تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - ارتباط ھوش فرزند با آمیزش جنسی
جمعه 27 آبان 1390

ارتباط ھوش فرزند با آمیزش جنسی

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

ارتباط ھوش فرزند با آمیزش جنسی


دستورات زیادی در مورد چگونگی آمیزش جنسی از طرف دین و علم رسیده است كه عمل كردن به آنھا از طرفی
باعث مطلوب شدن زندگی زناشویی می شود و از طرف دیگر باعث بوجود آمدن نوزادی سالم، قوی و باھوش می
گردد.
زمان آمیزش، مكان آن، فكر و اندیشه زوجین، خصوصیات روحی آنھا، اعمال و رفتار آنھا تأثیر زیادی بر رشد جسمی
و ھوشی نوزاد دارد
بعضی از دستورات مربوط به آمیزش در زیر بیان می شود.
١-آمیزش جنسی در بعضی زمانھا حرام است و در بعضی زمانھا بھتر است انجام نشود. این زمانھا چنین است.
دروان قاعدگی، روزھای ماه مبارك رمضان، اول و آخر و وسط ھر ماه، بعد از ظھر، شب عید فطر، بین اذان و اقامه،
شب نیمة شعبان، در ساعت اول شب، شبی كه قرار است فردای آن روز به مسافرت بروید، روزی كه خورشید
گرفتگی شده یا شبی كه ماه گرفته است، شب یا روزی كه باد سرخ می وزد یا زلزله شده است، طلوع فجر تا
طلوع آفتاب، غروب خورشید تا غروب شفق یعنی زمانی كه ھوا به طور كلی تاریك می شود، شب عید قربان،
دوران بارداری.
٢-گفته شده است كه آمیزش جنسی در این زمانھا بھتر است.انتھای شب، شب جمعه، شب دوشنبه، شب
سه شنبه، روز پنج شنبه به ھنگام زوال آفتاب.
٣-از آمیزش در این مكانھا خود داری شود. زیر درخت، پشت بام، در كشتی، جایی كه كودك وجود دارد، رو به قبله
یا پشت به قبله
٤-به حالت ایستاده، عریان و برھنه آمیزش نكنند.
٥-شوھر از ادخال در پشت زن جلوگیری كند.
٦-با شكم پر ھمبستر نشوند.
٧-زن و شوھر در بستر ھمدیگر را معطل نگذارند و ھمبستری سریع و بدون مقدمه انجام نشود.
٨-خود را معطر و خوشبو سازند.
٩-در آمیزش افراط نكنند.
١٠ - اگر شوھر در خواب محتلم شد و یا یكبار آمیزش كرده است، پیش از غسل كردن آمیزش نكند
١١ - زن و مرد ھر كدام برای پاك نمودن خود از ترشحات عمل جنسی دستمال جداگانه ای داشته باشند.
١٢ - ھنگام آمیزش به یاد خداوند باشند و به مسائلی مانند شجاعت، علم، خلاقیت فكر كنند و از خیال كردن در
مورد مردان و یا زنان دیگر یا افكار زشت خود داری نمایند.
كتابھایی در این مورد مطالعه نمائید مانند پیوند دو قلب، خستگی جنسی، بھشت خانواده و.....