بودن کیسه
ھای منی ، این کیسه ھا سعی می کنند تا خود را پر کنند و به ھمین دلیل ھوای مرطوب از طریق
آلت تناسلی مرد با ھمان حرکات کرمی شکل ، جذب می شود . این سیگنال ھا به مغز فرستاده می
شوند، به ھمین دلیل مایع مغزی زیادی در این میان از بین می رود، و در نتیجه فرد از نظر ذھنی خسته
می شود. بد نیست بدانید که تعداد بیشماری از مردھا به دلیل عمل منفور خودارضایی دیوانه شده اند.
مغزی که پر از ھوا شود دیگر توانایی تفکر ندارد و قابلیت ھای ذھنی خود را به طور ١٠٠ % از دست
خواھد داد . به ھمین دلیل ما ھم این عمل نادرست را ١٠٠ % محکوم می کنیم.
یا RNA ، Deoxyribonucleic Acid اسید دی اکسی ریبونوکلئیک DNA اسپرم ھا حاوی رمز ژنتیکی
آنزیم ھا ، کلسیم ، فسفر ، نمک ھای بیولوژیک ، و ، ( Ribonucleic Acid ) اسید ریبونوکلویک
تستوسترون می باشند . زمانیکه استمناء صورت می پذیرد ، کلیه ی این اجزای حیاتی از بدن فرد
بیرون کشیده می شوند و اگر فرد در دوران بلوغ قرار داشته باشد ، امکان رشد کافی را پیدا نمی کند و
نیرویی که در این مواد وجود دارد، جذب نشده و از بدن او خارج می شوند .
از آنجایی که میزان زیادی کلسیم به ھمراه منی از بدن خارج می شود، فرد احساس خستگی شدید
در استخوان ھا می کند و ممکن است دچار کوفتگی پا شود . لازم به ذکر است که استخوان ھای
تنومند نشان دھنده ی میزان قدرت فرد ھستند . ھمانطور که می دانید گلبول ھای قرمز خونی و پلاکت
ھا در مغز استخوان تولید می شوند . فرد جوانی که خودارضایی می کند ، اجازه نمی دھد که مایع مغز
استخوان به خوبی شکل بگیرد و باید تا آخر عمر خود شاھد عواقب آن باشد . زمانیکه فسفر بیش از حد
طبیعی به واسطه خودارضایی از بدن خارج می شود ، مشکلات عصبی از قبیل رعشه برای فرد ایجاد
می شود. در زمان خود ارضایی لسیتین نیز از بدن خارج می شود که این امر سبب فرسودگی سیستم
عصبی می شود و به مرور زمان موجبات بیحالی ، ضعف اعصاب و نھایتاٌ مرگ تدریجی سلول ھای
عصبی را فراھم خواھد آورد .