تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - اعتیاد به رابطه جنسی
جمعه 27 آبان 1390

اعتیاد به رابطه جنسی

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

اعتیاد به رابطه جنسی


به عدم توانایی در كنترل و یا به تعویق انداختن تمایلات و فعالیتھای جنسی اطلاق می گردد. در واقع
سكس و اندیشدن به آن افكار معتاد را تحت سیطره خود قرار میدھد و نیاز به انگیختگی جنسی جای
نیاز به صمیمت را میگیرد. علت آن معمولا بدرفتاری با
معتادین در سنین كودكی اینگونه افراد میباشد.
استرس یك عامل برانگیزنده و تشدید كننده این اختلال است. در واقع فرد معتاد از طریق سكس آلام
عاطفی و عقده ھای روانی خود را تسكین می دھد. باید توجه داشت كه نباید اعتیاد به سكس را با
شھوت جنسی قوی اشتباه گرفت. فرد معتاد به سكس ممكن است دارای شھوت جنسی اندكی
باشد. اعتیاد به سكس در ھر دو جنس زن و مرد مشاھده می گردد. در واقع با ارضاء جنسی به فرد
احساس سرخوشی در پی آزادسازی آدرنالین و آندومرفینھا دست داده و وی را موقتا تسكین می دھد.
معمولا فرد معتاد از رابطه جنسی خود لذت چندانی نمی برد زیرا پس از آن دچار احساس گناه و
شرمساری میگردد. علایم اعتیاد به سكس به قرار زیر است:
١- روسپیگری و یا استفاده از آن
٢- خود ارضایی وسواسی و مفرط
٣- آزار جنسی و تجاوز جنسی دیگران
٤- دارا بودن شریك جنسی متعدد بدون تعھد
٥- اقدام به برقراری روابط جنسی مخاطره آمیز
٦- كاھش معنویت و نقض مداوم سیستم ارزشی فرد
٧- استفاده مداوم از تصاویر، مجلات و فیلمھای سكسی
٨- تلاش بی وقفه و بی ثمر در محدود كردن افكار محرك جنسی
٩- شھوت جنسی مفرط. بیش از اندازه به مسایل جنسی اندیشدن
١٠ - رابطه جنسی بطور ھمزمان با چندین نفر و یا تعویض مرتب شریك جنسی
١١ - ارضاء جنسی از طریق مشاھده دیگران، عریان گرایی و ارتكاب به كودك آزاری و تجاوز جنسی
١٢ - بی اعتنایی و یا قربانی كردن فعالیتھای مھم اجتماعی، خانوادگی، شغلی و تفریحی بخاطر
فعالیتھای جنسی
١٣ - تداوم به اعتیاد بدون توجه به عواقب منفی ھمچون مشكلات مالی، بخطر افتادن سلامتی و از ھم
گسستگی روابط فرد

مراحل اعتیاد به سكس:
١- اشتغال فكری مداوم: تفكرات، تجسمات و خیالبافی ھای پیوسته در مورد موقعیتھا، منظره ھا و
فعالیتھای جنسی.
٢- ارجحیت بخشیدن: یك فعالیت و یا موقعیت جنسی مرجح معمولا الگو و بصورت رفتار كلیشه ای در می
آید.
٣-وسواس: اقدام به فعالیت جنسی مرجح بدون توجه به عواقب منفی و تمایل به متوقف ساختن آن.
٤- احساس ندامت: احساس گناه و شرم بر سر ناتوانی در كنترل رفتار خود.
درمان اعتیاد جنسی شامل آموزش نحوه ارضاء تمایلات جنسی بطور سالم و طبیعی، مشاوره فردی،
بازسازی روابط از ھم گسسته فرد و آموزش تكنیكھای غلبه بر استرس میباشد. اما گام نخست درمان
پذیرش فرد به اعتیاد و تمایل فرد به ترك آن میباشد.

اعتیاد به پرنوگرافی ( تصاویر و نوشته ھای سكسی ) ...
یكی دیگر از نوع اعتیاد، اعتیاد به پرنوگرافی میباشد. پرنوگرافی با بھره گیری از تمایلات جنسی مردان در واقع
كسب درآمد می كند. اما این پدیده سبب بی ارزش گشتن و تحقیر زنان در جامعه می گردد. در زیر به
دروغھا و بدآموزیھایی كه پورنوگرافی بر جامعه تحمیل میكند توجه كنید:
١- رابطه زن و مرد بر پایه سكس بنا می شود- خیر، رابطه سالم میان زن و مرد بر پایه تعھد، علاقه و اعتماد
دو جانبه بنا باید گردد.
٢- زنان مادون بشریت می باشند. معمولا در سایتھا و منابع پرنوگرافی از زنان با نامھای :ھمبازی،
خرگوش و حیوان دست آموز یاد می شود.
٣- زنان یك نوع تفریح بشمار میروند. به زنان به دید یك نوع بازی و سرگرمی نگریسته میشود. ھرچه تعداد
شریك جنسی یك مرد بیشتر باشد، نشانه موفق بودن و پیروزی وی قلمداد می گردد. چون دارای امتیاز
بیشتری در بازی خواھد بود.
٤- زنان دارایی و مایملك شما ھستند. به زنان به دید یك كالا می نگرند. تصویر زن زیبایی كه در كنار یك
ماشین لوكس و زیبا ایستاده است را زیاد دیده اید. مفھوم این تبلیغ آن است كه شما ھرگاه ماشین
مذكور را خریداری كنید ھر دوی آنھا یعنی ھم ماشین و ھم زن زیبا را خواھید داشت. پرنوگرافی به ما
می آموزد كه زنان قابل خریداری ھستند. مصداق آن را در اجتماع زمانی كه مردی برای یك زن پول
زیادی خرج میكند را میتوان یافت. مرد می پندارد با پول خرج كردن برای زن میتواند با وی رابطه جنسی
برقرار كند.
٥- ارزش یك زن به جذابیت و زیبایی اندامھای اوست. از دید پرنو زنان با زیبایی متوسط نیز زشت و ناكامل می
باشند. آنھا تنھا به جسم زن بھا میدھند و اندیشه، شخصیت و آگاھی زن را نادیده می گیرند. معمولا زنان
نازیبا از جانب آنھا سگ و یا خوك نامیده میشوند.
٦- زنان سزاور تحقیر میباشند. زنان در این پدیده مرتبا تحقیر شده و مورد اھانت و ابراز نفرت قرار میگیرند.
٧- معمولا دختران زیبا در این پدیده لباسھا و كفشھای كودكان را تن میكنند و یا خرس عروسكی به دست
می گیرند و این عقیده را القاء می كنند كه كودكان و نوجوانان نیز میتوانند رابطه جنسی داشته باشند و
بزرگسالان میتوانند با آنھا رابطه جنسی برقرار كنند.
٨- رابطه جنسی نامشروع یك نوع خوشگذرانی می باشد. و شما از یك رابطه جنسی كه مخاطره آمیز،
نامشروع و ماجراجویانه نباشد لذت چندانی نخواھید برد.
٩- روسپیگری افتخار آمیز وسعادتمندیست. معمولا تصاویر دختران و زنان روسپی را خوشحال و مھیج
نمایش می دھند. اما اغلب آنھا دختران فراری میباشند كه در دام بردگی جنسی گرفتار گشته اند. و یا
سابقه تجاوز جنسی داشته و یا دچار یك بیماری لاعلاج مقاربتی می باشند و معمولا اغلب آنھا به
مشروبات الكلی و مواد مخدر برای تحمل شرایط خود روی می آورند.
١٠ - زنان از آنكه مورد تعدی و تجاوز قرار گیرند لذت میبرند. حتی اگر دختری به پیشنھاد رابطه جنسی نه
گفت، منظورش ھمان بله است. در فیلمھای سكسی ابتدا دختر امتناع می كند اما در نھایت راضی به
برقراری رابطه می شود. و یا در فیلمھا زنان مورد شكنجه و یا تحقیر قرار میگیرند. این حركت به مردان می
آموزد كه میتوانند برای تفریح و سرگرمی زنان را كتك زده و یا آزار دھند