تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - ازدواج موقت ، چگونگی آداب و قواعد کار
جمعه 27 آبان 1390

ازدواج موقت ، چگونگی آداب و قواعد کار

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

ازدواج موقت ، چگونگی آداب و قواعد کار


صیغه نوعی ازدواج در اسلام است كه در آن زن و مرد برای مدت و زمانی خاص و با مھریه مشخص كه خود
تعیین میكنند به عقد ھم در میآیند یا در اصطلاح بر ھم محرم میشوند . صیغه محرمیت چه در دائم و چه
در موقت فقط یک خط کوتاه است و فاصله بین حرام و حلال ھمین یک خط باریک است . بعنوان مثال در ازدواج
موقت مرد میتواند از طرف زن وکیل شود و خودش صیغه عقد را بخواند برای این کار ابتدا باید مدت و میزان
مھریه را تعیین کرد که توافقی است ولی حتما باید مدت و مبلغ مشخص باشد و بدون تعیین مدت و میزان
مھریه صیغه باطل است بعنوان مثال یک ماه زمان عقد و بیست ھزار تومان میزان مھریه که عدد و مدت
توافقی است
پس از تعیین این دو مورد ، مرد میتواند از زن بپرسد که آیا وکیل است صیغه عقد را بخواند و اگر زن قبول کرد
مرد از طرف زن و خودش این را با لفظ کاملا صحیح عربی بخواند :
ابتدا از طرف زن میگوید : ( متّعتُک لنفسی علیَ المَھر المعلوم فی المُدة المعلومة ) و بعد از طرف خودش
بگوید : ( قبلتُ لنفسی )
و با گفتن ھمین خط کوتاه به ھم محرم میشوند و مابقی چیزھائی که در عقد گفته میشود لازم نیست و
فقط جنبه تشریفاتی دارد
صیغه در اسلام جایز است و دارای شرایطی خاصی است که برخی از آنھا شبیه به ازدواج دائم است و برخی
آسانتر است و برای کسانی که امکان ازدواج دائم ندارند بھترین راه حل ممکن است . برخی از علما صیغه
دختر باکره بدون اذن پدر را جایز میدانند و عده ای اجازه پدر را لازم میدانند البته با ذکر احتیاط واجب نه فتوای
قطعی
صیغه تا زمان خلیفه دوم عمر بن الخطاب بصورت گسترده ای در بلاد اسلامی رواج داشت اما با فتوای عمربن
خطاب ممنوع شد و ھم اکنون سنی ھا ازدواج موقت ندارند ولی چیزی شبیه به آن بعنوان میسار دارند که با
صیغه شیعیان تفاوت ھائی دارد . حضرت علی می فرمایند اگر عمر ازدواج موقت را منع نمی کرد در اسلام
کسی به فحشا و گناه نمی افتاد مگر انسانھای بدبخت
زنی که صیغه میشود باید حتما عده نگه دارد . عده متعه بنابر احتیاط واجب دو حیض كامل است و ، عده
یعنى مدتى كه زن پس از مفارقت شوھر یا آمیزش باید از ازدواج مجدد با شخص دیگری دورى كند و احكام
عده را مراعات نماید